Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4267
Title: نقش محیط زیستی سد سرنی بر جلوگیری از روند فرونشست دشت میناب
Authors: نظام الدین قریشی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: منطقه مکران ، سد سازی ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، فرونشست
Year: 1401
Abstract: هدف از این تحقیق بررسی اثرات زیست محیطی انتقال آب از سد سرنی به دشت میناب جهت کمک به احیای سفره آب زیرزمینی و جلوگیری از روند فرونشست دشت میباشد. برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی طی چند دهه گذشته به واسطه گسترش چاه های عمیق که ناشی از خشکسالی، افزایش جمعیت، اشتغالزایی، توسعه ناپایدار کشاورزی بوده ، موجب فرونشت دشت گردیده است. این دشت از سال ۱۳۸۶به دلیل افت سطح آب زیرزمینی دشت ممنوعه اعلام شد. بررسی تراز آب زیر زمینی نشان میدهد افت سطح آب از سال ۱۳۸۰شدت گرفته و به طور متوسط سالانه حدود ۴۶سانتیمتر افت کرده است. افت آب موجب شده تا تراز آب آبخوان نسبت به دریا منفی شود و آب شور به سمت آبخوان حرکت کند. از طرفی به منظور استفاده از جریان رودخانه های سیلابی و تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهرهای بندرعباس و میناب، سد سرنی بر رودخانه سرنی با حجم ۸۶میلیون متر مکعب در سال ۱۳۹۹وارد مدار بهره برداری گردید. با توجه به وضعیت بحرانی دشت نیاز است نسبت به خاموشی چاه های آب شرب و پر کردن چاه های غیر مجاز و جایگزینی آن با منابع دیگر اقدام گردد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4267
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
304.pdf507.03 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: نقش محیط زیستی سد سرنی بر جلوگیری از روند فرونشست دشت میناب
Authors: نظام الدین قریشی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: منطقه مکران ، سد سازی ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، فرونشست
Year: 1401
Abstract: هدف از این تحقیق بررسی اثرات زیست محیطی انتقال آب از سد سرنی به دشت میناب جهت کمک به احیای سفره آب زیرزمینی و جلوگیری از روند فرونشست دشت میباشد. برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی طی چند دهه گذشته به واسطه گسترش چاه های عمیق که ناشی از خشکسالی، افزایش جمعیت، اشتغالزایی، توسعه ناپایدار کشاورزی بوده ، موجب فرونشت دشت گردیده است. این دشت از سال ۱۳۸۶به دلیل افت سطح آب زیرزمینی دشت ممنوعه اعلام شد. بررسی تراز آب زیر زمینی نشان میدهد افت سطح آب از سال ۱۳۸۰شدت گرفته و به طور متوسط سالانه حدود ۴۶سانتیمتر افت کرده است. افت آب موجب شده تا تراز آب آبخوان نسبت به دریا منفی شود و آب شور به سمت آبخوان حرکت کند. از طرفی به منظور استفاده از جریان رودخانه های سیلابی و تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهرهای بندرعباس و میناب، سد سرنی بر رودخانه سرنی با حجم ۸۶میلیون متر مکعب در سال ۱۳۹۹وارد مدار بهره برداری گردید. با توجه به وضعیت بحرانی دشت نیاز است نسبت به خاموشی چاه های آب شرب و پر کردن چاه های غیر مجاز و جایگزینی آن با منابع دیگر اقدام گردد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4267
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
304.pdf507.03 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: نقش محیط زیستی سد سرنی بر جلوگیری از روند فرونشست دشت میناب
Authors: نظام الدین قریشی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: منطقه مکران ، سد سازی ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، فرونشست
Year: 1401
Abstract: هدف از این تحقیق بررسی اثرات زیست محیطی انتقال آب از سد سرنی به دشت میناب جهت کمک به احیای سفره آب زیرزمینی و جلوگیری از روند فرونشست دشت میباشد. برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی طی چند دهه گذشته به واسطه گسترش چاه های عمیق که ناشی از خشکسالی، افزایش جمعیت، اشتغالزایی، توسعه ناپایدار کشاورزی بوده ، موجب فرونشت دشت گردیده است. این دشت از سال ۱۳۸۶به دلیل افت سطح آب زیرزمینی دشت ممنوعه اعلام شد. بررسی تراز آب زیر زمینی نشان میدهد افت سطح آب از سال ۱۳۸۰شدت گرفته و به طور متوسط سالانه حدود ۴۶سانتیمتر افت کرده است. افت آب موجب شده تا تراز آب آبخوان نسبت به دریا منفی شود و آب شور به سمت آبخوان حرکت کند. از طرفی به منظور استفاده از جریان رودخانه های سیلابی و تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهرهای بندرعباس و میناب، سد سرنی بر رودخانه سرنی با حجم ۸۶میلیون متر مکعب در سال ۱۳۹۹وارد مدار بهره برداری گردید. با توجه به وضعیت بحرانی دشت نیاز است نسبت به خاموشی چاه های آب شرب و پر کردن چاه های غیر مجاز و جایگزینی آن با منابع دیگر اقدام گردد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4267
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
304.pdf507.03 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File