Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4155
Title: انتخاب محل مناسب جهت جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی پس از وقوع زلزله به روش AHP )مطالعه موردی: محدوده منطقه 5 تهران(
Authors: حمید عظیمی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مخازن اضطراری آبرسانی، زلزله، AHP، منطقه 5 شهرداری تهران
Year: 1400
Abstract: حفظ آب سالم در شرایط بحرانی، یکی از مهمترین وظایف شرکت های آب و فاضالب می باشد. اقدامات متعدددی بدرای تدامین آب استان تهران در زمان وقوع زلزله صورت گرفته و یکی از مهمترین اقدامات ساخت و بهره برداری مخزن آبرسانی اضطراری می باشد. جدای از مشکالت این طرح همچون هزینه و زمانی که صرف ساخت این مخازن می شود. انتخاب محل مناسب جهدت جانمدایی این مخازن آبرسانی که بتواند به بهترین وجه پاسخگوی نیاز تمام مردم در سرتاسر تهران باشد، امری ضروری است. به همدین علدت هدف از این تحقیق انتخاب محل مناسب جهت جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی پس از وقدوع زلزلده بدرای منطقده 5 شدهرداری تهران به روش AHP بوده است. بنابراین با استفاده از معیارهای تعیین شده یعنی، نزدیکی به بافت های فرسوده، نزدیکی به مراکدز با اهمیت باال، نزدیکی به مراکز پرجمعیت، حفظ شرایط هیدرولیکی شبکه توزیع آب، دردسترس بودن ، سده گزینده مکدانی بدا روش مقایسه زوجی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ))AHP بررسی و اولویت بندی انجام گرفت. نتایج تحقیق نشدان داد کده معیار نزدیکی به بافت فرسوده بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و محله باغ فیض به عنوان اولویت اول مکانی بدرای جانمدایی مخازن آبرسانی انتخاب گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4155
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: انتخاب محل مناسب جهت جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی پس از وقوع زلزله به روش AHP )مطالعه موردی: محدوده منطقه 5 تهران(
Authors: حمید عظیمی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مخازن اضطراری آبرسانی، زلزله، AHP، منطقه 5 شهرداری تهران
Year: 1400
Abstract: حفظ آب سالم در شرایط بحرانی، یکی از مهمترین وظایف شرکت های آب و فاضالب می باشد. اقدامات متعدددی بدرای تدامین آب استان تهران در زمان وقوع زلزله صورت گرفته و یکی از مهمترین اقدامات ساخت و بهره برداری مخزن آبرسانی اضطراری می باشد. جدای از مشکالت این طرح همچون هزینه و زمانی که صرف ساخت این مخازن می شود. انتخاب محل مناسب جهدت جانمدایی این مخازن آبرسانی که بتواند به بهترین وجه پاسخگوی نیاز تمام مردم در سرتاسر تهران باشد، امری ضروری است. به همدین علدت هدف از این تحقیق انتخاب محل مناسب جهت جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی پس از وقدوع زلزلده بدرای منطقده 5 شدهرداری تهران به روش AHP بوده است. بنابراین با استفاده از معیارهای تعیین شده یعنی، نزدیکی به بافت های فرسوده، نزدیکی به مراکدز با اهمیت باال، نزدیکی به مراکز پرجمعیت، حفظ شرایط هیدرولیکی شبکه توزیع آب، دردسترس بودن ، سده گزینده مکدانی بدا روش مقایسه زوجی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ))AHP بررسی و اولویت بندی انجام گرفت. نتایج تحقیق نشدان داد کده معیار نزدیکی به بافت فرسوده بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و محله باغ فیض به عنوان اولویت اول مکانی بدرای جانمدایی مخازن آبرسانی انتخاب گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4155
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: انتخاب محل مناسب جهت جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی پس از وقوع زلزله به روش AHP )مطالعه موردی: محدوده منطقه 5 تهران(
Authors: حمید عظیمی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مخازن اضطراری آبرسانی، زلزله، AHP، منطقه 5 شهرداری تهران
Year: 1400
Abstract: حفظ آب سالم در شرایط بحرانی، یکی از مهمترین وظایف شرکت های آب و فاضالب می باشد. اقدامات متعدددی بدرای تدامین آب استان تهران در زمان وقوع زلزله صورت گرفته و یکی از مهمترین اقدامات ساخت و بهره برداری مخزن آبرسانی اضطراری می باشد. جدای از مشکالت این طرح همچون هزینه و زمانی که صرف ساخت این مخازن می شود. انتخاب محل مناسب جهدت جانمدایی این مخازن آبرسانی که بتواند به بهترین وجه پاسخگوی نیاز تمام مردم در سرتاسر تهران باشد، امری ضروری است. به همدین علدت هدف از این تحقیق انتخاب محل مناسب جهت جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی پس از وقدوع زلزلده بدرای منطقده 5 شدهرداری تهران به روش AHP بوده است. بنابراین با استفاده از معیارهای تعیین شده یعنی، نزدیکی به بافت های فرسوده، نزدیکی به مراکدز با اهمیت باال، نزدیکی به مراکز پرجمعیت، حفظ شرایط هیدرولیکی شبکه توزیع آب، دردسترس بودن ، سده گزینده مکدانی بدا روش مقایسه زوجی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ))AHP بررسی و اولویت بندی انجام گرفت. نتایج تحقیق نشدان داد کده معیار نزدیکی به بافت فرسوده بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و محله باغ فیض به عنوان اولویت اول مکانی بدرای جانمدایی مخازن آبرسانی انتخاب گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4155
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File