Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4152
Title: بررسی نحوه مدیریت پسماند شهری
Authors: علیرضا زارعی شرق;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت پسماند، پسماند شهری، دفن بهداشتی، آنالیز فیزیکی، مدیریت یکپارچه پسماند، توسعه پایدار
Year: 1400
Abstract: بشر از زمانی که چادر نشینی و کوچ را کنار گذاشت و اسکان در روستا و سپس شهر را برگزید به سازماندهی و مدیریت زباله و پسماندهای ناشی از فعالیت های خود توجه کرد. در آن زمان نوع مواد زاید تولیدی در جوامع انسانی طبیعی بود و به آسانی به چرخه طبیعت بر می گشت و ماندگاری آن مواد بسیار کوتاه بود، با رشد جمعیت و ازدیاد تراکم انسان در مناطق مسکونی، به حجم مواد زاید افزوده شد و طبیعت به سادگی گذشته نمی توانست این مواد را در خود استحاله کند. مدیریت پسماند شهری از مباحث مهم در مدیریت خدمات شهری میباشد و هزینه زیادی را برای متولیان امر جمع آوری و دفع آن در پی دارد. با افزایش سطح آگاهی اجتماعی و شناخت بیشتر از مسایل بهداشتی و محیط زیست، کاهش ذخایر مواد اولیه و کمبود انرژی در کنار افزایش تقاضا و گسترش شهرنشینی برنامه ریزان شهری را به سمت یافتن راهی برای مدیریت بهینه پسماند شهری هدایت کرد. دستیابی به چنین برنامه ای نیازمند یک دید همه جانبه و کلی نگر به تمامی عوامل مؤثر بر مدیریت پسماند شهری است .مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید، جمع آوری، حمل و نقل، دفن زباله و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندارد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و هدفی کاربردی به بررسی نحوه مدیریت پسماندهای شهری پرداخته است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4152
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf294.77 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی نحوه مدیریت پسماند شهری
Authors: علیرضا زارعی شرق;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت پسماند، پسماند شهری، دفن بهداشتی، آنالیز فیزیکی، مدیریت یکپارچه پسماند، توسعه پایدار
Year: 1400
Abstract: بشر از زمانی که چادر نشینی و کوچ را کنار گذاشت و اسکان در روستا و سپس شهر را برگزید به سازماندهی و مدیریت زباله و پسماندهای ناشی از فعالیت های خود توجه کرد. در آن زمان نوع مواد زاید تولیدی در جوامع انسانی طبیعی بود و به آسانی به چرخه طبیعت بر می گشت و ماندگاری آن مواد بسیار کوتاه بود، با رشد جمعیت و ازدیاد تراکم انسان در مناطق مسکونی، به حجم مواد زاید افزوده شد و طبیعت به سادگی گذشته نمی توانست این مواد را در خود استحاله کند. مدیریت پسماند شهری از مباحث مهم در مدیریت خدمات شهری میباشد و هزینه زیادی را برای متولیان امر جمع آوری و دفع آن در پی دارد. با افزایش سطح آگاهی اجتماعی و شناخت بیشتر از مسایل بهداشتی و محیط زیست، کاهش ذخایر مواد اولیه و کمبود انرژی در کنار افزایش تقاضا و گسترش شهرنشینی برنامه ریزان شهری را به سمت یافتن راهی برای مدیریت بهینه پسماند شهری هدایت کرد. دستیابی به چنین برنامه ای نیازمند یک دید همه جانبه و کلی نگر به تمامی عوامل مؤثر بر مدیریت پسماند شهری است .مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید، جمع آوری، حمل و نقل، دفن زباله و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندارد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و هدفی کاربردی به بررسی نحوه مدیریت پسماندهای شهری پرداخته است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4152
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf294.77 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی نحوه مدیریت پسماند شهری
Authors: علیرضا زارعی شرق;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت پسماند، پسماند شهری، دفن بهداشتی، آنالیز فیزیکی، مدیریت یکپارچه پسماند، توسعه پایدار
Year: 1400
Abstract: بشر از زمانی که چادر نشینی و کوچ را کنار گذاشت و اسکان در روستا و سپس شهر را برگزید به سازماندهی و مدیریت زباله و پسماندهای ناشی از فعالیت های خود توجه کرد. در آن زمان نوع مواد زاید تولیدی در جوامع انسانی طبیعی بود و به آسانی به چرخه طبیعت بر می گشت و ماندگاری آن مواد بسیار کوتاه بود، با رشد جمعیت و ازدیاد تراکم انسان در مناطق مسکونی، به حجم مواد زاید افزوده شد و طبیعت به سادگی گذشته نمی توانست این مواد را در خود استحاله کند. مدیریت پسماند شهری از مباحث مهم در مدیریت خدمات شهری میباشد و هزینه زیادی را برای متولیان امر جمع آوری و دفع آن در پی دارد. با افزایش سطح آگاهی اجتماعی و شناخت بیشتر از مسایل بهداشتی و محیط زیست، کاهش ذخایر مواد اولیه و کمبود انرژی در کنار افزایش تقاضا و گسترش شهرنشینی برنامه ریزان شهری را به سمت یافتن راهی برای مدیریت بهینه پسماند شهری هدایت کرد. دستیابی به چنین برنامه ای نیازمند یک دید همه جانبه و کلی نگر به تمامی عوامل مؤثر بر مدیریت پسماند شهری است .مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید، جمع آوری، حمل و نقل، دفن زباله و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندارد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و هدفی کاربردی به بررسی نحوه مدیریت پسماندهای شهری پرداخته است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4152
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf294.77 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File