Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3970
Title: بررسی کاربرد انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال در ساختمان های شهرستان بجنورد
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;سعیده نیک فطرت
subject: انرژی خورشیدی؛ معماری غیرفعال، انرژی تجدید پذیر
Year: 1399
Abstract: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و کاهش منابع انرژی های تجدیدپذیر، نیاز انسان به منابع و روش های جدید تأمین انرژی افزایش پیدا کرده است و استفاده از انرژی های نو به خصوص در احداث ساختمان های هوشمند و الگوی معماری پایدار یکی دیگر از امکاناتی است که در جهت بهینه سازی مصرف انرژی سهم به سزایی دارد. از انجا که توجه به این امر پژوهشی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه حائز اهمیت است و از طرفی با توجه به اینکه تحقیقات محدودی در داخل کشور در این رابطه صورت گرفته است و دسترسی به منابع موجود محدود می باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی کاربرد انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال در ساختمان های شهرستان بجنورد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بافت قدیمی و میانی شهر، معماران سنتی باتوجه به اقلیم سخت منطقه و لزوم اهمیت بهره گیری از انرژی خورشید، نحوه استقرار و جهت گیری خانه ها و ساخت پنجره های رو به آفتاب در اولویت کار معماران بوده است. در بافت بیرونی شهر، با توجه به تراکم پایین جمعیت و وجود اراضی بایر فراوان، پتانسیل طراحی و ساخت ساختمان های مدرن جهت بهره گیری از انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال وجود دارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3970
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 21.pdf730.37 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی کاربرد انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال در ساختمان های شهرستان بجنورد
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;سعیده نیک فطرت
subject: انرژی خورشیدی؛ معماری غیرفعال، انرژی تجدید پذیر
Year: 1399
Abstract: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و کاهش منابع انرژی های تجدیدپذیر، نیاز انسان به منابع و روش های جدید تأمین انرژی افزایش پیدا کرده است و استفاده از انرژی های نو به خصوص در احداث ساختمان های هوشمند و الگوی معماری پایدار یکی دیگر از امکاناتی است که در جهت بهینه سازی مصرف انرژی سهم به سزایی دارد. از انجا که توجه به این امر پژوهشی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه حائز اهمیت است و از طرفی با توجه به اینکه تحقیقات محدودی در داخل کشور در این رابطه صورت گرفته است و دسترسی به منابع موجود محدود می باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی کاربرد انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال در ساختمان های شهرستان بجنورد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بافت قدیمی و میانی شهر، معماران سنتی باتوجه به اقلیم سخت منطقه و لزوم اهمیت بهره گیری از انرژی خورشید، نحوه استقرار و جهت گیری خانه ها و ساخت پنجره های رو به آفتاب در اولویت کار معماران بوده است. در بافت بیرونی شهر، با توجه به تراکم پایین جمعیت و وجود اراضی بایر فراوان، پتانسیل طراحی و ساخت ساختمان های مدرن جهت بهره گیری از انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال وجود دارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3970
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 21.pdf730.37 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی کاربرد انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال در ساختمان های شهرستان بجنورد
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;محمد معهود;سعیده نیک فطرت
subject: انرژی خورشیدی؛ معماری غیرفعال، انرژی تجدید پذیر
Year: 1399
Abstract: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و کاهش منابع انرژی های تجدیدپذیر، نیاز انسان به منابع و روش های جدید تأمین انرژی افزایش پیدا کرده است و استفاده از انرژی های نو به خصوص در احداث ساختمان های هوشمند و الگوی معماری پایدار یکی دیگر از امکاناتی است که در جهت بهینه سازی مصرف انرژی سهم به سزایی دارد. از انجا که توجه به این امر پژوهشی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه حائز اهمیت است و از طرفی با توجه به اینکه تحقیقات محدودی در داخل کشور در این رابطه صورت گرفته است و دسترسی به منابع موجود محدود می باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی کاربرد انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال در ساختمان های شهرستان بجنورد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بافت قدیمی و میانی شهر، معماران سنتی باتوجه به اقلیم سخت منطقه و لزوم اهمیت بهره گیری از انرژی خورشید، نحوه استقرار و جهت گیری خانه ها و ساخت پنجره های رو به آفتاب در اولویت کار معماران بوده است. در بافت بیرونی شهر، با توجه به تراکم پایین جمعیت و وجود اراضی بایر فراوان، پتانسیل طراحی و ساخت ساختمان های مدرن جهت بهره گیری از انرژی خورشیدی به صورت غیرفعال وجود دارد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3970
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 21.pdf730.37 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File