Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4049
Title: انتخاب طرح چیدمان تسهیالت کارگاه ساخت با رویکرد ترکیبی از روش )AHP ( و ) PROMETHEE )
Authors: شهاب شعار
subject: تسهیالت کارگاهی ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP روش فرارتبه ای ، PROMETHEE
Year: 1391
Abstract: طراحی چیدمان کارگاه های ساخت از اولین مراحل هر عملیات اجرایی می باشد، با وجود پیشرفت تکنولوژی و توسعه علوم ریاضی کاربردی و نرم افزار های مرتبط با ان همچنان مدیران پروژه در جانمایی تسهیلات ساخت تنها از روش های تجربی مطلق استفاده می کنندد کده در اکثر اوقات هزینه های مازاد ناشی از چیدمان نا مناسب همچون فاصله حمل مصالح ، فاصله جابجایی کارگران ، کارمندان و یا ماشدین است را در پی داشته است در این تحقیق پس از اشنایی با انواع و دسته بندی تسهیلات کارگاهی و همچنین روابط فیزیکی بهینه بین انها بدا به کارگیری الگوریتم CRAFTبه تولید چیدمان های مناسب پرداختیم ، با توجه به انکار ناپذیر بودن نقش تجربه در طراحی چیدمان ، گزینه های تولید شده به کمک یک سیستم تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای تلفیقی از فرایند تحلیل سلسله مراتبدی AHP و روش فرارتبه ای PROMETHEE مورد ارزیابی قرار گرفتند هدف از این تحقیق ارائه الگویی برای کمک به افرادی که الگوریتم های ریاضی را برای حل layout add in و visual promethee ، expert choice مسسائل این حوزه به کار می گیرند می باشد در این راستا از نرم افزار های استفاده شد .
URI: http://localhost/handle/Hannan/4049
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File SizeFormat 
persian22.pdf26.92 MBAdobe PDF
Title: انتخاب طرح چیدمان تسهیالت کارگاه ساخت با رویکرد ترکیبی از روش )AHP ( و ) PROMETHEE )
Authors: شهاب شعار
subject: تسهیالت کارگاهی ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP روش فرارتبه ای ، PROMETHEE
Year: 1391
Abstract: طراحی چیدمان کارگاه های ساخت از اولین مراحل هر عملیات اجرایی می باشد، با وجود پیشرفت تکنولوژی و توسعه علوم ریاضی کاربردی و نرم افزار های مرتبط با ان همچنان مدیران پروژه در جانمایی تسهیلات ساخت تنها از روش های تجربی مطلق استفاده می کنندد کده در اکثر اوقات هزینه های مازاد ناشی از چیدمان نا مناسب همچون فاصله حمل مصالح ، فاصله جابجایی کارگران ، کارمندان و یا ماشدین است را در پی داشته است در این تحقیق پس از اشنایی با انواع و دسته بندی تسهیلات کارگاهی و همچنین روابط فیزیکی بهینه بین انها بدا به کارگیری الگوریتم CRAFTبه تولید چیدمان های مناسب پرداختیم ، با توجه به انکار ناپذیر بودن نقش تجربه در طراحی چیدمان ، گزینه های تولید شده به کمک یک سیستم تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای تلفیقی از فرایند تحلیل سلسله مراتبدی AHP و روش فرارتبه ای PROMETHEE مورد ارزیابی قرار گرفتند هدف از این تحقیق ارائه الگویی برای کمک به افرادی که الگوریتم های ریاضی را برای حل layout add in و visual promethee ، expert choice مسسائل این حوزه به کار می گیرند می باشد در این راستا از نرم افزار های استفاده شد .
URI: http://localhost/handle/Hannan/4049
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File SizeFormat 
persian22.pdf26.92 MBAdobe PDF
Title: انتخاب طرح چیدمان تسهیالت کارگاه ساخت با رویکرد ترکیبی از روش )AHP ( و ) PROMETHEE )
Authors: شهاب شعار
subject: تسهیالت کارگاهی ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP روش فرارتبه ای ، PROMETHEE
Year: 1391
Abstract: طراحی چیدمان کارگاه های ساخت از اولین مراحل هر عملیات اجرایی می باشد، با وجود پیشرفت تکنولوژی و توسعه علوم ریاضی کاربردی و نرم افزار های مرتبط با ان همچنان مدیران پروژه در جانمایی تسهیلات ساخت تنها از روش های تجربی مطلق استفاده می کنندد کده در اکثر اوقات هزینه های مازاد ناشی از چیدمان نا مناسب همچون فاصله حمل مصالح ، فاصله جابجایی کارگران ، کارمندان و یا ماشدین است را در پی داشته است در این تحقیق پس از اشنایی با انواع و دسته بندی تسهیلات کارگاهی و همچنین روابط فیزیکی بهینه بین انها بدا به کارگیری الگوریتم CRAFTبه تولید چیدمان های مناسب پرداختیم ، با توجه به انکار ناپذیر بودن نقش تجربه در طراحی چیدمان ، گزینه های تولید شده به کمک یک سیستم تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای تلفیقی از فرایند تحلیل سلسله مراتبدی AHP و روش فرارتبه ای PROMETHEE مورد ارزیابی قرار گرفتند هدف از این تحقیق ارائه الگویی برای کمک به افرادی که الگوریتم های ریاضی را برای حل layout add in و visual promethee ، expert choice مسسائل این حوزه به کار می گیرند می باشد در این راستا از نرم افزار های استفاده شد .
URI: http://localhost/handle/Hannan/4049
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File SizeFormat 
persian22.pdf26.92 MBAdobe PDF