Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3971
Title: بررسی علل عدم رعایت ضوابط HSEتوسط پیمانکاران شهرداری و ارائه راهکارهای مناسب
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;هومن علیپور شلمانی
subject: ضوابط ،HSEشهرداري تهران، پيمانكاران.
Year: 1399
Abstract: شهرداري تهران از مجموعه متنوعي از امكانات، زيرساخت ها و قابليت ها در زمينه HSEبهره مند گرديده و فعاليت هاي مرتبط با بهداشت، ايمني و محيط زيست بعضاً بصورت سيستماتيك در بخش هاي مختلف شهرداري انجام ميگيرد. اما اين فعاليتها عمدتاً از انسجام كافي برخوردار نبوده و كاستيهاي قابل توجهي در سطح عملكردي و اجرايي آنها احساس مي گردد. بنابراين در اين مقاله به يكي از اين موارد كه عدم رعايت ضوابط HSE توسط پيمانكاران مي باشد پرداخته شده و علل موجود مشخص و راهكارهايي پيرامون رفع اين معضل ارائه شده است. روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت كيفي مي باشد. همچنين از نظر روش جمع آوري داده ها، روش تحقيق از نوع غير آزمايشي و توصيفي است. نتايج حاصله از مطالعات كتابخانه اي به همراه مشاهدات و مصاحبات صورت گرفته نشان مي دهد كاستي ها و فواصل شناسايي شده گرچه در برخي موارد مورد توجه هستند اما انجام برنامه ريزي منسجم و همكاري ها و حمايت همه جانبه معاونت ها، شهرداران مناطق و نواحي، كاركنان و پيمانكاران شهرداري و مسئولين سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري مي تواند در برطرف سازي فواصل شناسايي شده سودمند واقع شوند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3971
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 23.pdf670.58 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی علل عدم رعایت ضوابط HSEتوسط پیمانکاران شهرداری و ارائه راهکارهای مناسب
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;هومن علیپور شلمانی
subject: ضوابط ،HSEشهرداري تهران، پيمانكاران.
Year: 1399
Abstract: شهرداري تهران از مجموعه متنوعي از امكانات، زيرساخت ها و قابليت ها در زمينه HSEبهره مند گرديده و فعاليت هاي مرتبط با بهداشت، ايمني و محيط زيست بعضاً بصورت سيستماتيك در بخش هاي مختلف شهرداري انجام ميگيرد. اما اين فعاليتها عمدتاً از انسجام كافي برخوردار نبوده و كاستيهاي قابل توجهي در سطح عملكردي و اجرايي آنها احساس مي گردد. بنابراين در اين مقاله به يكي از اين موارد كه عدم رعايت ضوابط HSE توسط پيمانكاران مي باشد پرداخته شده و علل موجود مشخص و راهكارهايي پيرامون رفع اين معضل ارائه شده است. روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت كيفي مي باشد. همچنين از نظر روش جمع آوري داده ها، روش تحقيق از نوع غير آزمايشي و توصيفي است. نتايج حاصله از مطالعات كتابخانه اي به همراه مشاهدات و مصاحبات صورت گرفته نشان مي دهد كاستي ها و فواصل شناسايي شده گرچه در برخي موارد مورد توجه هستند اما انجام برنامه ريزي منسجم و همكاري ها و حمايت همه جانبه معاونت ها، شهرداران مناطق و نواحي، كاركنان و پيمانكاران شهرداري و مسئولين سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري مي تواند در برطرف سازي فواصل شناسايي شده سودمند واقع شوند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3971
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 23.pdf670.58 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی علل عدم رعایت ضوابط HSEتوسط پیمانکاران شهرداری و ارائه راهکارهای مناسب
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;هومن علیپور شلمانی
subject: ضوابط ،HSEشهرداري تهران، پيمانكاران.
Year: 1399
Abstract: شهرداري تهران از مجموعه متنوعي از امكانات، زيرساخت ها و قابليت ها در زمينه HSEبهره مند گرديده و فعاليت هاي مرتبط با بهداشت، ايمني و محيط زيست بعضاً بصورت سيستماتيك در بخش هاي مختلف شهرداري انجام ميگيرد. اما اين فعاليتها عمدتاً از انسجام كافي برخوردار نبوده و كاستيهاي قابل توجهي در سطح عملكردي و اجرايي آنها احساس مي گردد. بنابراين در اين مقاله به يكي از اين موارد كه عدم رعايت ضوابط HSE توسط پيمانكاران مي باشد پرداخته شده و علل موجود مشخص و راهكارهايي پيرامون رفع اين معضل ارائه شده است. روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت كيفي مي باشد. همچنين از نظر روش جمع آوري داده ها، روش تحقيق از نوع غير آزمايشي و توصيفي است. نتايج حاصله از مطالعات كتابخانه اي به همراه مشاهدات و مصاحبات صورت گرفته نشان مي دهد كاستي ها و فواصل شناسايي شده گرچه در برخي موارد مورد توجه هستند اما انجام برنامه ريزي منسجم و همكاري ها و حمايت همه جانبه معاونت ها، شهرداران مناطق و نواحي، كاركنان و پيمانكاران شهرداري و مسئولين سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري مي تواند در برطرف سازي فواصل شناسايي شده سودمند واقع شوند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3971
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 23.pdf670.58 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File