Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4153
Title: شناسايي مخاطرات(HAZID) و ريسكهاي HSE در صنايع پالايشگاهي )مطالعه موردي پالايشگاه روانكاري(
Authors: احمد رمضانی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مخاطرات فرايندي، ارزيابي ريسك، HAZID
Year: 1400
Abstract: پیشرفت روز افزون علم و صنعت سبب شده است مخاطرات در محیط کار افزایش یابد حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد و زیان های اقتصادی می گردند و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از این حوادث وظیفه ای مهم و اساسی است. با استفاده از روش HAZID می توان کلیه مخاطرات را به صورت نظامند در تمامی مراحل عمر سیستم شناسایی نمود. این روش می تواند به عنوان ورودی سایر روش های ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در اين مقاله ضمن تشريح اين تكنيك به مزاياي استفاده از اين روش از جمله انتخاب گزينه هاي طراحي ايمن تر، مقرون به صرفه تر و نهايتاً كاهش هزينه هاي خسارات به صورت مستدل پرداخته مي شود. همچنین این روش کمک شایانی به مدیران و برنامه ریزان جهت تحقق توسعه پایدار, کاهش صدمات اجتماعی, اقتصادی و انسانی می نماید و به عنوان مرجعی برای پژوهش گران حوزه HSE در صنایع مختلف تولیدی و فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق, شناسایی مخاطرات اصلی و علل آنها, پیامدهای احتمالی و همچنین اقدامات کنترلی به منظور کاهش ریسک ناشی از این خطرات برروی کارکنان، محیط زیست، دارایی و اعتبار شرکت می باشد. با توجه به برگه کار HAZID از مجموع ریسک هاي شناسایی شده 15 مورد از ریسک‌ها در منطقه ریسک متوسط، ALARP قرار دارد. 3 مورد از ریسک‌های شناسایی شده در منطقه قابل قبول بوده و نیاز به اقدام اصلاحی خاصی ندارد. فقط2 مورد از ریسک‌ها با عدد RPN بالا شناسایی شده که نیاز به اقدام عملی و آنی دارد که بتوان سطح ریسک را تا اندازه مورد پذیرش تقلیل داد. تعداد سه نوع مخاطره مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 3 مورد منابع ، تعداد 18 مورد علل ، تعداد 17 مورد پیامد و تعداد 26 مورد کنترل ها جهت مقابله با شرایط اضطراری و ایمن سازی واحد عملیاتی شناسایی گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4153
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسايي مخاطرات(HAZID) و ريسكهاي HSE در صنايع پالايشگاهي )مطالعه موردي پالايشگاه روانكاري(
Authors: احمد رمضانی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مخاطرات فرايندي، ارزيابي ريسك، HAZID
Year: 1400
Abstract: پیشرفت روز افزون علم و صنعت سبب شده است مخاطرات در محیط کار افزایش یابد حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد و زیان های اقتصادی می گردند و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از این حوادث وظیفه ای مهم و اساسی است. با استفاده از روش HAZID می توان کلیه مخاطرات را به صورت نظامند در تمامی مراحل عمر سیستم شناسایی نمود. این روش می تواند به عنوان ورودی سایر روش های ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در اين مقاله ضمن تشريح اين تكنيك به مزاياي استفاده از اين روش از جمله انتخاب گزينه هاي طراحي ايمن تر، مقرون به صرفه تر و نهايتاً كاهش هزينه هاي خسارات به صورت مستدل پرداخته مي شود. همچنین این روش کمک شایانی به مدیران و برنامه ریزان جهت تحقق توسعه پایدار, کاهش صدمات اجتماعی, اقتصادی و انسانی می نماید و به عنوان مرجعی برای پژوهش گران حوزه HSE در صنایع مختلف تولیدی و فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق, شناسایی مخاطرات اصلی و علل آنها, پیامدهای احتمالی و همچنین اقدامات کنترلی به منظور کاهش ریسک ناشی از این خطرات برروی کارکنان، محیط زیست، دارایی و اعتبار شرکت می باشد. با توجه به برگه کار HAZID از مجموع ریسک هاي شناسایی شده 15 مورد از ریسک‌ها در منطقه ریسک متوسط، ALARP قرار دارد. 3 مورد از ریسک‌های شناسایی شده در منطقه قابل قبول بوده و نیاز به اقدام اصلاحی خاصی ندارد. فقط2 مورد از ریسک‌ها با عدد RPN بالا شناسایی شده که نیاز به اقدام عملی و آنی دارد که بتوان سطح ریسک را تا اندازه مورد پذیرش تقلیل داد. تعداد سه نوع مخاطره مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 3 مورد منابع ، تعداد 18 مورد علل ، تعداد 17 مورد پیامد و تعداد 26 مورد کنترل ها جهت مقابله با شرایط اضطراری و ایمن سازی واحد عملیاتی شناسایی گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4153
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسايي مخاطرات(HAZID) و ريسكهاي HSE در صنايع پالايشگاهي )مطالعه موردي پالايشگاه روانكاري(
Authors: احمد رمضانی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مخاطرات فرايندي، ارزيابي ريسك، HAZID
Year: 1400
Abstract: پیشرفت روز افزون علم و صنعت سبب شده است مخاطرات در محیط کار افزایش یابد حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد و زیان های اقتصادی می گردند و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از این حوادث وظیفه ای مهم و اساسی است. با استفاده از روش HAZID می توان کلیه مخاطرات را به صورت نظامند در تمامی مراحل عمر سیستم شناسایی نمود. این روش می تواند به عنوان ورودی سایر روش های ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در اين مقاله ضمن تشريح اين تكنيك به مزاياي استفاده از اين روش از جمله انتخاب گزينه هاي طراحي ايمن تر، مقرون به صرفه تر و نهايتاً كاهش هزينه هاي خسارات به صورت مستدل پرداخته مي شود. همچنین این روش کمک شایانی به مدیران و برنامه ریزان جهت تحقق توسعه پایدار, کاهش صدمات اجتماعی, اقتصادی و انسانی می نماید و به عنوان مرجعی برای پژوهش گران حوزه HSE در صنایع مختلف تولیدی و فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق, شناسایی مخاطرات اصلی و علل آنها, پیامدهای احتمالی و همچنین اقدامات کنترلی به منظور کاهش ریسک ناشی از این خطرات برروی کارکنان، محیط زیست، دارایی و اعتبار شرکت می باشد. با توجه به برگه کار HAZID از مجموع ریسک هاي شناسایی شده 15 مورد از ریسک‌ها در منطقه ریسک متوسط، ALARP قرار دارد. 3 مورد از ریسک‌های شناسایی شده در منطقه قابل قبول بوده و نیاز به اقدام اصلاحی خاصی ندارد. فقط2 مورد از ریسک‌ها با عدد RPN بالا شناسایی شده که نیاز به اقدام عملی و آنی دارد که بتوان سطح ریسک را تا اندازه مورد پذیرش تقلیل داد. تعداد سه نوع مخاطره مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 3 مورد منابع ، تعداد 18 مورد علل ، تعداد 17 مورد پیامد و تعداد 26 مورد کنترل ها جهت مقابله با شرایط اضطراری و ایمن سازی واحد عملیاتی شناسایی گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4153
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File