Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3947
Title: بررسي بسترهاي لازم براي کاربرد مدلسازي اطلاعات ساختمان ) (BIMو نحوه پیاده سازي آن در شرکته اي مشاور معماري ساختمان در شهر ارومیه
Authors: دکتر مجتبي حسینعلي پور;زهرا فرج زاده
subject: مدل اطلاعاتی ساختمان ،BIMبسترسازی، یکپارچگی، تغییرات، معماری، شرکت های مشاور معماری
Year: 1394
Abstract: از آنجایی که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه محسوب می شود، پروژه های ساختمانی حجم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص می دهند. یکی از بزرگترین مشکلات موجود در این پروژه ها، عدم هماهنگی کامل بین اجزای متعدد در این پروژه هاست که این مسأله به دلیل عدم یکپارچگی بین اعضای مختلف آن می باشد. مدل اطلاعاتی ساختمان BIMروش جدید در مدیریت یکپارچگی پروژه است که برای اولین بار در صنایع غیر ساختمانی بکار گرفته شده و بعدها وارد عرصه ساخت و ساز گردید، که هدف اصلی آن ساخت یک مدل اطلاعاتی از پروژه برای به ثمر رسانیدن اهداف پروژه میباشد. در این پژوهش مبانی کلی و مفهومی BIMو ارتباط آن با صنعت ساخت و ساز به همراه بیان موارد استفاده، مزایا، معایب، مشکلات پیشرو بررسی شده است، ضمن اینکه میزان آشنایی معماران منتخب با BIMو امکان سنجی ایجاد بستر برای کاربرد ،BIMدر شرکتهای مشاور معماری شهر ارومیه، از طریق توزیع پرسشنامه بررسی شده است و نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSSتحلیل و ارائه شده است. نتایج حاصله نشان دهنده عدم آگاهی معماران شهر ارومیه از سیستم BIMبرای بکارگیری این سیستم میباشد که این عدم آشنایی در نتیجه جدید بودن سیستم BIMو نبود هیچ گونه آموزش برای آشنایی با این سیستم در دانشگاه ها می باشد. در این پژوهش شیوه های آشنایی معماران با این سیستم از قبیل برگزاری دوره های آموزشی و زمینه های بسترسازی کاربرد سیستم BIMمانند ارتقای فرهنگ سازمانی برای کاربرد این سیستم، آموزش نحوه کاربرد BIMدر محیط کار، خرید نرم افزارهای مربوطه و تشویق افراد برای استفاده از سیستم BIMدر شرکت های مشاور معماری شهر ارومیه ارائه شده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3947
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t911143048.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي بسترهاي لازم براي کاربرد مدلسازي اطلاعات ساختمان ) (BIMو نحوه پیاده سازي آن در شرکته اي مشاور معماري ساختمان در شهر ارومیه
Authors: دکتر مجتبي حسینعلي پور;زهرا فرج زاده
subject: مدل اطلاعاتی ساختمان ،BIMبسترسازی، یکپارچگی، تغییرات، معماری، شرکت های مشاور معماری
Year: 1394
Abstract: از آنجایی که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه محسوب می شود، پروژه های ساختمانی حجم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص می دهند. یکی از بزرگترین مشکلات موجود در این پروژه ها، عدم هماهنگی کامل بین اجزای متعدد در این پروژه هاست که این مسأله به دلیل عدم یکپارچگی بین اعضای مختلف آن می باشد. مدل اطلاعاتی ساختمان BIMروش جدید در مدیریت یکپارچگی پروژه است که برای اولین بار در صنایع غیر ساختمانی بکار گرفته شده و بعدها وارد عرصه ساخت و ساز گردید، که هدف اصلی آن ساخت یک مدل اطلاعاتی از پروژه برای به ثمر رسانیدن اهداف پروژه میباشد. در این پژوهش مبانی کلی و مفهومی BIMو ارتباط آن با صنعت ساخت و ساز به همراه بیان موارد استفاده، مزایا، معایب، مشکلات پیشرو بررسی شده است، ضمن اینکه میزان آشنایی معماران منتخب با BIMو امکان سنجی ایجاد بستر برای کاربرد ،BIMدر شرکتهای مشاور معماری شهر ارومیه، از طریق توزیع پرسشنامه بررسی شده است و نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSSتحلیل و ارائه شده است. نتایج حاصله نشان دهنده عدم آگاهی معماران شهر ارومیه از سیستم BIMبرای بکارگیری این سیستم میباشد که این عدم آشنایی در نتیجه جدید بودن سیستم BIMو نبود هیچ گونه آموزش برای آشنایی با این سیستم در دانشگاه ها می باشد. در این پژوهش شیوه های آشنایی معماران با این سیستم از قبیل برگزاری دوره های آموزشی و زمینه های بسترسازی کاربرد سیستم BIMمانند ارتقای فرهنگ سازمانی برای کاربرد این سیستم، آموزش نحوه کاربرد BIMدر محیط کار، خرید نرم افزارهای مربوطه و تشویق افراد برای استفاده از سیستم BIMدر شرکت های مشاور معماری شهر ارومیه ارائه شده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3947
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t911143048.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي بسترهاي لازم براي کاربرد مدلسازي اطلاعات ساختمان ) (BIMو نحوه پیاده سازي آن در شرکته اي مشاور معماري ساختمان در شهر ارومیه
Authors: دکتر مجتبي حسینعلي پور;زهرا فرج زاده
subject: مدل اطلاعاتی ساختمان ،BIMبسترسازی، یکپارچگی، تغییرات، معماری، شرکت های مشاور معماری
Year: 1394
Abstract: از آنجایی که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه محسوب می شود، پروژه های ساختمانی حجم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص می دهند. یکی از بزرگترین مشکلات موجود در این پروژه ها، عدم هماهنگی کامل بین اجزای متعدد در این پروژه هاست که این مسأله به دلیل عدم یکپارچگی بین اعضای مختلف آن می باشد. مدل اطلاعاتی ساختمان BIMروش جدید در مدیریت یکپارچگی پروژه است که برای اولین بار در صنایع غیر ساختمانی بکار گرفته شده و بعدها وارد عرصه ساخت و ساز گردید، که هدف اصلی آن ساخت یک مدل اطلاعاتی از پروژه برای به ثمر رسانیدن اهداف پروژه میباشد. در این پژوهش مبانی کلی و مفهومی BIMو ارتباط آن با صنعت ساخت و ساز به همراه بیان موارد استفاده، مزایا، معایب، مشکلات پیشرو بررسی شده است، ضمن اینکه میزان آشنایی معماران منتخب با BIMو امکان سنجی ایجاد بستر برای کاربرد ،BIMدر شرکتهای مشاور معماری شهر ارومیه، از طریق توزیع پرسشنامه بررسی شده است و نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSSتحلیل و ارائه شده است. نتایج حاصله نشان دهنده عدم آگاهی معماران شهر ارومیه از سیستم BIMبرای بکارگیری این سیستم میباشد که این عدم آشنایی در نتیجه جدید بودن سیستم BIMو نبود هیچ گونه آموزش برای آشنایی با این سیستم در دانشگاه ها می باشد. در این پژوهش شیوه های آشنایی معماران با این سیستم از قبیل برگزاری دوره های آموزشی و زمینه های بسترسازی کاربرد سیستم BIMمانند ارتقای فرهنگ سازمانی برای کاربرد این سیستم، آموزش نحوه کاربرد BIMدر محیط کار، خرید نرم افزارهای مربوطه و تشویق افراد برای استفاده از سیستم BIMدر شرکت های مشاور معماری شهر ارومیه ارائه شده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3947
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t911143048.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File