Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4079
Title: شبیه سازی رضایتمندی مصرف کننده آنلاین بوسیله یک مدل فازی ( مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز)
Authors: فهیمه طباطبایی;بابک اخگر;سید محمدرضا ناصرزاده
subject: مصرف كننده آنلاين، رضايتمندي مصرف كننده ، رضايتمندي الكترونيكي، نگاشت شناختي فلزي، آموزش الكترونيكي
Year: 1390
Abstract: با رشد روز افزون کسب و کارها، خدمات و سیستم های آنلاین در دهه های اخیر، پیچیدگی مرتبط با رفتار مصرف کننده آنلاین و متعاقبا رضایتمندی وی به عنوان یکی از مسائل اصلی در فضای آنلاین مطرح می گردد که از پیچیدگی تعاملات اجتماعی دنیای مدرن از جنبه های مختلف تاثیر می پذیرد. در این راستا قابلیت متنوع اینترنت در ارائه انواع خدمات آموزشی و چند رسانه ای منجر به جهت گیری و سرمایه گزاری های وافر از سوی دانشگاه ها و کمپانی ها در ارائه خدمات آموزشی و یادگیری مبتنی بر وب گردیده است. لذا بسیاری از محققان به شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی و مدلسازی بواسطه این عوامل پرداخته اند. در این پژوهش نیز با مطالعه جامع بر شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی مصرف کننده الکترونیکی و جمع آوری داده های کیفی با انجام مطالعه موردی در موسسه آموزش الکترونیکی مهر البرز، بوسیله تکنیک مدلسازی نگاشت های شناختی فازی سعی بر آن است تا مدلی جامع از اثر بخش ترین مسیر رضایتمندی دانشجویان سیستم آموزش الکترونیک مهر البرز و تعاملات عوامل رضایتمندساز ارائه دهیم. نتایج حاکی از آن است که کیفیت محتوا، کیفیت پاسخگویی، ارائه برنامه آموزشی از پیش تدوین شده ، و دسترسی به کتابخانه های دیجیتالی و پایگاه های علمی با دریافت وزن قوی اثر بخش ترین عوامل رضایتمندی شناخته شدند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4079
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
12-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF
Title: شبیه سازی رضایتمندی مصرف کننده آنلاین بوسیله یک مدل فازی ( مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز)
Authors: فهیمه طباطبایی;بابک اخگر;سید محمدرضا ناصرزاده
subject: مصرف كننده آنلاين، رضايتمندي مصرف كننده ، رضايتمندي الكترونيكي، نگاشت شناختي فلزي، آموزش الكترونيكي
Year: 1390
Abstract: با رشد روز افزون کسب و کارها، خدمات و سیستم های آنلاین در دهه های اخیر، پیچیدگی مرتبط با رفتار مصرف کننده آنلاین و متعاقبا رضایتمندی وی به عنوان یکی از مسائل اصلی در فضای آنلاین مطرح می گردد که از پیچیدگی تعاملات اجتماعی دنیای مدرن از جنبه های مختلف تاثیر می پذیرد. در این راستا قابلیت متنوع اینترنت در ارائه انواع خدمات آموزشی و چند رسانه ای منجر به جهت گیری و سرمایه گزاری های وافر از سوی دانشگاه ها و کمپانی ها در ارائه خدمات آموزشی و یادگیری مبتنی بر وب گردیده است. لذا بسیاری از محققان به شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی و مدلسازی بواسطه این عوامل پرداخته اند. در این پژوهش نیز با مطالعه جامع بر شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی مصرف کننده الکترونیکی و جمع آوری داده های کیفی با انجام مطالعه موردی در موسسه آموزش الکترونیکی مهر البرز، بوسیله تکنیک مدلسازی نگاشت های شناختی فازی سعی بر آن است تا مدلی جامع از اثر بخش ترین مسیر رضایتمندی دانشجویان سیستم آموزش الکترونیک مهر البرز و تعاملات عوامل رضایتمندساز ارائه دهیم. نتایج حاکی از آن است که کیفیت محتوا، کیفیت پاسخگویی، ارائه برنامه آموزشی از پیش تدوین شده ، و دسترسی به کتابخانه های دیجیتالی و پایگاه های علمی با دریافت وزن قوی اثر بخش ترین عوامل رضایتمندی شناخته شدند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4079
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
12-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF
Title: شبیه سازی رضایتمندی مصرف کننده آنلاین بوسیله یک مدل فازی ( مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز)
Authors: فهیمه طباطبایی;بابک اخگر;سید محمدرضا ناصرزاده
subject: مصرف كننده آنلاين، رضايتمندي مصرف كننده ، رضايتمندي الكترونيكي، نگاشت شناختي فلزي، آموزش الكترونيكي
Year: 1390
Abstract: با رشد روز افزون کسب و کارها، خدمات و سیستم های آنلاین در دهه های اخیر، پیچیدگی مرتبط با رفتار مصرف کننده آنلاین و متعاقبا رضایتمندی وی به عنوان یکی از مسائل اصلی در فضای آنلاین مطرح می گردد که از پیچیدگی تعاملات اجتماعی دنیای مدرن از جنبه های مختلف تاثیر می پذیرد. در این راستا قابلیت متنوع اینترنت در ارائه انواع خدمات آموزشی و چند رسانه ای منجر به جهت گیری و سرمایه گزاری های وافر از سوی دانشگاه ها و کمپانی ها در ارائه خدمات آموزشی و یادگیری مبتنی بر وب گردیده است. لذا بسیاری از محققان به شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی و مدلسازی بواسطه این عوامل پرداخته اند. در این پژوهش نیز با مطالعه جامع بر شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی مصرف کننده الکترونیکی و جمع آوری داده های کیفی با انجام مطالعه موردی در موسسه آموزش الکترونیکی مهر البرز، بوسیله تکنیک مدلسازی نگاشت های شناختی فازی سعی بر آن است تا مدلی جامع از اثر بخش ترین مسیر رضایتمندی دانشجویان سیستم آموزش الکترونیک مهر البرز و تعاملات عوامل رضایتمندساز ارائه دهیم. نتایج حاکی از آن است که کیفیت محتوا، کیفیت پاسخگویی، ارائه برنامه آموزشی از پیش تدوین شده ، و دسترسی به کتابخانه های دیجیتالی و پایگاه های علمی با دریافت وزن قوی اثر بخش ترین عوامل رضایتمندی شناخته شدند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4079
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
12-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF