Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4147
Title: تأثیر آموزش ایمنی در کاهش حوادث کوهنوردی ( مطالعه موردی باشگاه کوهنوردی سیمرغ قزوین )
Authors: پریسا اسمی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: تاثیر-آموزش-ایمنی ؛ کاهش-حوادث-کوهنوردی ؛ ایمنی-در-کوهنوردی
Year: 1400
Abstract: یکی از راهکارهای پیشگیری و کنترل حوادث در کوهنوردی آموزش افراد و آگاه نمودن آنها از مخاطرات و چگونگی اجرای برنامه و صعودی ایمن است. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش ایمنی در کاهش حوادث کوهنوردی از طریق سنجش سطح نگرش کوهنوردان باشگاه کوهنوردی سیمرغ قزوین انجام شد. در این مطالعه 80 نفر از کوهنوردان و مربیان فعال و برجسته در این زمینه با هدف و بصورت غیراحتمالی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش سطح نگرش ایمنی کوهنوردان، روش کتابخانه ای و مشاهده و بازدید بود. پرسشنامه درخصوص تاثیر آموزش ایمنی در کوهستان و میزان رعایت آن توسط کوهنوردان می باشد و بمنظور اعتبار و روایی آن از نظر کارشناسان و پیشکسوتان در طول مسیر طراحی و ارزیابی پرسشنامه استفاده گردید، سپس براي نمره دهی از مقیاس لیکرت پنج درجه اي و با توجه به دستورالعمل امتیازدهی پرسشنامه استفاده گردید و داده ها از طریق نرم افزار spss26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کوهنوردان به طور میانگین با سابقه کوهنوردی بالاتر از 10سال بودند و در میان کلاس های آموزشی، کلاس پزشکی کوهستان بیشترین تعداد افراد شرکت کننده را داشت و بالاترین نمره را بخش ایمنی و پایین ترین نمره را بخش شرکت در کلاسهای آموزشی کسب کرد که ارتباط متضادی بین عدم شرکت در کلاس های آموزشی و نگرش ایمنی کوهنوردان را نشان داد. در پرسشنامه ، افراد حادثه دیده تاکید بر آموزش صحیح و بکارگیری آموزه ها داشتند لذا میتوان نتیجه گرفت کوهنوردان حادثه دیده بر اهمیت تاثیر آموزش در کاهش حوادث کوهنوردی واقف هستند اما باتوجه به امتیاز پایین بخش شرکت در کلاس های آموزشی پرسشنامه، اینطور برداشت میشود که با وجود تضاد مشاهده شده بایستی روش های سنتی آموزشی را کنار زده و با استفاده از روشهای نوین آموزشی کوهنوردان را برای شرکت در این دوره ها تشویق کرد تا انگیزه ی شرکت در دوره های آموزشی را در بین کوهنوردان بالا برده و از طریق مداخله آموزشی به بهبود فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث کوهنوردی رسید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4147
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.pdf878.87 kBAdobe PDF
Title: تأثیر آموزش ایمنی در کاهش حوادث کوهنوردی ( مطالعه موردی باشگاه کوهنوردی سیمرغ قزوین )
Authors: پریسا اسمی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: تاثیر-آموزش-ایمنی ؛ کاهش-حوادث-کوهنوردی ؛ ایمنی-در-کوهنوردی
Year: 1400
Abstract: یکی از راهکارهای پیشگیری و کنترل حوادث در کوهنوردی آموزش افراد و آگاه نمودن آنها از مخاطرات و چگونگی اجرای برنامه و صعودی ایمن است. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش ایمنی در کاهش حوادث کوهنوردی از طریق سنجش سطح نگرش کوهنوردان باشگاه کوهنوردی سیمرغ قزوین انجام شد. در این مطالعه 80 نفر از کوهنوردان و مربیان فعال و برجسته در این زمینه با هدف و بصورت غیراحتمالی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش سطح نگرش ایمنی کوهنوردان، روش کتابخانه ای و مشاهده و بازدید بود. پرسشنامه درخصوص تاثیر آموزش ایمنی در کوهستان و میزان رعایت آن توسط کوهنوردان می باشد و بمنظور اعتبار و روایی آن از نظر کارشناسان و پیشکسوتان در طول مسیر طراحی و ارزیابی پرسشنامه استفاده گردید، سپس براي نمره دهی از مقیاس لیکرت پنج درجه اي و با توجه به دستورالعمل امتیازدهی پرسشنامه استفاده گردید و داده