Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3946
Title: بررسی چالشها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژههای زیر بنایی (بزرگراه ها) از منظر کارفرما و سرمایه گذار
Authors: دکتر احد نظری;آرش موسایی نژاد
subject: PPP،مشارکت عمومی– خصوصی، مدیریت پروژه، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بزرگراه ، چالش ها و موانع
Year: 1394
Abstract: خش حمل و نقل به عنوان یکی از اساسیترین بخشهای کشورها در سالیان اخیر شناخته شده، که همواره چالشی پایان ناپذیر برای مدیران دولتی در کشور بوده است. آشفتگی و تغییرات پرشتاب و مداوم در مولفه های اساسی حمل و نقل در کنار مسایلی مانند: سیاست های متغیر دولت و جایگاه اساسی حمل و نقل در روند توسعه و ..،. باعث گردیده تا مدیریت و توسعه زیرساخت های بخش حمل و نقل یکی از مهم ترین و پیچیده ترین حوزه های مدیریت لقب گیرد.با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری بخش دولتی در اقتصاد کشور؛ متاسفانه عدم آغاز و یا تأخیر در تکمیل پروژههای زیرساختی به علت محدودیت بودجه دولتی، کمبود سرمایهگذاری ، عدم میل و رغبت سرمایه گذاران ، کیفیت پایین خدمات عمومی و عدم مدیریت ریسک ها و چالش ها و.... را میتوان ناشی از سیاستهای نامناسب دولت ، عدم کارشناسی قرارداد و نیز ضعف در امور اجرایی و نظارتی دانست . از همین رو دولت ها جهت چیرگی بر مشکلات ، به سمت شراکت با بخش خصوص و بهره گیری از مشارکت عمومی و خصوصی در ساخت و تامین زیر ساخت ها سوق یافتند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی تحلیلی چالشها و موانع قراردادهای PPPدر پروژههای زیر بنایی بزرگراه از منظر کارفرما و سرمایه گذار میباشد که وزارت راه و ترابری به روش طراحی ، ساخت ، تامین مالی و بهره برداری اجرا می کند .در این پژوهش از روش تحلیل آماری استفاده گردید. در این راستا دولت و بخش خصوصی بعنوان سیستم های مورد بررسی جهت تحلیل در نظر گرفته شدند، که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه های حضوری با تعدادی از مدیران وپیشکسوتان ، دو گروه پرسشنامه جهت پرسش از جامعه مورد هدف طراحی گردید. پس از آن با ارسال پرسشنامه های مخصوص هر طرف به اهمیت و بررسی چالش ها و موانع شکل گیری مشارکت بخش عمومی و خصوصی از منظر کارفرما و سرمایه گذار اقدام شده و در نهایت به شناسایی عوامل مهم و تاثیرگذار و ارائه استراتژی هایی جهت بهبود چالش ها از جمله تامین مالی از طریق بانکها ، گشایش LCریالی و فاینانس ، معافیت های مالیاتی ، ایجاد صندوق توسعه راه های کشور ، استفاده از روشهای قیمت گذاری پویا و...) جهت ایجاد رغبت در بخش خصوصی اقدام گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3946
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t911143060.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی چالشها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژههای زیر بنایی (بزرگراه ها) از منظر کارفرما و سرمایه گذار
Authors: دکتر احد نظری;آرش موسایی نژاد
subject: PPP،مشارکت عمومی– خصوصی، مدیریت پروژه، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بزرگراه ، چالش ها و موانع
Year: 1394
Abstract: خش حمل و نقل به عنوان یکی از اساسیترین بخشهای کشورها در سالیان اخیر شناخته شده، که همواره چالشی پایان ناپذیر برای مدیران دولتی در کشور بوده است. آشفتگی و تغییرات پرشتاب و مداوم در مولفه های اساسی حمل و نقل در کنار مسایلی مانند: سیاست های متغیر دولت و جایگاه اساسی حمل و نقل در روند توسعه و ..،. باعث گردیده تا مدیریت و توسعه زیرساخت های بخش حمل و نقل یکی از مهم ترین و پیچیده ترین حوزه های مدیریت لقب گیرد.با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری بخش دولتی در اقتصاد کشور؛ متاسفانه عدم آغاز و یا تأخیر در تکمیل پروژههای زیرساختی به علت محدودیت بودجه دولتی، کمبود سرمایهگذاری ، عدم میل و رغبت سرمایه گذاران ، کیفیت پایین خدمات عمومی و عدم مدیریت ریسک ها و چالش ها و.... را میتوان ناشی از سیاستهای نامناسب دولت ، عدم کارشناسی قرارداد و نیز ضعف در امور اجرایی و نظارتی دانست . از همین رو دولت ها جهت چیرگی بر مشکلات ، به سمت شراکت با بخش خصوص و بهره گیری از مشارکت عمومی و خصوصی در ساخت و تامین زیر ساخت ها سوق یافتند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی تحلیلی چالشها و موانع قراردادهای PPPدر پروژههای زیر بنایی بزرگراه از منظر کارفرما و سرمایه گذار میباشد که وزارت راه و ترابری به روش طراحی ، ساخت ، تامین مالی و بهره برداری اجرا می کند .