Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3969
Title: بررسی چشم اندازهای پیشرفت صنعت سبز در ایران و جهان
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود;محمد عزیزآبادی فراهانی
subject: صنعت سبز، اقتصاد سبز، صنعت، چشم انداز
Year: 1399
Abstract: اقتصاد و صنعت سبز به این موضوع اشاره داد که ما مجازیم زندگی باکیفیت تری برای بشر به وجود آوریم. البته تا زمانی که این تلاش در چارچوب رعایت حداقل های محیط زیستی باشد تا شرایط برای زندگی نسل های آینده نیز فراهم باشد. اصولا اقتصاد سبز جایگزین مفهوم توسعه پایدار نیست، بلکه یک عنصر جدایی ناپذیر از سیاستهای اقتصادی در مسیر پایداری است و می توان گفت پیش زمینه الزام برای دستیابی به پایداری است؛ زیرا در برگیرنده سه فاکتور اصلی پیشرفت یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. اقتصاد سبز بهبود بخش رفاه بشر است و عدالت اجتماعی را سر لوحه قرار می دهد. همچنین موجب کاهش خطرات زیست محیطی می شود. این تعریف کامل و جامعی از اقتصاد سبز است که جایگزین مدل اقتصادی غالب امروز است که نا برابری اجتماعی، رشد زباله و کمبود منابع را تشدید میکند. اقتصاد سنتی تهدید گستردهای برای محیط زیست و سلامت جوامع بشری است، در دهه های گذشته با ظهور مفاهیم تازه ای چون توسعه پایدار، اقتصاد سبز از دل این دو مفهوم سر برآورد و خوشبختانه امروزه برای اکثر دولت ها تبدیل به اولویت شده است. کشورهای توسعه یافته با تغییر بنیان اقتصادی خود به اقتصاد سبز کشور خود را در مسیر توسعه پایدار قرار داده همچنین خود را در برابر چالش های قرن بیست و یک نظیر تغییرات آب و هوایی و نوسانات اقتصادی و کمبود آب مقاوم می سازند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3969
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 20.pdf680.54 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی چشم اندازهای پیشرفت صنعت سبز در ایران و جهان
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود;محمد عزیزآبادی فراهانی
subject: صنعت سبز، اقتصاد سبز، صنعت، چشم انداز
Year: 1399
Abstract: اقتصاد و صنعت سبز به این موضوع اشاره داد که ما مجازیم زندگی باکیفیت تری برای بشر به وجود آوریم. البته تا زمانی که این تلاش در چارچوب رعایت حداقل های محیط زیستی باشد تا شرایط برای زندگی نسل های آینده نیز فراهم باشد. اصولا اقتصاد سبز جایگزین مفهوم توسعه پایدار نیست، بلکه یک عنصر جدایی ناپذیر از سیاستهای اقتصادی در مسیر پایداری است و می توان گفت پیش زمینه الزام برای دستیابی به پایداری است؛ زیرا در برگیرنده سه فاکتور اصلی پیشرفت یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. اقتصاد سبز بهبود بخش رفاه بشر است و عدالت اجتماعی را سر لوحه قرار می دهد. همچنین موجب کاهش خطرات زیست محیطی می شود. این تعریف کامل و جامعی از اقتصاد سبز است که جایگزین مدل اقتصادی غالب امروز است که نا برابری اجتماعی، رشد زباله و کمبود منابع را تشدید میکند. اقتصاد سنتی تهدید گستردهای برای محیط زیست و سلامت جوامع بشری است، در دهه های گذشته با ظهور مفاهیم تازه ای چون توسعه پایدار، اقتصاد سبز از دل این دو مفهوم سر برآورد و خوشبختانه امروزه برای اکثر دولت ها تبدیل به اولویت شده است. کشورهای توسعه یافته با تغییر بنیان اقتصادی خود به اقتصاد سبز کشور خود را در مسیر توسعه پایدار قرار داده همچنین خود را در برابر چالش های قرن بیست و یک نظیر تغییرات آب و هوایی و نوسانات اقتصادی و کمبود آب مقاوم می سازند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3969
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 20.pdf680.54 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی چشم اندازهای پیشرفت صنعت سبز در ایران و جهان
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود;محمد عزیزآبادی فراهانی
subject: صنعت سبز، اقتصاد سبز، صنعت، چشم انداز
Year: 1399
Abstract: اقتصاد و صنعت سبز به این موضوع اشاره داد که ما مجازیم زندگی باکیفیت تری برای بشر به وجود آوریم. البته تا زمانی که این تلاش در چارچوب رعایت حداقل های محیط زیستی باشد تا شرایط برای زندگی نسل های آینده نیز فراهم باشد. اصولا اقتصاد سبز جایگزین مفهوم توسعه پایدار نیست، بلکه یک عنصر جدایی ناپذیر از سیاستهای اقتصادی در مسیر پایداری است و می توان گفت پیش زمینه الزام برای دستیابی به پایداری است؛ زیرا در برگیرنده سه فاکتور اصلی پیشرفت یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. اقتصاد سبز بهبود بخش رفاه بشر است و عدالت اجتماعی را سر لوحه قرار می دهد. همچنین موجب کاهش خطرات زیست محیطی می شود. این تعریف کامل و جامعی از اقتصاد سبز است که جایگزین مدل اقتصادی غالب امروز است که نا برابری اجتماعی، رشد زباله و کمبود منابع را تشدید میکند. اقتصاد سنتی تهدید گستردهای برای محیط زیست و سلامت جوامع بشری است، در دهه های گذشته با ظهور مفاهیم تازه ای چون توسعه پایدار، اقتصاد سبز از دل این دو مفهوم سر برآورد و خوشبختانه امروزه برای اکثر دولت ها تبدیل به اولویت شده است. کشورهای توسعه یافته با تغییر بنیان اقتصادی خود به اقتصاد سبز کشور خود را در مسیر توسعه پایدار قرار داده همچنین خود را در برابر چالش های قرن بیست و یک نظیر تغییرات آب و هوایی و نوسانات اقتصادی و کمبود آب مقاوم می سازند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3969
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 20.pdf680.54 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File