Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3975
Title: بررسی انواع منابع زیست توده و شرایط مناسب برای کاربرد در ورمیکمپوست
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;داوود قائدی
subject: زیست توده، ورمی کومپوست، محیط زیست
Year: 1399
Abstract: فراوانی منابع زیست توده از یک طرف و مشکلات فراوان ناشی از رهاسازی این منابع با ارزش در طبیعت باعث توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی به استفاده از زیست توده برای کاربرد در ورمی کمپوست منجر شده است. برای شروع کار ابتدا باید با انواع منابع زیست توده موجود آشنا شد تا منابع یا خوراک زیست تودهای که میتوان در ورمی کمپوست از آنها دریافت نمود را بازشناسیم. در این راستا با استفاده از کرم خاکی و ایجاد ورمی کمپوست تولید کمپوست به طریق بیوتکنولوژی از کلیه منابع آلی از جمله زباله ها ی خانگی ، ضایعات کشاورزی، لجن تصفیه فاضلاب و غیره صورت میگیرد. در فرایند تولید ورمی کمپوست از زباله ها یک کود آلی بسیار مغذی تولید می گردد که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی آن، روند بازگردش آنها را به طبیعت به صورت کود مصرفی تسریع می نماید. در نهایت پس از دوره تولید کمپوست که به عوامل متعددی بستگی دارد، علاوه بر اینکه از اثرات زیست محیطی مخرب زباله ها جلوگیری شده است، در ضمن یک کود آلی مغذی، تمیز و بی بو با توانایی اصلاح خاک و حفظ آب تولید شده که در صنعت کشاورزی و باغداری و پرورش آبزیان و دام و طیور استفاده بسیار مفیدی خواهد داشت.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3975
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست
مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 28.pdf954.54 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی انواع منابع زیست توده و شرایط مناسب برای کاربرد در ورمیکمپوست
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;داوود قائدی
subject: زیست توده، ورمی کومپوست، محیط زیست
Year: 1399
Abstract: فراوانی منابع زیست توده از یک طرف و مشکلات فراوان ناشی از رهاسازی این منابع با ارزش در طبیعت باعث توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی به استفاده از زیست توده برای کاربرد در ورمی کمپوست منجر شده است. برای شروع کار ابتدا باید با انواع منابع زیست توده موجود آشنا شد تا منابع یا خوراک زیست تودهای که میتوان در ورمی کمپوست از آنها دریافت نمود را بازشناسیم. در این راستا با استفاده از کرم خاکی و ایجاد ورمی کمپوست تولید کمپوست به طریق بیوتکنولوژی از کلیه منابع آلی از جمله زباله ها ی خانگی ، ضایعات کشاورزی، لجن تصفیه فاضلاب و غیره صورت میگیرد. در فرایند تولید ورمی کمپوست از زباله ها یک کود آلی بسیار مغذی تولید می گردد که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی آن، روند بازگردش آنها را به طبیعت به صورت کود مصرفی تسریع می نماید. در نهایت پس از دوره تولید کمپوست که به عوامل متعددی بستگی دارد، علاوه بر اینکه از اثرات زیست محیطی مخرب زباله ها جلوگیری شده است، در ضمن یک کود آلی مغذی، تمیز و بی بو با توانایی اصلاح خاک و حفظ آب تولید شده که در صنعت کشاورزی و باغداری و پرورش آبزیان و دام و طیور استفاده بسیار مفیدی خواهد داشت.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3975
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست
مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 28.pdf954.54 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی انواع منابع زیست توده و شرایط مناسب برای کاربرد در ورمیکمپوست
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;داوود قائدی
subject: زیست توده، ورمی کومپوست، محیط زیست
Year: 1399
Abstract: فراوانی منابع زیست توده از یک طرف و مشکلات فراوان ناشی از رهاسازی این منابع با ارزش در طبیعت باعث توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی به استفاده از زیست توده برای کاربرد در ورمی کمپوست منجر شده است. برای شروع کار ابتدا باید با انواع منابع زیست توده موجود آشنا شد تا منابع یا خوراک زیست تودهای که میتوان در ورمی کمپوست از آنها دریافت نمود را بازشناسیم. در این راستا با استفاده از کرم خاکی و ایجاد ورمی کمپوست تولید کمپوست به طریق بیوتکنولوژی از کلیه منابع آلی از جمله زباله ها ی خانگی ، ضایعات کشاورزی، لجن تصفیه فاضلاب و غیره صورت میگیرد. در فرایند تولید ورمی کمپوست از زباله ها یک کود آلی بسیار مغذی تولید می گردد که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی آن، روند بازگردش آنها را به طبیعت به صورت کود مصرفی تسریع می نماید. در نهایت پس از دوره تولید کمپوست که به عوامل متعددی بستگی دارد، علاوه بر اینکه از اثرات زیست محیطی مخرب زباله ها جلوگیری شده است، در ضمن یک کود آلی مغذی، تمیز و بی بو با توانایی اصلاح خاک و حفظ آب تولید شده که در صنعت کشاورزی و باغداری و پرورش آبزیان و دام و طیور استفاده بسیار مفیدی خواهد داشت.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3975
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست
مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 28.pdf954.54 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File