Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4066
Title: شناسايي و تحليل ريسك هاي پروژه مرمت و پيرايش نماها و جداره هاي شهري محور انقلاب و پهنه رودکي
Authors: وحيد راد;سميرا واشقاني فراهاني;شايان حجت پناه
subject: مديريت ريسك، مديريت پروژه، ريسك پروژه هاي مشارکتي، نوسازي جداره هاي شهري
Year: 1399
Abstract: پروژه هاي مشارکتي ساخت و ساز، در طي دو دهه گذشته مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفتند. مديران شهري همواره به دنبال فرصت هايي براي برداشتن موانع در مسير پروژه هاي مشارکتي بودند. يكي از مهمترين موانع، ريسك هاي موجود در اين حيطه هستند. با توجه به اهميت ارتباط نماهاي بافت قديمي در روند زيباشناسي شهري، برنامه ريزي براي اجراي پروژه هاي مشارکتي و شناسايي ريسك هاي پروژه هاي نوسازي اين جداره ها از چالش اصلي برنامه ريزان شهري بوده است چراکه مالكين اين ساختمان ها شهروندان شهر بوده و در جهت منافع خود شايد خيلي هم جهت با برنامه ريزان شهري نباشند؛ که در تحقيقات پيشين به آن پرداخته نشده است. عدم شناسايي ريسك هاي اين پروژه ها مي تواند سبب تغيير درنتيجه اين نوع پروژه ها گردد. در اين تحقيق، از طريق تهيه پرسشنامه هاي آمادهشده جهت شناسايي ريسك ها توسط کارشناسان مرتبط با پروژه و گردآوري اطلاعات از طريق اسناد سازمان زيباسازي شهرداري تهران، اقدام به شناسايي ريسك هاي مطرح در اين پروژه گرديد و پسازآن با آناليز کيفي ريسك ها، ده ريسك برتر و قابل اهميت در اين نوع پروژه ها شناسايي گرديد. که ايجاد فرايند پاسخ به اين ريسك ها مي تواند ما را به استفاده بهينه از فرصت هاي سرمايه گذاري در اين نوع پروژه ها و خارج شدن از تهديدهاي آن ياري رساند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4066
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File SizeFormat 
6.pdf475.86 kBAdobe PDF
Title: شناسايي و تحليل ريسك هاي پروژه مرمت و پيرايش نماها و جداره هاي شهري محور انقلاب و پهنه رودکي
Authors: وحيد راد;سميرا واشقاني فراهاني;شايان حجت پناه
subject: مديريت ريسك، مديريت پروژه، ريسك پروژه هاي مشارکتي، نوسازي جداره هاي شهري
Year: 1399
Abstract: پروژه هاي مشارکتي ساخت و ساز، در طي دو دهه گذشته مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفتند. مديران شهري همواره به دنبال فرصت هايي براي برداشتن موانع در مسير پروژه هاي مشارکتي بودند. يكي از مهمترين موانع، ريسك هاي موجود در اين حيطه هستند. با توجه به اهميت ارتباط نماهاي بافت قديمي در روند زيباشناسي شهري، برنامه ريزي براي اجراي پروژه هاي مشارکتي و شناسايي ريسك هاي پروژه هاي نوسازي اين جداره ها از چالش اصلي برنامه ريزان شهري بوده است چراکه مالكين اين ساختمان ها شهروندان شهر بوده و در جهت منافع خود شايد خيلي هم جهت با برنامه ريزان شهري نباشند؛ که در تحقيقات پيشين به آن پرداخته نشده است. عدم شناسايي ريسك هاي اين پروژه ها مي تواند سبب تغيير درنتيجه اين نوع پروژه ها گردد. در اين تحقيق، از طريق تهيه پرسشنامه هاي آمادهشده جهت شناسايي ريسك ها توسط کارشناسان مرتبط با پروژه و گردآوري اطلاعات از طريق اسناد سازمان زيباسازي شهرداري تهران، اقدام به شناسايي ريسك هاي مطرح در اين پروژه گرديد و پسازآن با آناليز کيفي ريسك ها، ده ريسك برتر و قابل اهميت در اين نوع پروژه ها شناسايي گرديد. که ايجاد فرايند پاسخ به اين ريسك ها مي تواند ما را به استفاده بهينه از فرصت هاي سرمايه گذاري در اين نوع پروژه ها و خارج شدن از تهديدهاي آن ياري رساند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4066
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File SizeFormat 
6.pdf475.86 kBAdobe PDF
Title: شناسايي و تحليل ريسك هاي پروژه مرمت و پيرايش نماها و جداره هاي شهري محور انقلاب و پهنه رودکي
Authors: وحيد راد;سميرا واشقاني فراهاني;شايان حجت پناه
subject: مديريت ريسك، مديريت پروژه، ريسك پروژه هاي مشارکتي، نوسازي جداره هاي شهري
Year: 1399
Abstract: پروژه هاي مشارکتي ساخت و ساز، در طي دو دهه گذشته مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفتند. مديران شهري همواره به دنبال فرصت هايي براي برداشتن موانع در مسير پروژه هاي مشارکتي بودند. يكي از مهمترين موانع، ريسك هاي موجود در اين حيطه هستند. با توجه به اهميت ارتباط نماهاي بافت قديمي در روند زيباشناسي شهري، برنامه ريزي براي اجراي پروژه هاي مشارکتي و شناسايي ريسك هاي پروژه هاي نوسازي اين جداره ها از چالش اصلي برنامه ريزان شهري بوده است چراکه مالكين اين ساختمان ها شهروندان شهر بوده و در جهت منافع خود شايد خيلي هم جهت با برنامه ريزان شهري نباشند؛ که در تحقيقات پيشين به آن پرداخته نشده است. عدم شناسايي ريسك هاي اين پروژه ها مي تواند سبب تغيير درنتيجه اين نوع پروژه ها گردد. در اين تحقيق، از طريق تهيه پرسشنامه هاي آمادهشده جهت شناسايي ريسك ها توسط کارشناسان مرتبط با پروژه و گردآوري اطلاعات از طريق اسناد سازمان زيباسازي شهرداري تهران، اقدام به شناسايي ريسك هاي مطرح در اين پروژه گرديد و پسازآن با آناليز کيفي ريسك ها، ده ريسك برتر و قابل اهميت در اين نوع پروژه ها شناسايي گرديد. که ايجاد فرايند پاسخ به اين ريسك ها مي تواند ما را به استفاده بهينه از فرصت هاي سرمايه گذاري در اين نوع پروژه ها و خارج شدن از تهديدهاي آن ياري رساند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4066
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File SizeFormat 
6.pdf475.86 kBAdobe PDF