Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3973
Title: بررسی تأثیر کاربرد زباله دان های هوشمند در اجرای موفق مدیریت پسماند شهر تهران
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;علیرضا رضایی مفرد
subject: زباله دان هوشمند، شهر هوشمند، پسماند شهري، مدیریت پسماند،.روش هاي جمع آوري پسماند
Year: 1399
Abstract: یکی از مهمترین مسائل مرتبط با امور شهري، موضوع مدیریت زباله هاي تولید شده در بخشهاي مختلف خانگی و صنعتی است. در این میان سوء مدیریت در جمع آوري زبالهها باعث ایجاد آلودگی و بیماريهاي مختلف میشوند و تأثیرات نامطلوبی بر بهداشت موجودات زنده خواهند داشت. در ابعاد شهري با مدیریت هوشمند درسیستم ها و خدمات شهر، ضمن تغییر در روشهاي سنتی جمع آوري زباله ها و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان، صرفه جویی هاي بسیار وسیع تر و بزرگتري درسطح شهر حاصل خواهد شد. نتایح این تحقیق نشان میدهد که اجراي سیستم زباله دان هوشمند، باعث جلوگیري از صدمات وارده به محیط زیست و ارتقاء سطح شهر نشینی، زیبا سازي اماکن شهري، جمع آوري، تشخیص و تفکیک زباله در حجم وسیع و بر طرف کردن مشکلات مربوط به گازها و شیرآبه مربوط به زباله خواهد شد. به طور حتم فراگیر شدن این سیستم جدید در سطل هاي زباله شهري می تواند تأثیر چشمگیري در زیبایی و رعایت بهداشت شهري داشته باشد. از طرفی حجم عملیات ماموران شهرداري کاهش یافته و حذف زباله جمع کن ها را از فرآیند جمع آوري زباله در پی خواهد داشت. نهایتا" سیستم زباله دان هوشمند براي استفاده در شهر ها به خصوص کلان شهري مانند تهران، جایگزین مناسبی براي مخازن زباله و همچنین کیوسک هاي جمع آوري و تفکیک زباله در سطح شهر مناسب می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3973
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 25.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تأثیر کاربرد زباله دان های هوشمند در اجرای موفق مدیریت پسماند شهر تهران
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;علیرضا رضایی مفرد
subject: زباله دان هوشمند، شهر هوشمند، پسماند شهري، مدیریت پسماند،.روش هاي جمع آوري پسماند
Year: 1399
Abstract: یکی از مهمترین مسائل مرتبط با امور شهري، موضوع مدیریت زباله هاي تولید شده در بخشهاي مختلف خانگی و صنعتی است. در این میان سوء مدیریت در جمع آوري زبالهها باعث ایجاد آلودگی و بیماريهاي مختلف میشوند و تأثیرات نامطلوبی بر بهداشت موجودات زنده خواهند داشت. در ابعاد شهري با مدیریت هوشمند درسیستم ها و خدمات شهر، ضمن تغییر در روشهاي سنتی جمع آوري زباله ها و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان، صرفه جویی هاي بسیار وسیع تر و بزرگتري درسطح شهر حاصل خواهد شد. نتایح این تحقیق نشان میدهد که اجراي سیستم زباله دان هوشمند، باعث جلوگیري از صدمات وارده به محیط زیست و ارتقاء سطح شهر نشینی، زیبا سازي اماکن شهري، جمع آوري، تشخیص و تفکیک زباله در حجم وسیع و بر طرف کردن مشکلات مربوط به گازها و شیرآبه مربوط به زباله خواهد شد. به طور حتم فراگیر شدن این سیستم جدید در سطل هاي زباله شهري می تواند تأثیر چشمگیري در زیبایی و رعایت بهداشت شهري داشته باشد. از طرفی حجم عملیات ماموران شهرداري کاهش یافته و حذف زباله جمع کن ها را از فرآیند جمع آوري زباله در پی خواهد داشت. نهایتا" سیستم زباله دان هوشمند براي استفاده در شهر ها به خصوص کلان شهري مانند تهران، جایگزین مناسبی براي مخازن زباله و همچنین کیوسک هاي جمع آوري و تفکیک زباله در سطح شهر مناسب می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3973
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 25.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تأثیر کاربرد زباله دان های هوشمند در اجرای موفق مدیریت پسماند شهر تهران
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;علیرضا رضایی مفرد
subject: زباله دان هوشمند، شهر هوشمند، پسماند شهري، مدیریت پسماند،.روش هاي جمع آوري پسماند
Year: 1399
Abstract: یکی از مهمترین مسائل مرتبط با امور شهري، موضوع مدیریت زباله هاي تولید شده در بخشهاي مختلف خانگی و صنعتی است. در این میان سوء مدیریت در جمع آوري زبالهها باعث ایجاد آلودگی و بیماريهاي مختلف میشوند و تأثیرات نامطلوبی بر بهداشت موجودات زنده خواهند داشت. در ابعاد شهري با مدیریت هوشمند درسیستم ها و خدمات شهر، ضمن تغییر در روشهاي سنتی جمع آوري زباله ها و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان، صرفه جویی هاي بسیار وسیع تر و بزرگتري درسطح شهر حاصل خواهد شد. نتایح این تحقیق نشان میدهد که اجراي سیستم زباله دان هوشمند، باعث جلوگیري از صدمات وارده به محیط زیست و ارتقاء سطح شهر نشینی، زیبا سازي اماکن شهري، جمع آوري، تشخیص و تفکیک زباله در حجم وسیع و بر طرف کردن مشکلات مربوط به گازها و شیرآبه مربوط به زباله خواهد شد. به طور حتم فراگیر شدن این سیستم جدید در سطل هاي زباله شهري می تواند تأثیر چشمگیري در زیبایی و رعایت بهداشت شهري داشته باشد. از طرفی حجم عملیات ماموران شهرداري کاهش یافته و حذف زباله جمع کن ها را از فرآیند جمع آوري زباله در پی خواهد داشت. نهایتا" سیستم زباله دان هوشمند براي استفاده در شهر ها به خصوص کلان شهري مانند تهران، جایگزین مناسبی براي مخازن زباله و همچنین کیوسک هاي جمع آوري و تفکیک زباله در سطح شهر مناسب می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3973
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 25.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File