Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3967
Title: بررسی کاربرد روش های استفاده مجدد و بازیافت آب در کشور
Authors: محمد رحیمی قاسم آبادی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: بازیافت آب، استفاده مجدد، پساب
Year: 1399
Abstract: ایران جزو کشورهایی از جهان است که درگیر بحران آب بوده و خطر کمبود آن سالهاست که توسط کارشناسان در زمینه آب گوشزد شده و لازم است متولیان منابع آبی کشور آن را جدی گرفته و در پی چاره ای برای آن برآیند. همان طور که ایران در زمینه برنامه ریزی منابع آب با هدف توسعه پایدار به پیش می رود، استفاده مجدد از آب، نقش مهمی در میزان موفقیت و به کارگیری برنامه های کلی مدیریت منابع آب ایفا می کند. استفاده مجدد از پسابها چند سالی است که جهت استفاده برای اراضی کشاورزی ، فضای سبز مورد توجه قرار گرفت است. همچنین می تواند میزان برداشت و استخراج از منابع آبی طبیعی را کاهش دهد. در این مقاله هدف بررسی کاربرد روش های استفاده مجدد و بازیافت آب در کشور می باشد که با بررسی بر روی لزوم بازیافت واستفاده مجدد از آب آغاز گردیده و در ادامه به توضیح برخی روش های متداول و وضعیت استفاده از این روش ها در کشور مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد جهت رفع موانع استفاده مجدد و بازیافت پساب، استفاده از فنّاوریهای مناسب، حرکت به سمت سیستمهای تصفیه غیرمتمرکز پساب و افزایش پذیرش اجتماعی ضروری خواهد بود. در این مسیر با گسترش پژوهش در این زمینه، ایجاد فرهنگسازی مناسب در جامعه، استفاده از فناوری های نوین تصفیه و اختصاص بودجه کافی می تواند دستیابی به این هدف را هموار نماید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3967
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 18.pdf902.01 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی کاربرد روش های استفاده مجدد و بازیافت آب در کشور
Authors: محمد رحیمی قاسم آبادی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: بازیافت آب، استفاده مجدد، پساب
Year: 1399
Abstract: ایران جزو کشورهایی از جهان است که درگیر بحران آب بوده و خطر کمبود آن سالهاست که توسط کارشناسان در زمینه آب گوشزد شده و لازم است متولیان منابع آبی کشور آن را جدی گرفته و در پی چاره ای برای آن برآیند. همان طور که ایران در زمینه برنامه ریزی منابع آب با هدف توسعه پایدار به پیش می رود، استفاده مجدد از آب، نقش مهمی در میزان موفقیت و به کارگیری برنامه های کلی مدیریت منابع آب ایفا می کند. استفاده مجدد از پسابها چند سالی است که جهت استفاده برای اراضی کشاورزی ، فضای سبز مورد توجه قرار گرفت است. همچنین می تواند میزان برداشت و استخراج از منابع آبی طبیعی را کاهش دهد. در این مقاله هدف بررسی کاربرد روش های استفاده مجدد و بازیافت آب در کشور می باشد که با بررسی بر روی لزوم بازیافت واستفاده مجدد از آب آغاز گردیده و در ادامه به توضیح برخی روش های متداول و وضعیت استفاده از این روش ها در کشور مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد جهت رفع موانع استفاده مجدد و بازیافت پساب، استفاده از فنّاوریهای مناسب، حرکت به سمت سیستمهای تصفیه غیرمتمرکز پساب و افزایش پذیرش اجتماعی ضروری خواهد بود. در این مسیر با گسترش پژوهش در این زمینه، ایجاد فرهنگسازی مناسب در جامعه، استفاده از فناوری های نوین تصفیه و اختصاص بودجه کافی می تواند دستیابی به این هدف را هموار نماید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3967
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 18.pdf902.01 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی کاربرد روش های استفاده مجدد و بازیافت آب در کشور
Authors: محمد رحیمی قاسم آبادی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: بازیافت آب، استفاده مجدد، پساب
Year: 1399
Abstract: ایران جزو کشورهایی از جهان است که درگیر بحران آب بوده و خطر کمبود آن سالهاست که توسط کارشناسان در زمینه آب گوشزد شده و لازم است متولیان منابع آبی کشور آن را جدی گرفته و در پی چاره ای برای آن برآیند. همان طور که ایران در زمینه برنامه ریزی منابع آب با هدف توسعه پایدار به پیش می رود، استفاده مجدد از آب، نقش مهمی در میزان موفقیت و به کارگیری برنامه های کلی مدیریت منابع آب ایفا می کند. استفاده مجدد از پسابها چند سالی است که جهت استفاده برای اراضی کشاورزی ، فضای سبز مورد توجه قرار گرفت است. همچنین می تواند میزان برداشت و استخراج از منابع آبی طبیعی را کاهش دهد. در این مقاله هدف بررسی کاربرد روش های استفاده مجدد و بازیافت آب در کشور می باشد که با بررسی بر روی لزوم بازیافت واستفاده مجدد از آب آغاز گردیده و در ادامه به توضیح برخی روش های متداول و وضعیت استفاده از این روش ها در کشور مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد جهت رفع موانع استفاده مجدد و بازیافت پساب، استفاده از فنّاوریهای مناسب، حرکت به سمت سیستمهای تصفیه غیرمتمرکز پساب و افزایش پذیرش اجتماعی ضروری خواهد بود. در این مسیر با گسترش پژوهش در این زمینه، ایجاد فرهنگسازی مناسب در جامعه، استفاده از فناوری های نوین تصفیه و اختصاص بودجه کافی می تواند دستیابی به این هدف را هموار نماید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3967
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 18.pdf902.01 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File