Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3976
Title: بررسی اثرات زیست محیطی ته سیگار و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;امید میرزایی رازلیق
subject: ته سیگار، آلودگی محیط زیست، بازیافت
Year: 1399
Abstract: محیط طبیعی جهان در حال تخریب است و رفتار انسان بیشترین عامل تخریب آن است. یکی از عواملی که شمار اندکی از افراد جامعه از مضرات آن بر محیط زیست آگاهی دارند، ته سیگار است. ته سیگارهای موجود در محیط طبیعی یکی از مهمترین پسماندهای جهان، یک معضل بزرگ در کیفیت زندگی شهری و مسئله نگران کننده محیط زیست محسوب میشود که در این مطالعه ضمن معرفی اثرات زیست محیطی ته سیگار به ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی و جلوگیری از ورود آلایندههای ته سیگار به محیط زیست پرداخته شده است. روش این تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت کیفی میباشد. از نظر روشهای جمع آوری داده ها نیز روش تحقیق از نوع غیر آزمایشی و توصیفی می باشد. نتایج نشان می دهد که برای کاهش آلودگیهای نشات گرفته از ته سیگار میتوان دو رویکرد را مدنظر قرار داد که یکی از آنها اجرای روشهای کنترل زباله ته سیگار به منظور محدود نمودن حجم این پسماند سیگار در محیط زیست و دیگری بازیافت ته سیگار و استفاده از آن در فرآیندهای تولید محصولاتی با کاربرد گسترده می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3976
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 29.pdf809.01 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی اثرات زیست محیطی ته سیگار و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;امید میرزایی رازلیق
subject: ته سیگار، آلودگی محیط زیست، بازیافت
Year: 1399
Abstract: محیط طبیعی جهان در حال تخریب است و رفتار انسان بیشترین عامل تخریب آن است. یکی از عواملی که شمار اندکی از افراد جامعه از مضرات آن بر محیط زیست آگاهی دارند، ته سیگار است. ته سیگارهای موجود در محیط طبیعی یکی از مهمترین پسماندهای جهان، یک معضل بزرگ در کیفیت زندگی شهری و مسئله نگران کننده محیط زیست محسوب میشود که در این مطالعه ضمن معرفی اثرات زیست محیطی ته سیگار به ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی و جلوگیری از ورود آلایندههای ته سیگار به محیط زیست پرداخته شده است. روش این تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت کیفی میباشد. از نظر روشهای جمع آوری داده ها نیز روش تحقیق از نوع غیر آزمایشی و توصیفی می باشد. نتایج نشان می دهد که برای کاهش آلودگیهای نشات گرفته از ته سیگار میتوان دو رویکرد را مدنظر قرار داد که یکی از آنها اجرای روشهای کنترل زباله ته سیگار به منظور محدود نمودن حجم این پسماند سیگار در محیط زیست و دیگری بازیافت ته سیگار و استفاده از آن در فرآیندهای تولید محصولاتی با کاربرد گسترده می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3976
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 29.pdf809.01 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی اثرات زیست محیطی ته سیگار و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;امید میرزایی رازلیق
subject: ته سیگار، آلودگی محیط زیست، بازیافت
Year: 1399
Abstract: محیط طبیعی جهان در حال تخریب است و رفتار انسان بیشترین عامل تخریب آن است. یکی از عواملی که شمار اندکی از افراد جامعه از مضرات آن بر محیط زیست آگاهی دارند، ته سیگار است. ته سیگارهای موجود در محیط طبیعی یکی از مهمترین پسماندهای جهان، یک معضل بزرگ در کیفیت زندگی شهری و مسئله نگران کننده محیط زیست محسوب میشود که در این مطالعه ضمن معرفی اثرات زیست محیطی ته سیگار به ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی و جلوگیری از ورود آلایندههای ته سیگار به محیط زیست پرداخته شده است. روش این تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت کیفی میباشد. از نظر روشهای جمع آوری داده ها نیز روش تحقیق از نوع غیر آزمایشی و توصیفی می باشد. نتایج نشان می دهد که برای کاهش آلودگیهای نشات گرفته از ته سیگار میتوان دو رویکرد را مدنظر قرار داد که یکی از آنها اجرای روشهای کنترل زباله ته سیگار به منظور محدود نمودن حجم این پسماند سیگار در محیط زیست و دیگری بازیافت ته سیگار و استفاده از آن در فرآیندهای تولید محصولاتی با کاربرد گسترده می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3976
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 29.pdf809.01 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File