Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4138
Title: مکان یابی اسکان موقت پس از بحران طبیعی به کمک روش AHP (مطالعه موردی:شهرستان دلیجان)
Authors: جواد ذوالفقاری;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;عارف نوروز
subject: مکان یابی، ‌ اسکان موقت، مدیریت بحران
Year: 1400
Abstract: حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله با توجه به گستردگی و شدت خساراتی که به ساختمان¬ها و زیرساخت های شهری وارد می‌آورند علاوه بر تخریب بخش عمده ای از فضای شهری منجر به بی خانمان شدن و آسیب های جبران ناپذیر به جمعیت زیاد ساکن در شهرها نیز خواهند شد. هدف از این تحقیق مکان یابی اسکان موقت پس از بحران طبیعی در شهرستان دلیجان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات، از روش های مختلف اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص بررسی وزن معیارهای اصلی می توان اینگونه بیان نمود که معیار عملکردی با وزن 0.493 رتبه اول، معیار جمعیتی با وزن 0.279 رتبه دوم و معیار طبیعی با وزن 0.228 رتبه سوم را کسب کرده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4138
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf844.89 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: مکان یابی اسکان موقت پس از بحران طبیعی به کمک روش AHP (مطالعه موردی:شهرستان دلیجان)
Authors: جواد ذوالفقاری;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;عارف نوروز
subject: مکان یابی، ‌ اسکان موقت، مدیریت بحران
Year: 1400
Abstract: حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله با توجه به گستردگی و شدت خساراتی که به ساختمان¬ها و زیرساخت های شهری وارد می‌آورند علاوه بر تخریب بخش عمده ای از فضای شهری منجر به بی خانمان شدن و آسیب های جبران ناپذیر به جمعیت زیاد ساکن در شهرها نیز خواهند شد. هدف از این تحقیق مکان یابی اسکان موقت پس از بحران طبیعی در شهرستان دلیجان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات، از روش های مختلف اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص بررسی وزن معیارهای اصلی می توان اینگونه بیان نمود که معیار عملکردی با وزن 0.493 رتبه اول، معیار جمعیتی با وزن 0.279 رتبه دوم و معیار طبیعی با وزن 0.228 رتبه سوم را کسب کرده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4138
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf844.89 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: مکان یابی اسکان موقت پس از بحران طبیعی به کمک روش AHP (مطالعه موردی:شهرستان دلیجان)
Authors: جواد ذوالفقاری;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;عارف نوروز
subject: مکان یابی، ‌ اسکان موقت، مدیریت بحران
Year: 1400
Abstract: حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله با توجه به گستردگی و شدت خساراتی که به ساختمان¬ها و زیرساخت های شهری وارد می‌آورند علاوه بر تخریب بخش عمده ای از فضای شهری منجر به بی خانمان شدن و آسیب های جبران ناپذیر به جمعیت زیاد ساکن در شهرها نیز خواهند شد. هدف از این تحقیق مکان یابی اسکان موقت پس از بحران طبیعی در شهرستان دلیجان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات، از روش های مختلف اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص بررسی وزن معیارهای اصلی می توان اینگونه بیان نمود که معیار عملکردی با وزن 0.493 رتبه اول، معیار جمعیتی با وزن 0.279 رتبه دوم و معیار طبیعی با وزن 0.228 رتبه سوم را کسب کرده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4138
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf844.89 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File