Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4064
Title: شناسايي و تحليل ريسك پروژه استارت آپي تأسيس کارخانه توليد کاغذ از گلبرگ زعفران
Authors: حسنيه خواجه زاده;زهره امامي نميني;شايان حجت پناه
subject: مديريت ريسک، مديريت پروژه، استارت آپ، گلبرگ زعفران، كارآفريني.
Year: 1399
Abstract: بسیاري از استارت آپ ها و شركت هاي تازه تأسیس و حتي شركت هايي كه سال ها فعالیت ميكنند به منظور كسب و تأمین سرمايه موردنیازشان براي آغاز فعالیت و ادامه دادن آن با مشکلات و مسائل بسیاري مواجه هستند. استارت آپ مملو از فرصت، نوآوري و پتانسیل است؛ اما در كنار اين ها، ريسک هاي پرمخاطره زيادي را نیز شامل مي شود. وجود حجم زياد ضايعات گلبرگ زعفران در كشور باعث به وجود آمدن كسب و كاري نوپا تحت عنوان تولید كاغذ از ضايعات گلبرگ زعفران شده است. ايجاد چنین كسب و كاري به دلیل تازه بودن ايده، هزينه هاي بالاي تولید كاغذ و درعین حال كمک به حفظ محیط زيست از شرايط خاصي برخوردار است. يکي از مسائل مهم در انجام موفق تمام پروژه ها، شناخت ريسک هاي آن پروژه و پاسخ مناسب به اين ريسک ها با توجه به ويژگي هاي خاص پروژه مربوطه مي باشد. توسعه پوياي محیط كسب و كارها سبب شده است تا براي كاهش ريسک هاي موجود، مديران به سمت ايجاد فضايي براي مديريت چابک ترغیب شوند. اين امر عمدتا به دلیل كم كردن محدوديت زماني براي تحقق اهداف پروژه و همچنین بروز تغییرات غیرمنتظره در محیط هاي پروژه محور مي باشد. در اين پژوهش سعي شده تا ريسک هاي موجود بر سر راه ايجاد و راه اندازي اين كسب و كار شناسايي شود تا از ضرر و زيان هاي احتمالي جلوگیري به عمل آيد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4064
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File SizeFormat 
4.pdf601.37 kBAdobe PDF
Title: شناسايي و تحليل ريسك پروژه استارت آپي تأسيس کارخانه توليد کاغذ از گلبرگ زعفران
Authors: حسنيه خواجه زاده;زهره امامي نميني;شايان حجت پناه
subject: مديريت ريسک، مديريت پروژه، استارت آپ، گلبرگ زعفران، كارآفريني.
Year: 1399
Abstract: بسیاري از استارت آپ ها و شركت هاي تازه تأسیس و حتي شركت هايي كه سال ها فعالیت ميكنند به منظور كسب و تأمین سرمايه موردنیازشان براي آغاز فعالیت و ادامه دادن آن با مشکلات و مسائل بسیاري مواجه هستند. استارت آپ مملو از فرصت، نوآوري و پتانسیل است؛ اما در كنار اين ها، ريسک هاي پرمخاطره زيادي را نیز شامل مي شود. وجود حجم زياد ضايعات گلبرگ زعفران در كشور باعث به وجود آمدن كسب و كاري نوپا تحت عنوان تولید كاغذ از ضايعات گلبرگ زعفران شده است. ايجاد چنین كسب و كاري به دلیل تازه بودن ايده، هزينه هاي بالاي تولید كاغذ و درعین حال كمک به حفظ محیط زيست از شرايط خاصي برخوردار است. يکي از مسائل مهم در انجام موفق تمام پروژه ها، شناخت ريسک هاي آن پروژه و پاسخ مناسب به اين ريسک ها با توجه به ويژگي هاي خاص پروژه مربوطه مي باشد. توسعه پوياي محیط كسب و كارها سبب شده است تا براي كاهش ريسک هاي موجود، مديران به سمت ايجاد فضايي براي مديريت چابک ترغیب شوند. اين امر عمدتا به دلیل كم كردن محدوديت زماني براي تحقق اهداف پروژه و همچنین بروز تغییرات غیرمنتظره در محیط هاي پروژه محور مي باشد. در اين پژوهش سعي شده تا ريسک هاي موجود بر سر راه ايجاد و راه اندازي اين كسب و كار شناسايي شود تا از ضرر و زيان هاي احتمالي جلوگیري به عمل آيد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4064
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File SizeFormat 
4.pdf601.37 kBAdobe PDF
Title: شناسايي و تحليل ريسك پروژه استارت آپي تأسيس کارخانه توليد کاغذ از گلبرگ زعفران
Authors: حسنيه خواجه زاده;زهره امامي نميني;شايان حجت پناه
subject: مديريت ريسک، مديريت پروژه، استارت آپ، گلبرگ زعفران، كارآفريني.
Year: 1399
Abstract: بسیاري از استارت آپ ها و شركت هاي تازه تأسیس و حتي شركت هايي كه سال ها فعالیت ميكنند به منظور كسب و تأمین سرمايه موردنیازشان براي آغاز فعالیت و ادامه دادن آن با مشکلات و مسائل بسیاري مواجه هستند. استارت آپ مملو از فرصت، نوآوري و پتانسیل است؛ اما در كنار اين ها، ريسک هاي پرمخاطره زيادي را نیز شامل مي شود. وجود حجم زياد ضايعات گلبرگ زعفران در كشور باعث به وجود آمدن كسب و كاري نوپا تحت عنوان تولید كاغذ از ضايعات گلبرگ زعفران شده است. ايجاد چنین كسب و كاري به دلیل تازه بودن ايده، هزينه هاي بالاي تولید كاغذ و درعین حال كمک به حفظ محیط زيست از شرايط خاصي برخوردار است. يکي از مسائل مهم در انجام موفق تمام پروژه ها، شناخت ريسک هاي آن پروژه و پاسخ مناسب به اين ريسک ها با توجه به ويژگي هاي خاص پروژه مربوطه مي باشد. توسعه پوياي محیط كسب و كارها سبب شده است تا براي كاهش ريسک هاي موجود، مديران به سمت ايجاد فضايي براي مديريت چابک ترغیب شوند. اين امر عمدتا به دلیل كم كردن محدوديت زماني براي تحقق اهداف پروژه و همچنین بروز تغییرات غیرمنتظره در محیط هاي پروژه محور مي باشد. در اين پژوهش سعي شده تا ريسک هاي موجود بر سر راه ايجاد و راه اندازي اين كسب و كار شناسايي شود تا از ضرر و زيان هاي احتمالي جلوگیري به عمل آيد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4064
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File SizeFormat 
4.pdf601.37 kBAdobe PDF