Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3953
Title: شناسایی و تحلیل ریسک های اجرایی در پروژه های مسکونی پایدار
Authors: دکتر احد نظری;علیرضا دبیری
subject: ریسک ، ساختمانهای پایدار
Year: 1394
Abstract: مشكلات حاصل از ساخت و ساز سنتی برای محيط زیست ، باعث شده در ساليان اخير تبليغات بسياری بر انجام ساخت و ساز پایدار صورت پذیرد . بنا به گفته مجریان ساختمانهای پایدار ، اجرای این ساختمانها با ریسكهای متعددی در طول پروژه مواجهند که با توجه به بدیع بودن این ساخت و ساز ها کمتر به شناسایی جامع آنها پرداخته شده است ، ریسک هایی که در بسياری از موارد با ریسكهای شناسایی شده ساختمانهای سنتی متفاوتند . شناسایی ریسک های ساخت و ساز ساختمانهای پایدار ، کمک شایانی به تحليل و پاسخگویی مناسب به این ریسک ها خواهد کرد و این زمينه سازی آگاهانه ، با توجه به ناکافی بودن و عدم جامعيت پژوهشهای پيرامون این مساله ، روند اقبال به گسترش ساخت و ساز سازگار با محيط زیست ،این دغدغه زیست محيطی و مدیریتی را تسریع بخشيده تا در زمان رو در رویی با این چالشها ، مناسب ترین پاسخها نيز ارائه گردد. شناسایی و تحليل ریسكهای ساخت و ساز ساختمان سبز افزایش احتمال موفقيت در دستيابی به اهداف پروژه را برای سازمانهای پروژه محور بدنبال خواهد داشت. در این پژوهش ابتدا ریسكها را در چند گروه شناسایی کرده ، بدین ترتيب که ليستی از ریسكهای ساخت و ساز پایدار در این گروهها تهيه کرده ، سپس متداولترین این ریسكها را استخراج کرده و در نهایت به تحليل ریسكهای متداول می پردازیم. روش تحقيق براساس نوع هدف ، کاربردی و نحوه گردآوری داده ها ، آميخته می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3953
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t911143023.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و تحلیل ریسک های اجرایی در پروژه های مسکونی پایدار
Authors: دکتر احد نظری;علیرضا دبیری
subject: ریسک ، ساختمانهای پایدار
Year: 1394
Abstract: مشكلات حاصل از ساخت و ساز سنتی برای محيط زیست ، باعث شده در ساليان اخير تبليغات بسياری بر انجام ساخت و ساز پایدار صورت پذیرد . بنا به گفته مجریان ساختمانهای پایدار ، اجرای این ساختمانها با ریسكهای متعددی در طول پروژه مواجهند که با توجه به بدیع بودن این ساخت و ساز ها کمتر به شناسایی جامع آنها پرداخته شده است ، ریسک هایی که در بسياری از موارد با ریسكهای شناسایی شده ساختمانهای سنتی متفاوتند . شناسایی ریسک های ساخت و ساز ساختمانهای پایدار ، کمک شایانی به تحليل و پاسخگویی مناسب به این ریسک ها خواهد کرد و این زمينه سازی آگاهانه ، با توجه به ناکافی بودن و عدم جامعيت پژوهشهای پيرامون این مساله ، روند اقبال به گسترش ساخت و ساز سازگار با محيط زیست ،این دغدغه زیست محيطی و مدیریتی را تسریع بخشيده تا در زمان رو در رویی با این چالشها ، مناسب ترین پاسخها نيز ارائه گردد. شناسایی و تحليل ریسكهای ساخت و ساز ساختمان سبز افزایش احتمال موفقيت در دستيابی به اهداف پروژه را برای سازمانهای پروژه محور بدنبال خواهد داشت. در این پژوهش ابتدا ریسكها را در چند گروه شناسایی کرده ، بدین ترتيب که ليستی از ریسكهای ساخت و ساز پایدار در این گروهها تهيه کرده ، سپس متداولترین این ریسكها را استخراج کرده و در نهایت به تحليل ریسكهای متداول می پردازیم. روش تحقيق براساس نوع هدف ، کاربردی و نحوه گردآوری داده ها ، آميخته می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3953
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t911143023.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و تحلیل ریسک های اجرایی در پروژه های مسکونی پایدار
Authors: دکتر احد نظری;علیرضا دبیری
subject: ریسک ، ساختمانهای پایدار
Year: 1394
Abstract: مشكلات حاصل از ساخت و ساز سنتی برای محيط زیست ، باعث شده در ساليان اخير تبليغات بسياری بر انجام ساخت و ساز پایدار صورت پذیرد . بنا به گفته مجریان ساختمانهای پایدار ، اجرای این ساختمانها با ریسكهای متعددی در طول پروژه مواجهند که با توجه به بدیع بودن این ساخت و ساز ها کمتر به شناسایی جامع آنها پرداخته شده است ، ریسک هایی که در بسياری از موارد با ریسكهای شناسایی شده ساختمانهای سنتی متفاوتند . شناسایی ریسک های ساخت و ساز ساختمانهای پایدار ، کمک شایانی به تحليل و پاسخگویی مناسب به این ریسک ها خواهد کرد و این زمينه سازی آگاهانه ، با توجه به ناکافی بودن و عدم جامعيت پژوهشهای پيرامون این مساله ، روند اقبال به گسترش ساخت و ساز سازگار با محيط زیست ،این دغدغه زیست محيطی و مدیریتی را تسریع بخشيده تا در زمان رو در رویی با این چالشها ، مناسب ترین پاسخها نيز ارائه گردد. شناسایی و تحليل ریسكهای ساخت و ساز ساختمان سبز افزایش احتمال موفقيت در دستيابی به اهداف پروژه را برای سازمانهای پروژه محور بدنبال خواهد داشت. در این پژوهش ابتدا ریسكها را در چند گروه شناسایی کرده ، بدین ترتيب که ليستی از ریسكهای ساخت و ساز پایدار در این گروهها تهيه کرده ، سپس متداولترین این ریسكها را استخراج کرده و در نهایت به تحليل ریسكهای متداول می پردازیم. روش تحقيق براساس نوع هدف ، کاربردی و نحوه گردآوری داده ها ، آميخته می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3953
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t911143023.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File