ها از طریق نرم افزار spss26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کوهنوردان به طور میانگین با سابقه کوهنوردی بالاتر از 10سال بودند و در میان کلاس های آموزشی، کلاس پزشکی کوهستان بیشترین تعداد افراد شرکت کننده را داشت و بالاترین نمره را بخش ایمنی و پایین ترین نمره را بخش شرکت در کلاسهای آموزشی کسب کرد که ارتباط متضادی بین عدم شرکت در کلاس های آموزشی و نگرش ایمنی کوهنوردان را نشان داد. در پرسشنامه ، افراد حادثه دیده تاکید بر آموزش صحیح و بکارگیری آموزه ها داشتند لذا میتوان نتیجه گرفت کوهنوردان حادثه دیده بر اهمیت تاثیر آموزش در کاهش حوادث کوهنوردی واقف هستند اما باتوجه به امتیاز پایین بخش شرکت در کلاس های آموزشی پرسشنامه، اینطور برداشت میشود که با وجود تضاد مشاهده شده بایستی روش های سنتی آموزشی را کنار زده و با استفاده از روشهای نوین آموزشی کوهنوردان را برای شرکت در این دوره ها تشویق کرد تا انگیزه ی شرکت در دوره های آموزشی را در بین کوهنوردان بالا برده و از طریق مداخله آموزشی به بهبود فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث کوهنوردی رسید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4147
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.pdf878.87 kBAdobe PDF
Title: تأثیر آموزش ایمنی در کاهش حوادث کوهنوردی ( مطالعه موردی باشگاه کوهنوردی سیمرغ قزوین )
Authors: پریسا اسمی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: تاثیر-آموزش-ایمنی ؛ کاهش-حوادث-کوهنوردی ؛ ایمنی-در-کوهنوردی
Year: 1400
Abstract: یکی از راهکارهای پیشگیری و کنترل حوادث در کوهنوردی آموزش افراد و آگاه نمودن آنها از مخاطرات و چگونگی اجرای برنامه و صعودی ایمن است. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش ایمنی در کاهش حوادث کوهنوردی از طریق سنجش سطح نگرش کوهنوردان باشگاه کوهنوردی سیمرغ قزوین انجام شد. در این مطالعه 80 نفر از کوهنوردان و مربیان فعال و برجسته در این زمینه با هدف و بصورت غیراحتمالی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش سطح نگرش ایمنی کوهنوردان، روش کتابخانه ای و مشاهده و بازدید بود. پرسشنامه درخصوص تاثیر آموزش ایمنی در کوهستان و میزان رعایت آن توسط کوهنوردان می باشد و بمنظور اعتبار و روایی آن از نظر کارشناسان و پیشکسوتان در طول مسیر طراحی و ارزیابی پرسشنامه استفاده گردید، سپس براي نمره دهی از مقیاس لیکرت پنج درجه اي و با توجه به دستورالعمل امتیازدهی پرسشنامه استفاده گردید و داده ها از طریق نرم افزار spss26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کوهنوردان به طور میانگین با سابقه کوهنوردی بالاتر از 10سال بودند و در میان کلاس های آموزشی، کلاس پزشکی کوهستان بیشترین تعداد افراد شرکت کننده را داشت و بالاترین نمره را بخش ایمنی و پایین ترین نمره را بخش شرکت در کلاسهای آموزشی کسب کرد که ارتباط متضادی بین عدم شرکت در کلاس های آموزشی و نگرش ایمنی کوهنوردان را نشان داد. در پرسشنامه ، افراد حادثه دیده تاکید بر آموزش صحیح و بکارگیری آموزه ها داشتند لذا میتوان نتیجه گرفت کوهنوردان حادثه دیده بر اهمیت تاثیر آموزش در کاهش حوادث کوهنوردی واقف هستند اما باتوجه به امتیاز پایین بخش شرکت در کلاس های آموزشی پرسشنامه، اینطور برداشت میشود که با وجود تضاد مشاهده شده بایستی روش های سنتی آموزشی را کنار زده و با استفاده از روشهای نوین آموزشی کوهنوردان را برای شرکت در این دوره ها تشویق کرد تا انگیزه ی شرکت در دوره های آموزشی را در بین کوهنوردان بالا برده و از طریق مداخله آموزشی به بهبود فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث کوهنوردی رسید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4147
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.pdf878.87 kBAdobe PDF