Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3972
Title: استحصال گاز از دفن گاه های مهندسی ساز در ایران
Authors: علی محتشم زاده;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود
subject: پسماند شهری، انرژی، استحصال گاز، دفن گاه های مهندسی
Year: 1399
Abstract: در فرایند تجزیه بیولوژیکی پسماندهای شهری در دفن گاهها، حجم زیادی از گازهای مختلف همچون دی اکسید کربن، متان و صدها ترکیب غیر متانی آلی تولید و منتشر می گردند که مجموع این گازها، گاز دفن گاه را تشکیل می دهد. تعدادی از ترکیبات آلی غیر متانی سمی و سرطان زا می باشند؛ بنابراین انتشار آنها باید به طورجدی مورد کنترل قرار گیرند. ازآنجاکه گاز موجود در دفن گاه عمدتاً از متان تشکیل شده و متان نیز یکی از گازهای مهم گلخانه ای است، این مسئله می تواند بـه افـزایش رونـد آلودگی در مقیاس محلی و جهانی کمک کند. همین امر جوامع و سازمان های بین المللی را بر آن داشته است تا با تشویق کشورهای جهان به استفاده از گاز دفن گاه به عنوان یـک منبـع انـرژی جایگزین به کاهش انتشار متان از مکان های دفن پسماند کمک کند. در کشور ایران نیز پسماندهای شهری در اغلب نقـاط به معضلی بزرگ تبدیل شده و یکی از بهترین راهکارهای مدیریت پسماندهای شهری تولید انرژی از آنهاست. در این تحقیق استحصال گاز از دفن گاه های پسماند شهری و نحوه تولید این گازها تشریح گردید. در ادامه نیز ضمن بررسی مروری روش های فنی موجود جهت جمع آوری و استحصال گاز از دفن گاه های مهندسی ساز ؛ وضعیت استحصال گاز از دفن گاههای ایران و راهکارهای ارتقاء مدیریت این دفن گاه ها با هدف استحصال گاز، مورد بحث و ارزیابی قرارگرفته است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3972
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 24.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: استحصال گاز از دفن گاه های مهندسی ساز در ایران
Authors: علی محتشم زاده;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود
subject: پسماند شهری، انرژی، استحصال گاز، دفن گاه های مهندسی
Year: 1399
Abstract: در فرایند تجزیه بیولوژیکی پسماندهای شهری در دفن گاهها، حجم زیادی از گازهای مختلف همچون دی اکسید کربن، متان و صدها ترکیب غیر متانی آلی تولید و منتشر می گردند که مجموع این گازها، گاز دفن گاه را تشکیل می دهد. تعدادی از ترکیبات آلی غیر متانی سمی و سرطان زا می باشند؛ بنابراین انتشار آنها باید به طورجدی مورد کنترل قرار گیرند. ازآنجاکه گاز موجود در دفن گاه عمدتاً از متان تشکیل شده و متان نیز یکی از گازهای مهم گلخانه ای است، این مسئله می تواند بـه افـزایش رونـد آلودگی در مقیاس محلی و جهانی کمک کند. همین امر جوامع و سازمان های بین المللی را بر آن داشته است تا با تشویق کشورهای جهان به استفاده از گاز دفن گاه به عنوان یـک منبـع انـرژی جایگزین به کاهش انتشار متان از مکان های دفن پسماند کمک کند. در کشور ایران نیز پسماندهای شهری در اغلب نقـاط به معضلی بزرگ تبدیل شده و یکی از بهترین راهکارهای مدیریت پسماندهای شهری تولید انرژی از آنهاست. در این تحقیق استحصال گاز از دفن گاه های پسماند شهری و نحوه تولید این گازها تشریح گردید. در ادامه نیز ضمن بررسی مروری روش های فنی موجود جهت جمع آوری و استحصال گاز از دفن گاه های مهندسی ساز ؛ وضعیت استحصال گاز از دفن گاههای ایران و راهکارهای ارتقاء مدیریت این دفن گاه ها با هدف استحصال گاز، مورد بحث و ارزیابی قرارگرفته است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3972
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 24.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: استحصال گاز از دفن گاه های مهندسی ساز در ایران
Authors: علی محتشم زاده;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود
subject: پسماند شهری، انرژی، استحصال گاز، دفن گاه های مهندسی
Year: 1399
Abstract: در فرایند تجزیه بیولوژیکی پسماندهای شهری در دفن گاهها، حجم زیادی از گازهای مختلف همچون دی اکسید کربن، متان و صدها ترکیب غیر متانی آلی تولید و منتشر می گردند که مجموع این گازها، گاز دفن گاه را تشکیل می دهد. تعدادی از ترکیبات آلی غیر متانی سمی و سرطان زا می باشند؛ بنابراین انتشار آنها باید به طورجدی مورد کنترل قرار گیرند. ازآنجاکه گاز موجود در دفن گاه عمدتاً از متان تشکیل شده و متان نیز یکی از گازهای مهم گلخانه ای است، این مسئله می تواند بـه افـزایش رونـد آلودگی در مقیاس محلی و جهانی کمک کند. همین امر جوامع و سازمان های بین المللی را بر آن داشته است تا با تشویق کشورهای جهان به استفاده از گاز دفن گاه به عنوان یـک منبـع انـرژی جایگزین به کاهش انتشار متان از مکان های دفن پسماند کمک کند. در کشور ایران نیز پسماندهای شهری در اغلب نقـاط به معضلی بزرگ تبدیل شده و یکی از بهترین راهکارهای مدیریت پسماندهای شهری تولید انرژی از آنهاست. در این تحقیق استحصال گاز از دفن گاه های پسماند شهری و نحوه تولید این گازها تشریح گردید. در ادامه نیز ضمن بررسی مروری روش های فنی موجود جهت جمع آوری و استحصال گاز از دفن گاه های مهندسی ساز ؛ وضعیت استحصال گاز از دفن گاههای ایران و راهکارهای ارتقاء مدیریت این دفن گاه ها با هدف استحصال گاز، مورد بحث و ارزیابی قرارگرفته است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3972
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 24.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File