در این پژوهش از روش تحلیل آماری استفاده گردید. در این راستا دولت و بخش خصوصی بعنوان سیستم های مورد بررسی جهت تحلیل در نظر گرفته شدند، که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه های حضوری با تعدادی از مدیران وپیشکسوتان ، دو گروه پرسشنامه جهت پرسش از جامعه مورد هدف طراحی گردید. پس از آن با ارسال پرسشنامه های مخصوص هر طرف به اهمیت و بررسی چالش ها و موانع شکل گیری مشارکت بخش عمومی و خصوصی از منظر کارفرما و سرمایه گذار اقدام شده و در نهایت به شناسایی عوامل مهم و تاثیرگذار و ارائه استراتژی هایی جهت بهبود چالش ها از جمله تامین مالی از طریق بانکها ، گشایش LCریالی و فاینانس ، معافیت های مالیاتی ، ایجاد صندوق توسعه راه های کشور ، استفاده از روشهای قیمت گذاری پویا و...) جهت ایجاد رغبت در بخش خصوصی اقدام گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3946
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t911143060.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی چالشها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژههای زیر بنایی (بزرگراه ها) از منظر کارفرما و سرمایه گذار
Authors: دکتر احد نظری;آرش موسایی نژاد
subject: PPP،مشارکت عمومی– خصوصی، مدیریت پروژه، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بزرگراه ، چالش ها و موانع
Year: 1394
Abstract: خش حمل و نقل به عنوان یکی از اساسیترین بخشهای کشورها در سالیان اخیر شناخته شده، که همواره چالشی پایان ناپذیر برای مدیران دولتی در کشور بوده است. آشفتگی و تغییرات پرشتاب و مداوم در مولفه های اساسی حمل و نقل در کنار مسایلی مانند: سیاست های متغیر دولت و جایگاه اساسی حمل و نقل در روند توسعه و ..،. باعث گردیده تا مدیریت و توسعه زیرساخت های بخش حمل و نقل یکی از مهم ترین و پیچیده ترین حوزه های مدیریت لقب گیرد.با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری بخش دولتی در اقتصاد کشور؛ متاسفانه عدم آغاز و یا تأخیر در تکمیل پروژههای زیرساختی به علت محدودیت بودجه دولتی، کمبود سرمایهگذاری ، عدم میل و رغبت سرمایه گذاران ، کیفیت پایین خدمات عمومی و عدم مدیریت ریسک ها و چالش ها و.... را میتوان ناشی از سیاستهای نامناسب دولت ، عدم کارشناسی قرارداد و نیز ضعف در امور اجرایی و نظارتی دانست . از همین رو دولت ها جهت چیرگی بر مشکلات ، به سمت شراکت با بخش خصوص و بهره گیری از مشارکت عمومی و خصوصی در ساخت و تامین زیر ساخت ها سوق یافتند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی تحلیلی چالشها و موانع قراردادهای PPPدر پروژههای زیر بنایی بزرگراه از منظر کارفرما و سرمایه گذار میباشد که وزارت راه و ترابری به روش طراحی ، ساخت ، تامین مالی و بهره برداری اجرا می کند .در این پژوهش از روش تحلیل آماری استفاده گردید. در این راستا دولت و بخش خصوصی بعنوان سیستم های مورد بررسی جهت تحلیل در نظر گرفته شدند، که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه های حضوری با تعدادی از مدیران وپیشکسوتان ، دو گروه پرسشنامه جهت پرسش از جامعه مورد هدف طراحی گردید. پس از آن با ارسال پرسشنامه های مخصوص هر طرف به اهمیت و بررسی چالش ها و موانع شکل گیری مشارکت بخش عمومی و خصوصی از منظر کارفرما و سرمایه گذار اقدام شده و در نهایت به شناسایی عوامل مهم و تاثیرگذار و ارائه استراتژی هایی جهت بهبود چالش ها از جمله تامین مالی از طریق بانکها ، گشایش LCریالی و فاینانس ، معافیت های مالیاتی ، ایجاد صندوق توسعه راه های کشور ، استفاده از روشهای قیمت گذاری پویا و...) جهت ایجاد رغبت در بخش خصوصی اقدام گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3946
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t911143060.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File