Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4156
Title: تحليل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهاي مدیریت پسماند شهری به روش SWOT(مطالعه موردی: شهر اصفهان)
Authors: مصطفی عزیزی پور;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت پسماند شهری، اصفهان، SWOT
Year: 1400
Abstract: در جامعه امروزي جمع آوري و دفع مواد زائد، به علت كميت و كيفيت گوناگون مواد، توسعه بي رويه شهرها، محدوديتهاي وضع شده برای خدمات عمومی و عدم تکنولوژی مناسب، باعث ایجاد مشکلات ویژه¬ای شده است. به همین دلیل سیستم مدیریت پسماند می¬تواند به عنوان بخشی از سیستم¬های جامع مدیریت به حساب آید. زیان های اقتصادی و بهداشتی حاصل از عدم مدیریت و کنترل غیر اصولی پسماندهای شهری در اصفهان، لزوم برداشتن گام¬های اساسی را در زمینه مدیریت پسماندهای شهری روشن می سازد. این پژوهش با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت پسماند شهری در شهر اصفهان انجام شده است. داده های تحقیق عمدتاً از روش مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده، وضعیت مدیریت پسماندهای شهری مورد بررسی قرار گرفت و سپس جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل SWOT استفاده شد. در این راستا، محیط داخلی(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصت¬ها و تهدیدها) شهر مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از روش طوفان فکری(Brian Storming) و تکمیل ماتریس SWOT و در نهایت ارائه راهبردها و استراتژی¬های مناسب مدیریت صحیح پسماندهای شهری پرداخته شد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4156
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf581.46 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: تحليل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهاي مدیریت پسماند شهری به روش SWOT(مطالعه موردی: شهر اصفهان)
Authors: مصطفی عزیزی پور;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت پسماند شهری، اصفهان، SWOT
Year: 1400
Abstract: در جامعه امروزي جمع آوري و دفع مواد زائد، به علت كميت و كيفيت گوناگون مواد، توسعه بي رويه شهرها، محدوديتهاي وضع شده برای خدمات عمومی و عدم تکنولوژی مناسب، باعث ایجاد مشکلات ویژه¬ای شده است. به همین دلیل سیستم مدیریت پسماند می¬تواند به عنوان بخشی از سیستم¬های جامع مدیریت به حساب آید. زیان های اقتصادی و بهداشتی حاصل از عدم مدیریت و کنترل غیر اصولی پسماندهای شهری در اصفهان، لزوم برداشتن گام¬های اساسی را در زمینه مدیریت پسماندهای شهری روشن می سازد. این پژوهش با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت پسماند شهری در شهر اصفهان انجام شده است. داده های تحقیق عمدتاً از روش مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده، وضعیت مدیریت پسماندهای شهری مورد بررسی قرار گرفت و سپس جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل SWOT استفاده شد. در این راستا، محیط داخلی(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصت¬ها و تهدیدها) شهر مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از روش طوفان فکری(Brian Storming) و تکمیل ماتریس SWOT و در نهایت ارائه راهبردها و استراتژی¬های مناسب مدیریت صحیح پسماندهای شهری پرداخته شد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4156
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf581.46 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: تحليل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهاي مدیریت پسماند شهری به روش SWOT(مطالعه موردی: شهر اصفهان)
Authors: مصطفی عزیزی پور;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت پسماند شهری، اصفهان، SWOT
Year: 1400
Abstract: در جامعه امروزي جمع آوري و دفع مواد زائد، به علت كميت و كيفيت گوناگون مواد، توسعه بي رويه شهرها، محدوديتهاي وضع شده برای خدمات عمومی و عدم تکنولوژی مناسب، باعث ایجاد مشکلات ویژه¬ای شده است. به همین دلیل سیستم مدیریت پسماند می¬تواند به عنوان بخشی از سیستم¬های جامع مدیریت به حساب آید. زیان های اقتصادی و بهداشتی حاصل از عدم مدیریت و کنترل غیر اصولی پسماندهای شهری در اصفهان، لزوم برداشتن گام¬های اساسی را در زمینه مدیریت پسماندهای شهری روشن می سازد. این پژوهش با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت پسماند شهری در شهر اصفهان انجام شده است. داده های تحقیق عمدتاً از روش مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده، وضعیت مدیریت پسماندهای شهری مورد بررسی قرار گرفت و سپس جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل SWOT استفاده شد. در این راستا، محیط داخلی(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصت¬ها و تهدیدها) شهر مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از روش طوفان فکری(Brian Storming) و تکمیل ماتریس SWOT و در نهایت ارائه راهبردها و استراتژی¬های مناسب مدیریت صحیح پسماندهای شهری پرداخته شد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4156
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf581.46 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File