Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4090
Title: گونه شناسی ارزشهای افراد و ارتباط آن با گشت زنی اینترنتی
Authors: آرین قلی پور;مریم بامداد
subject: سايبرلوفينگ، ارزشهاي آلپورت(ارزش نظري، اقتصادي، زيبايي شناسي اجتماعي، سياسي، مذهبي)
Year: 1391
Abstract: هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان ارزشهای آلپورت(ارزش نظری، ارزش اقتصادی، ارزش زیبایی شناسی، ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی و ارزش مذهبی) با پدیده گشت زنی اینترنتی (سایبرلوفینگ: اعمال و رفتارهای منحرفی که کارمندان یک سازمان در ساعات کاری به قصد اهداف شخصی انجام میدهند) میباشد. در این پژوهش، ابتدا با توجه به مدل شش فرضیه مطرح و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش داده های ترکیبی و نرم افزار SPSS به کار گرفته شده است. از آزمون های KMO و بارتلت جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان اداره راه و شهرسازی استان بوشهر می باشند و نمونه مورد نظر با توجه به مشخص و محدود بودن تعداد جامعه (حدود 300 نفر) از روش تصادفی ساده محاسبه و 150 نفر تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که از میان ارز های یاد شده تنها ارزش سیاسی با پدیده گشت زنی اینترنتی رابطه معکوس دارد و بقیه فرضیه ها رد می شود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4090
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
23-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF
Title: گونه شناسی ارزشهای افراد و ارتباط آن با گشت زنی اینترنتی
Authors: آرین قلی پور;مریم بامداد
subject: سايبرلوفينگ، ارزشهاي آلپورت(ارزش نظري، اقتصادي، زيبايي شناسي اجتماعي، سياسي، مذهبي)
Year: 1391
Abstract: هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان ارزشهای آلپورت(ارزش نظری، ارزش اقتصادی، ارزش زیبایی شناسی، ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی و ارزش مذهبی) با پدیده گشت زنی اینترنتی (سایبرلوفینگ: اعمال و رفتارهای منحرفی که کارمندان یک سازمان در ساعات کاری به قصد اهداف شخصی انجام میدهند) میباشد. در این پژوهش، ابتدا با توجه به مدل شش فرضیه مطرح و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش داده های ترکیبی و نرم افزار SPSS به کار گرفته شده است. از آزمون های KMO و بارتلت جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان اداره راه و شهرسازی استان بوشهر می باشند و نمونه مورد نظر با توجه به مشخص و محدود بودن تعداد جامعه (حدود 300 نفر) از روش تصادفی ساده محاسبه و 150 نفر تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که از میان ارز های یاد شده تنها ارزش سیاسی با پدیده گشت زنی اینترنتی رابطه معکوس دارد و بقیه فرضیه ها رد می شود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4090
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
23-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF
Title: گونه شناسی ارزشهای افراد و ارتباط آن با گشت زنی اینترنتی
Authors: آرین قلی پور;مریم بامداد
subject: سايبرلوفينگ، ارزشهاي آلپورت(ارزش نظري، اقتصادي، زيبايي شناسي اجتماعي، سياسي، مذهبي)
Year: 1391
Abstract: هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان ارزشهای آلپورت(ارزش نظری، ارزش اقتصادی، ارزش زیبایی شناسی، ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی و ارزش مذهبی) با پدیده گشت زنی اینترنتی (سایبرلوفینگ: اعمال و رفتارهای منحرفی که کارمندان یک سازمان در ساعات کاری به قصد اهداف شخصی انجام میدهند) میباشد. در این پژوهش، ابتدا با توجه به مدل شش فرضیه مطرح و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش داده های ترکیبی و نرم افزار SPSS به کار گرفته شده است. از آزمون های KMO و بارتلت جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان اداره راه و شهرسازی استان بوشهر می باشند و نمونه مورد نظر با توجه به مشخص و محدود بودن تعداد جامعه (حدود 300 نفر) از روش تصادفی ساده محاسبه و 150 نفر تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که از میان ارز های یاد شده تنها ارزش سیاسی با پدیده گشت زنی اینترنتی رابطه معکوس دارد و بقیه فرضیه ها رد می شود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4090
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
23-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF