Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3974
Title: بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از آتش سوزی جنگل ها (مطالعه موردی ایران)
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;محمدعلی بیگدلی
subject: جنگل، آتش سوزی، محیط زیست، اکوسیستم های جنگلی ، اثرات آتش سوزی
Year: 1399
Abstract: آتش سوزی یکی از رویدادهای نامطلوب با خسارات مالی و جانی فراوان در زندگی انسان است. ارزیابی سریع و دقیق هزینه های حاصل از آتش سوزی یک درک صحیح از اثرات اجتماعی و اقتصادی آتش سوزی به منظور پیشگیری و محافظت در برابر آن را فراهم می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از آتش سوزی جنگل ها (مطالعه موردی ایران) می باشد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که علاوه بر خسارات مالی و فیزیکی، آتش سوزی دارای اثرات نامطلوب بسیاری بر محیط زیست می باشد. این خسارات شامل آلودگی هوا، آب و خاک ناشی از آتش سوزی و آلودگی های ناشی از آلاینده های سمی حاصل از مواد اطفاء حریق و دور ریز مواد سوخته در محیط زیست می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3974
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 26.pdf558.96 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از آتش سوزی جنگل ها (مطالعه موردی ایران)
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;محمدعلی بیگدلی
subject: جنگل، آتش سوزی، محیط زیست، اکوسیستم های جنگلی ، اثرات آتش سوزی
Year: 1399
Abstract: آتش سوزی یکی از رویدادهای نامطلوب با خسارات مالی و جانی فراوان در زندگی انسان است. ارزیابی سریع و دقیق هزینه های حاصل از آتش سوزی یک درک صحیح از اثرات اجتماعی و اقتصادی آتش سوزی به منظور پیشگیری و محافظت در برابر آن را فراهم می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از آتش سوزی جنگل ها (مطالعه موردی ایران) می باشد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که علاوه بر خسارات مالی و فیزیکی، آتش سوزی دارای اثرات نامطلوب بسیاری بر محیط زیست می باشد. این خسارات شامل آلودگی هوا، آب و خاک ناشی از آتش سوزی و آلودگی های ناشی از آلاینده های سمی حاصل از مواد اطفاء حریق و دور ریز مواد سوخته در محیط زیست می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3974
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 26.pdf558.96 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از آتش سوزی جنگل ها (مطالعه موردی ایران)
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;محمدعلی بیگدلی
subject: جنگل، آتش سوزی، محیط زیست، اکوسیستم های جنگلی ، اثرات آتش سوزی
Year: 1399
Abstract: آتش سوزی یکی از رویدادهای نامطلوب با خسارات مالی و جانی فراوان در زندگی انسان است. ارزیابی سریع و دقیق هزینه های حاصل از آتش سوزی یک درک صحیح از اثرات اجتماعی و اقتصادی آتش سوزی به منظور پیشگیری و محافظت در برابر آن را فراهم می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از آتش سوزی جنگل ها (مطالعه موردی ایران) می باشد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که علاوه بر خسارات مالی و فیزیکی، آتش سوزی دارای اثرات نامطلوب بسیاری بر محیط زیست می باشد. این خسارات شامل آلودگی هوا، آب و خاک ناشی از آتش سوزی و آلودگی های ناشی از آلاینده های سمی حاصل از مواد اطفاء حریق و دور ریز مواد سوخته در محیط زیست می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3974
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 26.pdf558.96 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File