Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4126
Title: بررسي محصولات جديد ارائه شده توسط رسانههاي ديجيتال با تاکيد بر تلويزيون موبايل
Authors: تورج قربانعلي زاده;مهسا اسکندرزاده
subject: تلویزیون موبایل، دیجیتال، محتوای ویدئویی، محصولات جدید، مشتری
Year: 1390
Abstract: ا توجه به توسعه مداوم فنآوری، می توان با افزایش پهنای باند و طراحی سخت افزاری و نرم افزاری گوشی ها این امکان را فراهم ساخت تا ارائه دهندگان سرویس محتواهای قویتر و سرویس های پیشرفته تر در اختیار مشتری قرار دهندGrivet,2009 از سال ۲۰۰۴ به بعد، بازار ارائه خدمات تلفن همراه، آغاز به کار نمود. یکی از جذابترین سرویس های که به شدت مورد توجه ارائه دهندگان سرویس بوده، استفاده از محتوای ویدئویی ١ است که منشاء آن تلویزیون است. ( 2006Vienna,این مقاله سعی دارد تا محصولات جدیدی که با استفاده از تکنولوژیهای دیجیتال بر روی گوشیهای تلفن همراه قابل دریافت است رامورد بررسی قرار دهد. همچنین دو بخش عمده در محصولات یعنی محصولاتی که به صورت زنده (آنلای ن) دریافت می گردند ومحصولاتی که کاربر میتواند با ذخیره آنها در فرصت مناسب از آن استفاده نماید معرفی گردیده است. از جمله محصولاتی که توسطگوشی های موبایل قابل ارائه میباشد میتوان به تلویزیون موبایل، ویدئوهای درخواستی، ویدئو کنفران س، اینترنت، اطلاعات درزمینههای مختلف، امکان خرید و . . . اشاره نمود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4126
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
5-m-persian.pdf7.48 MBAdobe PDF
Title: بررسي محصولات جديد ارائه شده توسط رسانههاي ديجيتال با تاکيد بر تلويزيون موبايل
Authors: تورج قربانعلي زاده;مهسا اسکندرزاده
subject: تلویزیون موبایل، دیجیتال، محتوای ویدئویی، محصولات جدید، مشتری
Year: 1390
Abstract: ا توجه به توسعه مداوم فنآوری، می توان با افزایش پهنای باند و طراحی سخت افزاری و نرم افزاری گوشی ها این امکان را فراهم ساخت تا ارائه دهندگان سرویس محتواهای قویتر و سرویس های پیشرفته تر در اختیار مشتری قرار دهندGrivet,2009 از سال ۲۰۰۴ به بعد، بازار ارائه خدمات تلفن همراه، آغاز به کار نمود. یکی از جذابترین سرویس های که به شدت مورد توجه ارائه دهندگان سرویس بوده، استفاده از محتوای ویدئویی ١ است که منشاء آن تلویزیون است. ( 2006Vienna,این مقاله سعی دارد تا محصولات جدیدی که با استفاده از تکنولوژیهای دیجیتال بر روی گوشیهای تلفن همراه قابل دریافت است رامورد بررسی قرار دهد. همچنین دو بخش عمده در محصولات یعنی محصولاتی که به صورت زنده (آنلای ن) دریافت می گردند ومحصولاتی که کاربر میتواند با ذخیره آنها در فرصت مناسب از آن استفاده نماید معرفی گردیده است. از جمله محصولاتی که توسطگوشی های موبایل قابل ارائه میباشد میتوان به تلویزیون موبایل، ویدئوهای درخواستی، ویدئو کنفران س، اینترنت، اطلاعات درزمینههای مختلف، امکان خرید و . . . اشاره نمود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4126
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
5-m-persian.pdf7.48 MBAdobe PDF
Title: بررسي محصولات جديد ارائه شده توسط رسانههاي ديجيتال با تاکيد بر تلويزيون موبايل
Authors: تورج قربانعلي زاده;مهسا اسکندرزاده
subject: تلویزیون موبایل، دیجیتال، محتوای ویدئویی، محصولات جدید، مشتری
Year: 1390
Abstract: ا توجه به توسعه مداوم فنآوری، می توان با افزایش پهنای باند و طراحی سخت افزاری و نرم افزاری گوشی ها این امکان را فراهم ساخت تا ارائه دهندگان سرویس محتواهای قویتر و سرویس های پیشرفته تر در اختیار مشتری قرار دهندGrivet,2009 از سال ۲۰۰۴ به بعد، بازار ارائه خدمات تلفن همراه، آغاز به کار نمود. یکی از جذابترین سرویس های که به شدت مورد توجه ارائه دهندگان سرویس بوده، استفاده از محتوای ویدئویی ١ است که منشاء آن تلویزیون است. ( 2006Vienna,این مقاله سعی دارد تا محصولات جدیدی که با استفاده از تکنولوژیهای دیجیتال بر روی گوشیهای تلفن همراه قابل دریافت است رامورد بررسی قرار دهد. همچنین دو بخش عمده در محصولات یعنی محصولاتی که به صورت زنده (آنلای ن) دریافت می گردند ومحصولاتی که کاربر میتواند با ذخیره آنها در فرصت مناسب از آن استفاده نماید معرفی گردیده است. از جمله محصولاتی که توسطگوشی های موبایل قابل ارائه میباشد میتوان به تلویزیون موبایل، ویدئوهای درخواستی، ویدئو کنفران س، اینترنت، اطلاعات درزمینههای مختلف، امکان خرید و . . . اشاره نمود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4126
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
5-m-persian.pdf7.48 MBAdobe PDF