Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4133
Title: ارزش ويژه برند خدمات و رفتار خريد مشتريان
Authors: محمدعلي شاه حسيني;امير اخلاصي;كمال رحماني
subject: ارزش ويژه برند خدمات، رفتار خريد مصرفكننده، ادراك مصرف كننده، وفاداري، آميخته بازاريابي خدمات، عكس العمل دروني
Year: 1390
Abstract: تحقيق حاضر در پي يافتن رابطه بين ارزش ويژه برند خدمات و مولفـههـاي آن و رفتـار خريـد مصـرف كننـدگان در بانك انصار است. آميخته بازاريابي در واقع نقطه شروع حركت سازمانهاست كه شكلگيري ادراك مشتريان نيـز از آن ناشي ميشود. پس از آگاهي مشتريان از محصول، ادراكي متناسب با پيامهاي سازمان در ذهنشان شكل ميگيـرد كـه بـه رفتارهاي بعدي آنها و وفاداري و خريد و يا عدم خريد منجر ميشود. در اين تحقيق، ميكوشيم تا در ابتدا با ارايه مـدلي جامع از روند شكلگيري ادراكات و رفتارهاي بعدي متناسب با آن به عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برنـد خـدمات و رفتـار خريد پرداخته و سپس با انتخاب متغيرهاي مناسب از هر گروه به بررسي روابط بين آنها و رفتار خريد مصـرف كننـدگان در بانك انصار بپردازيم. تحقيق از طريق توزيع پرسشنامه بين مشتريان بانك در سطح اسـتان قـزوين (10 شـعبه) صـورت ميگيرد كه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماري نمونه گيري به روش طبقهبنـدي شـده تصـادفي انجـام گرفتـه اسـت . تعداد نمونه آماري 385 مورد بوده و براي اطمينان از پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است . نتايج حاصـل از تحقيق روابط مطابق با مدل ارايه شده را تأييد مينمايند. از نتايج مهم ميتوان به تأثيرپذيري برجسته تبليغـات دهـان بـه دهان از آميخته بازاريابي و تأثير زياد آن بر خريد مشتريان اشاره كرد، در حالي كه اين متغيـر بـا ادراكـات درونـي هـيچ رابطهاي ندارد. همچنين نقش متغير عكس العمل دروني و ادراكات در وفاداري و خريد بلندمدت مصرف كنندگان بسـيار حائز اهميت است. عكس العمل دروني تنها از ادراكات دروني مشتري ناشي مي شود و هيچ تأثير مستقيمي بر روي ارزش ويژه برند خدمات ندارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4133
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-m-persian.pdf7.49 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزش ويژه برند خدمات و رفتار خريد مشتريان
Authors: محمدعلي شاه حسيني;امير اخلاصي;كمال رحماني
subject: ارزش ويژه برند خدمات، رفتار خريد مصرفكننده، ادراك مصرف كننده، وفاداري، آميخته بازاريابي خدمات، عكس العمل دروني
Year: 1390
Abstract: تحقيق حاضر در پي يافتن رابطه بين ارزش ويژه برند خدمات و مولفـههـاي آن و رفتـار خريـد مصـرف كننـدگان در بانك انصار است. آميخته بازاريابي در واقع نقطه شروع حركت سازمانهاست كه شكلگيري ادراك مشتريان نيـز از آن ناشي ميشود. پس از آگاهي مشتريان از محصول، ادراكي متناسب با پيامهاي سازمان در ذهنشان شكل ميگيـرد كـه بـه رفتارهاي بعدي آنها و وفاداري و خريد و يا عدم خريد منجر ميشود. در اين تحقيق، ميكوشيم تا در ابتدا با ارايه مـدلي جامع از روند شكلگيري ادراكات و رفتارهاي بعدي متناسب با آن به عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برنـد خـدمات و رفتـار خريد پرداخته و سپس با انتخاب متغيرهاي مناسب از هر گروه به بررسي روابط بين آنها و رفتار خريد مصـرف كننـدگان در بانك انصار