Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3984
Title: مقایسه فني زیست محیطي كاربرد پودرلاستیک به عنوان فیلر در بتن های خودتراكم
Authors: محمدجواد باقري;فرناز امین صالحی;وحيد قلي زاده;سيد محمد سجادي عطار
subject: بتن خودتراکم،( ،)SCCپودر لاستيك، رئولوژي
Year: 1398
Abstract: کی از بزرگترین چالشهای محیط زیستی موجود در اطراف کلان شهرها در جهان بازیافت و حذف زوائد لاستیکهای مستعمل از چرخه زیست محیطی میباشد. افزایش تولید لاستیک و به تبع آن افزایش لاستیکهای مسـتعمل و روش دفـع آنهـا یکـی از معضلات مهم جهان امروز است. بنابراین صنعت بازیافت تایرهای فرسوده به سبب اینکه تایر یکی از ماندگارترین و پایاترین پسماندهای آلاینده محیط زیست شناخته میشود از اهمیت ویژهای برخوردار است و لزوم توجه بیشتری را میطلبد. بازیافت لاستیک میتواند در حل مشکلات محیط زیستی کمک شایانی نماید. طبق بررسیهای انجام شده لاستیک در صنایع مختلفی همچون، صنعت تولید لاستیک، انواع کفپوش، در تولید تیوپهای لاستیکی، انواع ضربهگیر صنعتی و غیر صنعتی و موارد دیگری مانند تولید بتن قابلیت استفاده دارد. اضافه کردن پودر لاستیک در بتن باعث بهبود برخی از خصوصیات مکانیکی و دینامیکی بتن از قبیل جذب انرژی بیشتر بتن، امکان تغییر شکل بهتر و مقاومت در برابر ترک خوردگی میشود. در این تحقیق نقش پودر لاستیک در بتن خودتراکم( )SCCاز منظر رئولوژی و تامین مقاومت بتن پرداخته شده است. تاثیر پودر لاستیک به عنوان اصلاح کننده مدول نرمی در ترکیب مصالح سنگی بتن خودتراکم به مانند ماسه بادی و پودر سنگ میباشد وحدود رواداری تمامی آزمایشهای بتن تازه را تامین میکند ولی در مقایسه مقاومتها، تاثیر کاهشی بر روی مقاومتهای فشاری و کششی دارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3984
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File SizeFormat 
مقاله 7@.pdf1.84 MBAdobe PDF
Title: مقایسه فني زیست محیطي كاربرد پودرلاستیک به عنوان فیلر در بتن های خودتراكم
Authors: محمدجواد باقري;فرناز امین صالحی;وحيد قلي زاده;سيد محمد سجادي عطار
subject: بتن خودتراکم،( ،)SCCپودر لاستيك، رئولوژي
Year: 1398
Abstract: کی از بزرگترین چالشهای محیط زیستی موجود در اطراف کلان شهرها در جهان بازیافت و حذف زوائد لاستیکهای مستعمل از چرخه زیست محیطی میباشد. افزایش تولید لاستیک و به تبع آن افزایش لاستیکهای مسـتعمل و روش دفـع آنهـا یکـی از معضلات مهم جهان امروز است. بنابراین صنعت بازیافت تایرهای فرسوده به سبب اینکه تایر یکی از ماندگارترین و پایاترین پسماندهای آلاینده محیط زیست شناخته میشود از اهمیت ویژهای برخوردار است و لزوم توجه بیشتری را میطلبد. بازیافت لاستیک میتواند در حل مشکلات محیط زیستی کمک شایانی نماید. طبق بررسیهای انجام شده لاستیک در صنایع مختلفی همچون، صنعت تولید لاستیک، انواع کفپوش، در تولید تیوپهای لاستیکی، انواع ضربهگیر صنعتی و غیر صنعتی و موارد دیگری مانند تولید بتن قابلیت استفاده دارد. اضافه کردن پودر لاستیک در بتن باعث بهبود برخی از خصوصیات مکانیکی و دینامیکی بتن از قبیل جذب انرژی بیشتر بتن، امکان تغییر شکل بهتر و مقاومت در برابر ترک خوردگی میشود. در این تحقیق نقش پودر لاستیک در بتن خودتراکم( )SCCاز منظر رئولوژی و تامین مقاومت بتن پرداخته شده است. تاثیر پودر لاستیک به عنوان اصلاح کننده مدول نرمی در ترکیب مصالح سنگی بتن خودتراکم به مانند ماسه بادی و پودر سنگ میباشد وحدود رواداری تمامی آزمایشهای بتن تازه را تامین میکند ولی در مقایسه مقاومتها، تاثیر کاهشی بر روی مقاومتهای فشاری و کششی دارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3984
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File SizeFormat 
مقاله 7@.pdf1.84 MBAdobe PDF
Title: مقایسه فني زیست محیطي كاربرد پودرلاستیک به عنوان فیلر در بتن های خودتراكم
Authors: محمدجواد باقري;فرناز امین صالحی;وحيد قلي زاده;سيد محمد سجادي عطار
subject: بتن خودتراکم،( ،)SCCپودر لاستيك، رئولوژي
Year: 1398
Abstract: کی از بزرگترین چالشهای محیط زیستی موجود در اطراف کلان شهرها در جهان بازیافت و حذف زوائد لاستیکهای مستعمل از چرخه زیست محیطی میباشد. افزایش تولید لاستیک و به تبع آن افزایش لاستیکهای مسـتعمل و روش دفـع آنهـا یکـی از معضلات مهم جهان امروز است. بنابراین صنعت بازیافت تایرهای فرسوده به سبب اینکه تایر یکی از ماندگارترین و پایاترین پسماندهای آلاینده محیط زیست شناخته میشود از اهمیت ویژهای برخوردار است و لزوم توجه بیشتری را میطلبد. بازیافت لاستیک میتواند در حل مشکلات محیط زیستی کمک شایانی نماید. طبق بررسیهای انجام شده لاستیک در صنایع مختلفی همچون، صنعت تولید لاستیک، انواع کفپوش، در تولید تیوپهای لاستیکی، انواع ضربهگیر صنعتی و غیر صنعتی و موارد دیگری مانند تولید بتن قابلیت استفاده دارد. اضافه کردن پودر لاستیک در بتن باعث بهبود برخی از خصوصیات مکانیکی و دینامیکی بتن از قبیل جذب انرژی بیشتر بتن، امکان تغییر شکل بهتر و مقاومت در برابر ترک خوردگی میشود. در این تحقیق نقش پودر لاستیک در بتن خودتراکم( )SCCاز منظر رئولوژی و تامین مقاومت بتن پرداخته شده است. تاثیر پودر لاستیک به عنوان اصلاح کننده مدول نرمی در ترکیب مصالح سنگی بتن خودتراکم به مانند ماسه بادی و پودر سنگ میباشد وحدود رواداری تمامی آزمایشهای بتن تازه را تامین میکند ولی در مقایسه مقاومتها، تاثیر کاهشی بر روی مقاومتهای فشاری و کششی دارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3984
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File SizeFormat 
مقاله 7@.pdf1.84 MBAdobe PDF