Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4142
Title: ارزیابی عوامل بیولوژیکی و مشخصات آن در صنایع نفت جزایر قشم و کیش
Authors: محمد پناهی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: عوامل بیولوژیکی، مواد خطرناک ، بهداشت حرفه ای
Year: 1400
Abstract: در عصر جدید همراه با پیشرفت شتابان صنعت و فن آوری، نگرانی های بسیاری در مورد پیامد های سوء مرتبط با آن زندگی بشر را تهدید می کند. در گذشته در بسیاری از موارد بدون واکاوی موشکافانه ی حوادث، خطای انسانی را عامل بروز حادثه به حساب می آورند. اما امروزه در بررسی ها توجه بیشتری به نحوه طراحی و چیدمان تجهیزات، صحت دستور العمل های اجرایی و تضمین رعایت آنها توسط کارکنان، تطابق توانایی های فیزیکی و ذهنی افراد با کار مورد نظر، وجود علائم و هشدار های مورد نیاز، ارائه آموزش های موثر و درستی تصمیمات اتخاذ شده در سطح کارشناسی و مدیریتی و... معطوف می گردد. به منظور اجراي اين پژوهش اطلاعات پايه از نظر ماهیت کیفی و از روش جمع آوری داده ها غیر آزمایشی-توصیفی سکو های عملیاتی جزیره قشم و کیش و همچنین با مرور منابع کتابخانه ایی و منابع دیجیتال، بانک نشریات فارسی و ژورنال های معتبر علمی سایت گوگل اسکولار با واژه کلیدی عوامل بیولوژیکی، مواد خطرناک و زیان آور، بهداشت حرفه ای انجام گردید. با توجه به این پژوهش می توان مخاطرات را بر اساس نوع و فراوانی آنان شناسایی، تحلیل، اولویت بندی و سپس سطح خطرات تا حد امکان کاهش و چالش های مدیر ایمنی را جهت کاستن خسارات مالی و جانی مورد بررسی قرار داد. شناسایی دقیق خطرات صنعت نفت به عنوان بخشی از یک تحلیل ایمنی جامع نه تنها امری کاملاٌ توصیه شده، بلکه توسط سازمان های ناظر رسمی نیز بر آن تاکید شده است. در فعالیت های صنعتی تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک از طریق استفاده از رویکرد پیش گیرنده و با هدف بهبود ایمنی برای کاهش توان حوادث به کار گرفته می شود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4142
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی عوامل بیولوژیکی و مشخصات آن در صنایع نفت جزایر قشم و کیش
Authors: محمد پناهی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: عوامل بیولوژیکی، مواد خطرناک ، بهداشت حرفه ای
Year: 1400
Abstract: در عصر جدید همراه با پیشرفت شتابان صنعت و فن آوری، نگرانی های بسیاری در مورد پیامد های سوء مرتبط با آن زندگی بشر را تهدید می کند. در گذشته در بسیاری از موارد بدون واکاوی موشکافانه ی حوادث، خطای انسانی را عامل بروز حادثه به حساب می آورند. اما امروزه در بررسی ها توجه بیشتری به نحوه طراحی و چیدمان تجهیزات، صحت دستور العمل های اجرایی و تضمین رعایت آنها توسط کارکنان، تطابق توانایی های فیزیکی و ذهنی افراد با کار مورد نظر، وجود علائم و هشدار های مورد نیاز، ارائه آموزش های موثر و درستی تصمیمات اتخاذ شده در سطح کارشناسی و مدیریتی و... معطوف می گردد. به منظور اجراي اين پژوهش اطلاعات پايه از نظر ماهیت کیفی و از روش جمع آوری داده ها غیر آزمایشی-توصیفی سکو های عملیاتی جزیره قشم و کیش و همچنین با مرور منابع کتابخانه ایی و منابع دیجیتال، بانک نشریات فارسی و ژورنال های معتبر علمی سایت گوگل اسکولار با واژه کلیدی عوامل بیولوژیکی، مواد خطرناک و زیان آور، بهداشت حرفه ای انجام گردید. با توجه به این پژوهش می توان مخاطرات را بر اساس نوع و فراوانی آنان شناسایی، تحلیل، اولویت بندی و سپس سطح خطرات تا حد امکان کاهش و چالش های مدیر ایمنی را جهت کاستن خسارات مالی و جانی مورد بررسی قرار داد. شناسایی دقیق خطرات صنعت نفت به عنوان بخشی از یک تحلیل ایمنی جامع نه تنها امری کاملاٌ توصیه شده، بلکه توسط سازمان های ناظر رسمی نیز بر آن تاکید شده است. در فعالیت های صنعتی تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک از طریق استفاده از رویکرد پیش گیرنده و با هدف بهبود ایمنی برای کاهش توان حوادث به کار گرفته می شود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4142
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی عوامل بیولوژیکی و مشخصات آن در صنایع نفت جزایر قشم و کیش
Authors: محمد پناهی;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: عوامل بیولوژیکی، مواد خطرناک ، بهداشت حرفه ای
Year: 1400
Abstract: در عصر جدید همراه با پیشرفت شتابان صنعت و فن آوری، نگرانی های بسیاری در مورد پیامد های سوء مرتبط با آن زندگی بشر را تهدید می کند. در گذشته در بسیاری از موارد بدون واکاوی موشکافانه ی حوادث، خطای انسانی را عامل بروز حادثه به حساب می آورند. اما امروزه در بررسی ها توجه بیشتری به نحوه طراحی و چیدمان تجهیزات، صحت دستور العمل های اجرایی و تضمین رعایت آنها توسط کارکنان، تطابق توانایی های فیزیکی و ذهنی افراد با کار مورد نظر، وجود علائم و هشدار های مورد نیاز، ارائه آموزش های موثر و درستی تصمیمات اتخاذ شده در سطح کارشناسی و مدیریتی و... معطوف می گردد. به منظور اجراي اين پژوهش اطلاعات پايه از نظر ماهیت کیفی و از روش جمع آوری داده ها غیر آزمایشی-توصیفی سکو های عملیاتی جزیره قشم و کیش و همچنین با مرور منابع کتابخانه ایی و منابع دیجیتال، بانک نشریات فارسی و ژورنال های معتبر علمی سایت گوگل اسکولار با واژه کلیدی عوامل بیولوژیکی، مواد خطرناک و زیان آور، بهداشت حرفه ای انجام گردید. با توجه به این پژوهش می توان مخاطرات را بر اساس نوع و فراوانی آنان شناسایی، تحلیل، اولویت بندی و سپس سطح خطرات تا حد امکان کاهش و چالش های مدیر ایمنی را جهت کاستن خسارات مالی و جانی مورد بررسی قرار داد. شناسایی دقیق خطرات صنعت نفت به عنوان بخشی از یک تحلیل ایمنی جامع نه تنها امری کاملاٌ توصیه شده، بلکه توسط سازمان های ناظر رسمی نیز بر آن تاکید شده است. در فعالیت های صنعتی تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک از طریق استفاده از رویکرد پیش گیرنده و با هدف بهبود ایمنی برای کاهش توان حوادث به کار گرفته می شود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4142
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File