بپردازيم. تحقيق از طريق توزيع پرسشنامه بين مشتريان بانك در سطح اسـتان قـزوين (10 شـعبه) صـورت ميگيرد كه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماري نمونه گيري به روش طبقهبنـدي شـده تصـادفي انجـام گرفتـه اسـت . تعداد نمونه آماري 385 مورد بوده و براي اطمينان از پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است . نتايج حاصـل از تحقيق روابط مطابق با مدل ارايه شده را تأييد مينمايند. از نتايج مهم ميتوان به تأثيرپذيري برجسته تبليغـات دهـان بـه دهان از آميخته بازاريابي و تأثير زياد آن بر خريد مشتريان اشاره كرد، در حالي كه اين متغيـر بـا ادراكـات درونـي هـيچ رابطهاي ندارد. همچنين نقش متغير عكس العمل دروني و ادراكات در وفاداري و خريد بلندمدت مصرف كنندگان بسـيار حائز اهميت است. عكس العمل دروني تنها از ادراكات دروني مشتري ناشي مي شود و هيچ تأثير مستقيمي بر روي ارزش ويژه برند خدمات ندارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4133
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-m-persian.pdf7.49 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزش ويژه برند خدمات و رفتار خريد مشتريان
Authors: محمدعلي شاه حسيني;امير اخلاصي;كمال رحماني
subject: ارزش ويژه برند خدمات، رفتار خريد مصرفكننده، ادراك مصرف كننده، وفاداري، آميخته بازاريابي خدمات، عكس العمل دروني
Year: 1390
Abstract: تحقيق حاضر در پي يافتن رابطه بين ارزش ويژه برند خدمات و مولفـههـاي آن و رفتـار خريـد مصـرف كننـدگان در بانك انصار است. آميخته بازاريابي در واقع نقطه شروع حركت سازمانهاست كه شكلگيري ادراك مشتريان نيـز از آن ناشي ميشود. پس از آگاهي مشتريان از محصول، ادراكي متناسب با پيامهاي سازمان در ذهنشان شكل ميگيـرد كـه بـه رفتارهاي بعدي آنها و وفاداري و خريد و يا عدم خريد منجر ميشود. در اين تحقيق، ميكوشيم تا در ابتدا با ارايه مـدلي جامع از روند شكلگيري ادراكات و رفتارهاي بعدي متناسب با آن به عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برنـد خـدمات و رفتـار خريد پرداخته و سپس با انتخاب متغيرهاي مناسب از هر گروه به بررسي روابط بين آنها و رفتار خريد مصـرف كننـدگان در بانك انصار بپردازيم. تحقيق از طريق توزيع پرسشنامه بين مشتريان بانك در سطح اسـتان قـزوين (10 شـعبه) صـورت ميگيرد كه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماري نمونه گيري به روش طبقهبنـدي شـده تصـادفي انجـام گرفتـه اسـت . تعداد نمونه آماري 385 مورد بوده و براي اطمينان از پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است . نتايج حاصـل از تحقيق روابط مطابق با مدل ارايه شده را تأييد مينمايند. از نتايج مهم ميتوان به تأثيرپذيري برجسته تبليغـات دهـان بـه دهان از آميخته بازاريابي و تأثير زياد آن بر خريد مشتريان اشاره كرد، در حالي كه اين متغيـر بـا ادراكـات درونـي هـيچ رابطهاي ندارد. همچنين نقش متغير عكس العمل دروني و ادراكات در وفاداري و خريد بلندمدت مصرف كنندگان بسـيار حائز اهميت است. عكس العمل دروني تنها از ادراكات دروني مشتري ناشي مي شود و هيچ تأثير مستقيمي بر روي ارزش ويژه برند خدمات ندارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4133
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-m-persian.pdf7.49 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File