Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4127
Title: طراح ی استراتژ ي سازمان با استفاده از نتایج مدل تعالی با رویکرد BSC
Authors: مهسا اسکندرزاده;تورج قربانعلی زاده
subject: استراتژي، مدل تعالی، کارت امتیازي متوازن، سازمان، ارزیابی، مدیریت استراتژیک.
Year: 1390
Abstract: انتخاب درست و مناسب استراتژ ي با نوع کسب و کار سازمان کلیدی تر ین عامل موفقیت سازمان ها در عرصه پررقابت کنونی است و بدون بسترساز ی دقیق برا ی پياده ساز ي استراتژ ي استفاده از هرگونه ابزار اندازه گیری عملکرد بدون نتیجه و حتی منحرف کننده و عاملی برا ی نابود ي سازمان خواهد بود. فرآیند مد یریت استراتژیک به تصمیمات ی منجر می شود که نتا یجی مهم و بلند مدت ببار خواهد آمد. ارزیابی بهنگام می تواند مد یریت را از وجود مسائل و مشکلات ی که دامنگیر شرکت خواهد شد, آگاه سازد تا شاید پیش از این که وضع وخیم شود, اقدامات اصلاح ی به عمل آید. در این مقاله سعی شده است با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی مدل تعالی و در راستاي استفاده بهینه از این ارزیابی، این نتایج در قالب کارت امتیازي متوازن براي تهیه استراتژي سازمان بکار گرفته شود. لذا مدل طراحی شده سعی دارد تا با استفاده از دسته بندي معیارها و هماهنگی آنها با اهداف سازمان استراتژي سازمان را در قالب مدل کارت امتیازي متوازن با استفاده از مدل تعالی ارائه دهد .
URI: http://localhost/handle/Hannan/4127
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-m-persian.pdf7.48 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: طراح ی استراتژ ي سازمان با استفاده از نتایج مدل تعالی با رویکرد BSC
Authors: مهسا اسکندرزاده;تورج قربانعلی زاده
subject: استراتژي، مدل تعالی، کارت امتیازي متوازن، سازمان، ارزیابی، مدیریت استراتژیک.
Year: 1390
Abstract: انتخاب درست و مناسب استراتژ ي با نوع کسب و کار سازمان کلیدی تر ین عامل موفقیت سازمان ها در عرصه پررقابت کنونی است و بدون بسترساز ی دقیق برا ی پياده ساز ي استراتژ ي استفاده از هرگونه ابزار اندازه گیری عملکرد بدون نتیجه و حتی منحرف کننده و عاملی برا ی نابود ي سازمان خواهد بود. فرآیند مد یریت استراتژیک به تصمیمات ی منجر می شود که نتا یجی مهم و بلند مدت ببار خواهد آمد. ارزیابی بهنگام می تواند مد یریت را از وجود مسائل و مشکلات ی که دامنگیر شرکت خواهد شد, آگاه سازد تا شاید پیش از این که وضع وخیم شود, اقدامات اصلاح ی به عمل آید. در این مقاله سعی شده است با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی مدل تعالی و در راستاي استفاده بهینه از این ارزیابی، این نتایج در قالب کارت امتیازي متوازن براي تهیه استراتژي سازمان بکار گرفته شود. لذا مدل طراحی شده سعی دارد تا با استفاده از دسته بندي معیارها و هماهنگی آنها با اهداف سازمان استراتژي سازمان را در قالب مدل کارت امتیازي متوازن با استفاده از مدل تعالی ارائه دهد .
URI: http://localhost/handle/Hannan/4127
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-m-persian.pdf7.48 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: طراح ی استراتژ ي سازمان با استفاده از نتایج مدل تعالی با رویکرد BSC
Authors: مهسا اسکندرزاده;تورج قربانعلی زاده
subject: استراتژي، مدل تعالی، کارت امتیازي متوازن، سازمان، ارزیابی، مدیریت استراتژیک.
Year: 1390
Abstract: انتخاب درست و مناسب استراتژ ي با نوع کسب و کار سازمان کلیدی تر ین عامل موفقیت سازمان ها در عرصه پررقابت کنونی است و بدون بسترساز ی دقیق برا ی پياده ساز ي استراتژ ي استفاده از هرگونه ابزار اندازه گیری عملکرد بدون نتیجه و حتی منحرف کننده و عاملی برا ی نابود ي سازمان خواهد بود. فرآیند مد یریت استراتژیک به تصمیمات ی منجر می شود که نتا یجی مهم و بلند مدت ببار خواهد آمد. ارزیابی بهنگام می تواند مد یریت را از وجود مسائل و مشکلات ی که دامنگیر شرکت خواهد شد, آگاه سازد تا شاید پیش از این که وضع وخیم شود, اقدامات اصلاح ی به عمل آید. در این مقاله سعی شده است با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی مدل تعالی و در راستاي استفاده بهینه از این ارزیابی، این نتایج در قالب کارت امتیازي متوازن براي تهیه استراتژي سازمان بکار گرفته شود. لذا مدل طراحی شده سعی دارد تا با استفاده از دسته بندي معیارها و هماهنگی آنها با اهداف سازمان استراتژي سازمان را در قالب مدل کارت امتیازي متوازن با استفاده از مدل تعالی ارائه دهد .
URI: http://localhost/handle/Hannan/4127
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-m-persian.pdf7.48 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File