Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4150
Title: بررسی و ارائه راه کار های مدیریتی بحران ها در فرودگاه
Authors: هادی سیدآبادی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت بحران، سوانح طبیعی، سوانح هوایی ، فرودگاه
Year: 1400
Abstract: مدیریت جامع بحران، فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدامات اجرایی است که توسط دستگاه های دولتی، خصوصی یا نهادهای عمومی غیر دولتی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده صورت می پذیرد. اغلب کشورهای جهان دارای طرح های مقابله با سوانح هوایی هستند و مانند امکانات و تجهیزات سازمان های شهری خود را برای این منظور و دیگر بحران های مشابه پیش بینی و بسیج کرده اند. مدیریت بحران علمی است که با هدف کاهش احتمال وقوع بحران و صدمات ناشی از آن طراحی گردیده است. در این مقاله هدف بررسی و ارائه راه کار های مدیریتی بحران ها در فرودگاه می باشد. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که به کارگیري معیارهاي عام در جهت احداث فرودگاه ها، همچون معیارهاي هوانوردي، فیزیکی، اقتصادي و زیست محیطی در درجه اول و نیز معیارهاي خاص و کلیدي در جهت تسهیل مدیریت بحران در درجه دوم، می تواند در کارآمدي هر چه بیشتر این سایت ها در زمان وقوع بحران کمک نماید. در این میان، عوامل کلیدي در جهت دسترسی به مناطق بحرانی و نیز عامل همجواري هاي سازگار و ناسازگار از اهمیت دوچندان در مکانیابی این گونه سایت ها محسوب می شوند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4150
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf606.61 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی و ارائه راه کار های مدیریتی بحران ها در فرودگاه
Authors: هادی سیدآبادی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت بحران، سوانح طبیعی، سوانح هوایی ، فرودگاه
Year: 1400
Abstract: مدیریت جامع بحران، فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدامات اجرایی است که توسط دستگاه های دولتی، خصوصی یا نهادهای عمومی غیر دولتی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده صورت می پذیرد. اغلب کشورهای جهان دارای طرح های مقابله با سوانح هوایی هستند و مانند امکانات و تجهیزات سازمان های شهری خود را برای این منظور و دیگر بحران های مشابه پیش بینی و بسیج کرده اند. مدیریت بحران علمی است که با هدف کاهش احتمال وقوع بحران و صدمات ناشی از آن طراحی گردیده است. در این مقاله هدف بررسی و ارائه راه کار های مدیریتی بحران ها در فرودگاه می باشد. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که به کارگیري معیارهاي عام در جهت احداث فرودگاه ها، همچون معیارهاي هوانوردي، فیزیکی، اقتصادي و زیست محیطی در درجه اول و نیز معیارهاي خاص و کلیدي در جهت تسهیل مدیریت بحران در درجه دوم، می تواند در کارآمدي هر چه بیشتر این سایت ها در زمان وقوع بحران کمک نماید. در این میان، عوامل کلیدي در جهت دسترسی به مناطق بحرانی و نیز عامل همجواري هاي سازگار و ناسازگار از اهمیت دوچندان در مکانیابی این گونه سایت ها محسوب می شوند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4150
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf606.61 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی و ارائه راه کار های مدیریتی بحران ها در فرودگاه
Authors: هادی سیدآبادی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت بحران، سوانح طبیعی، سوانح هوایی ، فرودگاه
Year: 1400
Abstract: مدیریت جامع بحران، فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدامات اجرایی است که توسط دستگاه های دولتی، خصوصی یا نهادهای عمومی غیر دولتی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده صورت می پذیرد. اغلب کشورهای جهان دارای طرح های مقابله با سوانح هوایی هستند و مانند امکانات و تجهیزات سازمان های شهری خود را برای این منظور و دیگر بحران های مشابه پیش بینی و بسیج کرده اند. مدیریت بحران علمی است که با هدف کاهش احتمال وقوع بحران و صدمات ناشی از آن طراحی گردیده است. در این مقاله هدف بررسی و ارائه راه کار های مدیریتی بحران ها در فرودگاه می باشد. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که به کارگیري معیارهاي عام در جهت احداث فرودگاه ها، همچون معیارهاي هوانوردي، فیزیکی، اقتصادي و زیست محیطی در درجه اول و نیز معیارهاي خاص و کلیدي در جهت تسهیل مدیریت بحران در درجه دوم، می تواند در کارآمدي هر چه بیشتر این سایت ها در زمان وقوع بحران کمک نماید. در این میان، عوامل کلیدي در جهت دسترسی به مناطق بحرانی و نیز عامل همجواري هاي سازگار و ناسازگار از اهمیت دوچندان در مکانیابی این گونه سایت ها محسوب می شوند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4150
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf606.61 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File