Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4139
Title: چالش ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بهداشتی در شرایط شیوع کووید 19
Authors: حمزه درویش وند;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت پسماند بیمارستانی،کووید19
Year: 1400
Abstract: پسماندهای بهداشتی شامل پسماندهای تولید شده توسط مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه های پزشکی و مراکز تحقیقات پزشکی است. مدیریت نادرست این پسماندها خطرات جدی مانند انتقال بیماری برای جمع آوری کنندگان پسماند، كاركنان مراکز بهداشتی، بیماران و به طور كلی جامعه از طریق قرار گرفتن در معرض عوامل عفونی را ایجاد می كند. در دو سال اخیر آلودگی پسماندهای بهداشتی با عوامل مسری مانند ویروس19 COVID-خطرات زیادی را در چرخه جمع آوری و بازیافت این پسماندها ایجاد کرده است. کشورهای مختلفی اقدامات ایمنی را برای مقابله با این آلودگی و مدیریت پسماندهای بهداشتی اتخاذ کرده اند، ولی با این حال این اقدامات ناکافی بوده و بسته به شرایط کشورها متفاوت است. در این تحقیق چالش های پیش روی مدیریت پسماند های بهداشتی بیان شده و استراتژی های مختلف مدیریت پسماند جامد بهداشتی با توجه به تجربیات جهانی مطرح شده و راه حل های ممکن برای غلبه بر این چالش ها و سناریوهای مدیریت پسماند جامد در طول شیوع بیماری کرونا مورد بحث قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدیریت صحیح پسماندهای بهداشتی-درمانی ممکن است با کاهش انتشار ویروس19 COVID-و افزایش قابلیت بازیافت مواد به جای ارسال آن ها به محل دفن پسماند باعث ایجاد ارزش افزوده شود. همچنین توجه به روش های ضدعفونی کردن و تفکیک پسماندهای بهداشتی در محل تولید یا محل های ذخیره سازی موقت و پردازش به روش های بازیافت مواد و انرژی می تواند استراتژی های مؤثری در کاهش حجم این دسته از پسماندهای ویژه باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4139
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf747.18 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: چالش ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بهداشتی در شرایط شیوع کووید 19
Authors: حمزه درویش وند;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت پسماند بیمارستانی،کووید19
Year: 1400
Abstract: پسماندهای بهداشتی شامل پسماندهای تولید شده توسط مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه های پزشکی و مراکز تحقیقات پزشکی است. مدیریت نادرست این پسماندها خطرات جدی مانند انتقال بیماری برای جمع آوری کنندگان پسماند، كاركنان مراکز بهداشتی، بیماران و به طور كلی جامعه از طریق قرار گرفتن در معرض عوامل عفونی را ایجاد می كند. در دو سال اخیر آلودگی پسماندهای بهداشتی با عوامل مسری مانند ویروس19 COVID-خطرات زیادی را در چرخه جمع آوری و بازیافت این پسماندها ایجاد کرده است. کشورهای مختلفی اقدامات ایمنی را برای مقابله با این آلودگی و مدیریت پسماندهای بهداشتی اتخاذ کرده اند، ولی با این حال این اقدامات ناکافی بوده و بسته به شرایط کشورها متفاوت است. در این تحقیق چالش های پیش روی مدیریت پسماند های بهداشتی بیان شده و استراتژی های مختلف مدیریت پسماند جامد بهداشتی با توجه به تجربیات جهانی مطرح شده و راه حل های ممکن برای غلبه بر این چالش ها و سناریوهای مدیریت پسماند جامد در طول شیوع بیماری کرونا مورد بحث قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدیریت صحیح پسماندهای بهداشتی-درمانی ممکن است با کاهش انتشار ویروس19 COVID-و افزایش قابلیت بازیافت مواد به جای ارسال آن ها به محل دفن پسماند باعث ایجاد ارزش افزوده شود. همچنین توجه به روش های ضدعفونی کردن و تفکیک پسماندهای بهداشتی در محل تولید یا محل های ذخیره سازی موقت و پردازش به روش های بازیافت مواد و انرژی می تواند استراتژی های مؤثری در کاهش حجم این دسته از پسماندهای ویژه باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4139
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf747.18 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: چالش ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بهداشتی در شرایط شیوع کووید 19
Authors: حمزه درویش وند;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: مدیریت پسماند بیمارستانی،کووید19
Year: 1400
Abstract: پسماندهای بهداشتی شامل پسماندهای تولید شده توسط مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه های پزشکی و مراکز تحقیقات پزشکی است. مدیریت نادرست این پسماندها خطرات جدی مانند انتقال بیماری برای جمع آوری کنندگان پسماند، كاركنان مراکز بهداشتی، بیماران و به طور كلی جامعه از طریق قرار گرفتن در معرض عوامل عفونی را ایجاد می كند. در دو سال اخیر آلودگی پسماندهای بهداشتی با عوامل مسری مانند ویروس19 COVID-خطرات زیادی را در چرخه جمع آوری و بازیافت این پسماندها ایجاد کرده است. کشورهای مختلفی اقدامات ایمنی را برای مقابله با این آلودگی و مدیریت پسماندهای بهداشتی اتخاذ کرده اند، ولی با این حال این اقدامات ناکافی بوده و بسته به شرایط کشورها متفاوت است. در این تحقیق چالش های پیش روی مدیریت پسماند های بهداشتی بیان شده و استراتژی های مختلف مدیریت پسماند جامد بهداشتی با توجه به تجربیات جهانی مطرح شده و راه حل های ممکن برای غلبه بر این چالش ها و سناریوهای مدیریت پسماند جامد در طول شیوع بیماری کرونا مورد بحث قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدیریت صحیح پسماندهای بهداشتی-درمانی ممکن است با کاهش انتشار ویروس19 COVID-و افزایش قابلیت بازیافت مواد به جای ارسال آن ها به محل دفن پسماند باعث ایجاد ارزش افزوده شود. همچنین توجه به روش های ضدعفونی کردن و تفکیک پسماندهای بهداشتی در محل تولید یا محل های ذخیره سازی موقت و پردازش به روش های بازیافت مواد و انرژی می تواند استراتژی های مؤثری در کاهش حجم این دسته از پسماندهای ویژه باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4139
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf747.18 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File