Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4272
Title: بررسی پسماندهای الکتریکی و شیوه دفع آنها در بندر امام خمینی (ره)
Authors: نظرعلی باقری پاطاوه;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: روش های دفع ، پسماندهای الکتریکی ، واحد خدماتی سبز ، بندر امام خمینی (ره)
Year: 1401
Abstract: بندر امام خمینی (ره) به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور و مهم ترین بندر در صادرات و واردات غلات در زمینی به مساحت یازده هکتار واقع در جنوب غربی ایران است. این بندر با موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقتصادی خود ، یکی از نزدیکترین و مهم ترین پسکرانه های تجاری و بندری ایران است. همجواری و نزدیکی با صنایع مهم کشور مثل نفت و پتروشیمی بر اهمیت آن افزوده است. هدف این مطالعه شناسایی و طبقه بندی پسماندهای الکتریکی بندر امام خمینی (ره) طبق دستورالعمل پسماند اداره بنادر و دریانوردی و ارائه راهکارهایی در زمینه برخورد با این زباله ها می باشد روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده به روش کتابخانه ای، مصاحبه و مشاهده می باشد . در این مطالعه واحدهای مختلف بندر مورد بازدید و مطالعه قرار گرفت و اطلاعات لازم جهت انجام تحقیق گردآوری شد نتایج بدست آمده نشان داد که اکثر پسماندهای الکتریکی مربوط به واحد مخابرات به مقدار ۱۵ ، کل زباله ها را به خود اختصاص داده است و ضایعات برقی %۳۵ کل زباله ها را شامل شده و زباله های بخش ۱۷ ۱IT بوده است. راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت پسماندهای الکتریکی شامل آمار برداری و ثبت دقیق پسماندهای الکتریکی واحدهای مختلف و ثبت در سامانه جامع سازمان محیط زیست همگام با ثبت نام در سامانه واحد خدماتی سبز ، استفاده از بردهای الکتریکی و سایر قطعات برای تعمیر و ارتقا سایر وسایل الکترونیکی ، جداسازی اجزاء فلزی و به مزایده گذاشتن قراضه آنها جهت فروش ، ارتقا محصولات به منظور افزایش طول عمر مفید آنها و اندازه گیری عوامل زیان آور از قبیل ذرات فلزی معلق در هوا و گازهای محیطی در سایت های نگهداری و در صورت لزوم انجام اقدامات اصلاحی و کنترلی در این خصوص را نام برد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4272
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
309.pdf975.75 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی پسماندهای الکتریکی و شیوه دفع آنها در بندر امام خمینی (ره)
Authors: نظرعلی باقری پاطاوه;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: روش های دفع ، پسماندهای الکتریکی ، واحد خدماتی سبز ، بندر امام خمینی (ره)
Year: 1401
Abstract: بندر امام خمینی (ره) به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور و مهم ترین بندر در صادرات و واردات غلات در زمینی به مساحت یازده هکتار واقع در جنوب غربی ایران است. این بندر با موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقتصادی خود ، یکی از نزدیکترین و مهم ترین پسکرانه های تجاری و بندری ایران است. همجواری و نزدیکی با صنایع مهم کشور مثل نفت و پتروشیمی بر اهمیت آن افزوده است. هدف این مطالعه شناسایی و طبقه بندی پسماندهای الکتریکی بندر امام خمینی (ره) طبق دستورالعمل پسماند اداره بنادر و دریانوردی و ارائه راهکارهایی در زمینه برخورد با این زباله ها می باشد روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده به روش کتابخانه ای، مصاحبه و مشاهده می باشد . در این مطالعه واحدهای مختلف بندر مورد بازدید و مطالعه قرار گرفت و اطلاعات لازم جهت انجام تحقیق گردآوری شد نتایج بدست آمده نشان داد که اکثر پسماندهای الکتریکی مربوط به واحد مخابرات به مقدار ۱۵ ، کل زباله ها را به خود اختصاص داده است و ضایعات برقی %۳۵ کل زباله ها را شامل شده و زباله های بخش ۱۷ ۱IT بوده است. راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت پسماندهای الکتریکی شامل آمار برداری و ثبت دقیق پسماندهای الکتریکی واحدهای مختلف و ثبت در سامانه جامع سازمان محیط زیست همگام با ثبت نام در سامانه واحد خدماتی سبز ، استفاده از بردهای الکتریکی و سایر قطعات برای تعمیر و ارتقا سایر وسایل الکترونیکی ، جداسازی اجزاء فلزی و به مزایده گذاشتن قراضه آنها جهت فروش ، ارتقا محصولات به منظور افزایش طول عمر مفید آنها و اندازه گیری عوامل زیان آور از قبیل ذرات فلزی معلق در هوا و گازهای محیطی در سایت های نگهداری و در صورت لزوم انجام اقدامات اصلاحی و کنترلی در این خصوص را نام برد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4272
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
309.pdf975.75 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی پسماندهای الکتریکی و شیوه دفع آنها در بندر امام خمینی (ره)
Authors: نظرعلی باقری پاطاوه;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: روش های دفع ، پسماندهای الکتریکی ، واحد خدماتی سبز ، بندر امام خمینی (ره)
Year: 1401
Abstract: بندر امام خمینی (ره) به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور و مهم ترین بندر در صادرات و واردات غلات در زمینی به مساحت یازده هکتار واقع در جنوب غربی ایران است. این بندر با موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقتصادی خود ، یکی از نزدیکترین و مهم ترین پسکرانه های تجاری و بندری ایران است. همجواری و نزدیکی با صنایع مهم کشور مثل نفت و پتروشیمی بر اهمیت آن افزوده است. هدف این مطالعه شناسایی و طبقه بندی پسماندهای الکتریکی بندر امام خمینی (ره) طبق دستورالعمل پسماند اداره بنادر و دریانوردی و ارائه راهکارهایی در زمینه برخورد با این زباله ها می باشد روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده به روش کتابخانه ای، مصاحبه و مشاهده می باشد . در این مطالعه واحدهای مختلف بندر مورد بازدید و مطالعه قرار گرفت و اطلاعات لازم جهت انجام تحقیق گردآوری شد نتایج بدست آمده نشان داد که اکثر پسماندهای الکتریکی مربوط به واحد مخابرات به مقدار ۱۵ ، کل زباله ها را به خود اختصاص داده است و ضایعات برقی %۳۵ کل زباله ها را شامل شده و زباله های بخش ۱۷ ۱IT بوده است. راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت پسماندهای الکتریکی شامل آمار برداری و ثبت دقیق پسماندهای الکتریکی واحدهای مختلف و ثبت در سامانه جامع سازمان محیط زیست همگام با ثبت نام در سامانه واحد خدماتی سبز ، استفاده از بردهای الکتریکی و سایر قطعات برای تعمیر و ارتقا سایر وسایل الکترونیکی ، جداسازی اجزاء فلزی و به مزایده گذاشتن قراضه آنها جهت فروش ، ارتقا محصولات به منظور افزایش طول عمر مفید آنها و اندازه گیری عوامل زیان آور از قبیل ذرات فلزی معلق در هوا و گازهای محیطی در سایت های نگهداری و در صورت لزوم انجام اقدامات اصلاحی و کنترلی در این خصوص را نام برد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4272
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
309.pdf975.75 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File