Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4148
Title: نقش فرهنگ زیست محیطی شهروندان شهر گچساران در تفکیک زباله های خانگی
Authors: منصور احمدی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: پسماند شهري،، تفکيک، بازيافت، تفکيک پسماند از مبدا، مشارکت مردم، فرهنگ زیست محیطی
Year: 1400
Abstract: يكي از راههاي پيشگيري از آلودگي های زیست محیطی تفكيک زباله در مبدأ می باشد. با توجه به اینکه خانواده یکی از اولین و اصلی ترین بخش هر جامعه می باشد، با بالا بردن فرهنگ زیست محیطی خانواده ها به منظور تفکیک زباله می توان این مشکل بزرگ جوامع امروزی را حل نمود. لذا در این پژوهش نقش فرهنگ زیست محیطی شهروندان شهر گچساران در تفکیک زباله های خانگی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از حیث اجرا، پژوهشی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر روش پیمایشی می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پس از تنظیم و توزیع پرسشنامه، با استفاده نرم افزارهای واریانس محور Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت از آزمون‌های ضریــب بتــا، ضرایــب رگرســیون چندگانه، اســتفاده از تســت t معنــاداری ، و دیگر آزمون‌های آماری استفاده شد. برای دستیابی به هدف پژوهش یک پرسش نامه دارای ابعاد رفتارهای زیست محیطی، مسئولیت زیست محیطی، ارزش های زیست محیطی، آگاهی های زیست محیطی، هنجارهاي زيست محيطی ساخته شد نتایج بررسی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب نشان داد که مقادیر این شاخص‌ها برای همه متغیرهای پنهان، بیشتر از 0.7 است بنابراین پایایی ابزارهای اندازه‌گیری تأیید شد. پرسشنامه به صورت اینترنتی توزیع و 154 پرسشنامه دریافت شد نتایج آزمون فرضیات نشان داد رفتارهاي زيست محيطی، مسئوليت زيست محيطی ،هنجارهاي زيست محيطی، ارزش‌هاي زيست محيطی و آگاهی‌هاي زيست محيطی در خانواده‌هاي شهرستان گچساران بر ميزان تفکيک زباله تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4148
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: نقش فرهنگ زیست محیطی شهروندان شهر گچساران در تفکیک زباله های خانگی
Authors: منصور احمدی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: پسماند شهري،، تفکيک، بازيافت، تفکيک پسماند از مبدا، مشارکت مردم، فرهنگ زیست محیطی
Year: 1400
Abstract: يكي از راههاي پيشگيري از آلودگي های زیست محیطی تفكيک زباله در مبدأ می باشد. با توجه به اینکه خانواده یکی از اولین و اصلی ترین بخش هر جامعه می باشد، با بالا بردن فرهنگ زیست محیطی خانواده ها به منظور تفکیک زباله می توان این مشکل بزرگ جوامع امروزی را حل نمود. لذا در این پژوهش نقش فرهنگ زیست محیطی شهروندان شهر گچساران در تفکیک زباله های خانگی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از حیث اجرا، پژوهشی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر روش پیمایشی می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پس از تنظیم و توزیع پرسشنامه، با استفاده نرم افزارهای واریانس محور Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت از آزمون‌های ضریــب بتــا، ضرایــب رگرســیون چندگانه، اســتفاده از تســت t معنــاداری ، و دیگر آزمون‌های آماری استفاده شد. برای دستیابی به هدف پژوهش یک پرسش نامه دارای ابعاد رفتارهای زیست محیطی، مسئولیت زیست محیطی، ارزش های زیست محیطی، آگاهی های زیست محیطی، هنجارهاي زيست محيطی ساخته شد نتایج بررسی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب نشان داد که مقادیر این شاخص‌ها برای همه متغیرهای پنهان، بیشتر از 0.7 است بنابراین پایایی ابزارهای اندازه‌گیری تأیید شد. پرسشنامه به صورت اینترنتی توزیع و 154 پرسشنامه دریافت شد نتایج آزمون فرضیات نشان داد رفتارهاي زيست محيطی، مسئوليت زيست محيطی ،هنجارهاي زيست محيطی، ارزش‌هاي زيست محيطی و آگاهی‌هاي زيست محيطی در خانواده‌هاي شهرستان گچساران بر ميزان تفکيک زباله تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4148
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: نقش فرهنگ زیست محیطی شهروندان شهر گچساران در تفکیک زباله های خانگی
Authors: منصور احمدی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: پسماند شهري،، تفکيک، بازيافت، تفکيک پسماند از مبدا، مشارکت مردم، فرهنگ زیست محیطی
Year: 1400
Abstract: يكي از راههاي پيشگيري از آلودگي های زیست محیطی تفكيک زباله در مبدأ می باشد. با توجه به اینکه خانواده یکی از اولین و اصلی ترین بخش هر جامعه می باشد، با بالا بردن فرهنگ زیست محیطی خانواده ها به منظور تفکیک زباله می توان این مشکل بزرگ جوامع امروزی را حل نمود. لذا در این پژوهش نقش فرهنگ زیست محیطی شهروندان شهر گچساران در تفکیک زباله های خانگی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از حیث اجرا، پژوهشی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر روش پیمایشی می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پس از تنظیم و توزیع پرسشنامه، با استفاده نرم افزارهای واریانس محور Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت از آزمون‌های ضریــب بتــا، ضرایــب رگرســیون چندگانه، اســتفاده از تســت t معنــاداری ، و دیگر آزمون‌های آماری استفاده شد. برای دستیابی به هدف پژوهش یک پرسش نامه دارای ابعاد رفتارهای زیست محیطی، مسئولیت زیست محیطی، ارزش های زیست محیطی، آگاهی های زیست محیطی، هنجارهاي زيست محيطی ساخته شد نتایج بررسی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب نشان داد که مقادیر این شاخص‌ها برای همه متغیرهای پنهان، بیشتر از 0.7 است بنابراین پایایی ابزارهای اندازه‌گیری تأیید شد. پرسشنامه به صورت اینترنتی توزیع و 154 پرسشنامه دریافت شد نتایج آزمون فرضیات نشان داد رفتارهاي زيست محيطی، مسئوليت زيست محيطی ،هنجارهاي زيست محيطی، ارزش‌هاي زيست محيطی و آگاهی‌هاي زيست محيطی در خانواده‌هاي شهرستان گچساران بر ميزان تفکيک زباله تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4148
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File