Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3934
Title: بررسی تحلیلی عملكرد پیمانكار در بروز تاخیرات پروژه هاي ساخت تونل (مطالعه ي تونل هاي متروهاي زيرزمینی شهر تهران)
Authors: دکتر احد نظری;افسانه غزنه ای
subject: پیمانکار، تاخیر، تونل های مترو، مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد
Year: 1396
Abstract: با توجه به افزایش جمعیت، نیاز روزافزون به فضاهای حمل و نقل و آلودگی هوا، بررسی آلترناتیو های موجود در ساخت شبکه های حمل و نقل عمومی امری ضروری می باشد. در این میان مترو های زیر زمینی گزینه ای بسیار کار آمد بوده و نسبت به دیگر سامانه ها در اولویت قرار می گیرند، که به منظور ایجاد زیر ساخت های مترو، حفر تونل در تراز های مختلف نیاز می باشد. پروژه های ساخت تونل در زمره ی پرریسک ترین پروژه ها قرار می گیرند، چرا که در اکثر موارد رویارویی با شرایط غیر قابل پیش بینی، منجر به بروز ریسک های فراوان می گردد. به دلیل پیچیدگی بالا و خصوصیاب منحصر بفرد پروژه های تونل، اغلب ریسک ها، در زمان اجرای پروژه رخ می دهند، بنابراین شناسایی و ارزیابی آنها پیش از وقوع و ارائه پاسخ در زمان مناسب، می تواند مانع بروز تاخیراب و جلوگیری از افزایش هزینه ها و زمان پروژه گردد. تحقیقاب فراوانی در زمینه تاخیر پروژه های عمرانی انجام شده ،در این پژوهش به صورب ویژه به بحث تاخیراب در تونل های متروهای زیر زمینی که پروژهایی خاص هستند، پرداخته خواهد شد. نتایج اکثر مقالاب بررسی شده ، شناسایی و یا اولویت بندی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش تاخیراب بوده اما پژوهش حاضر به بررسی عملکرد پیمانکاران در بخش های اجرایی – فنی – مدیریتی در بروز تاخیراب پروژه های ساخت تونل و پاسخ گویی به تاخیراب می پردازد. بدین منظور از روش آمیخته که ترکیب روش کمی و کیفی می باشد استفاده می گردد. جهت جمع آوری داده ها ترکیب پرسش نامه و مطالعاب کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش انواع تاخیراب ناشی از عملکرد پیمانکار از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار بررسی و اولویت بندی شده و سپس پاسخ مناسب به تاخیراب کلیدی داده شده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3934
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t93113040.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تحلیلی عملكرد پیمانكار در بروز تاخیرات پروژه هاي ساخت تونل (مطالعه ي تونل هاي متروهاي زيرزمینی شهر تهران)
Authors: دکتر احد نظری;افسانه غزنه ای
subject: پیمانکار، تاخیر، تونل های مترو، مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد
Year: 1396
Abstract: با توجه به افزایش جمعیت، نیاز روزافزون به فضاهای حمل و نقل و آلودگی هوا، بررسی آلترناتیو های موجود در ساخت شبکه های حمل و نقل عمومی امری ضروری می باشد. در این میان مترو های زیر زمینی گزینه ای بسیار کار آمد بوده و نسبت به دیگر سامانه ها در اولویت قرار می گیرند، که به منظور ایجاد زیر ساخت های مترو، حفر تونل در تراز های مختلف نیاز می باشد. پروژه های ساخت تونل در زمره ی پرریسک ترین پروژه ها قرار می گیرند، چرا که در اکثر موارد رویارویی با شرایط غیر قابل پیش بینی، منجر به بروز ریسک های فراوان می گردد. به دلیل پیچیدگی بالا و خصوصیاب منحصر بفرد پروژه های تونل، اغلب ریسک ها، در زمان اجرای پروژه رخ می دهند، بنابراین شناسایی و ارزیابی آنها پیش از وقوع و ارائه پاسخ در زمان مناسب، می تواند مانع بروز تاخیراب و جلوگیری از افزایش هزینه ها و زمان پروژه گردد. تحقیقاب فراوانی در زمینه تاخیر پروژه های عمرانی انجام شده ،در این پژوهش به صورب ویژه به بحث تاخیراب در تونل های متروهای زیر زمینی که پروژهایی خاص هستند، پرداخته خواهد شد. نتایج اکثر مقالاب بررسی شده ، شناسایی و یا اولویت بندی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش تاخیراب بوده اما پژوهش حاضر به بررسی عملکرد پیمانکاران در بخش های اجرایی – فنی – مدیریتی در بروز تاخیراب پروژه های ساخت تونل و پاسخ گویی به تاخیراب می پردازد. بدین منظور از روش آمیخته که ترکیب روش کمی و کیفی می باشد استفاده می گردد. جهت جمع آوری داده ها ترکیب پرسش نامه و مطالعاب کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش انواع تاخیراب ناشی از عملکرد پیمانکار از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار بررسی و اولویت بندی شده و سپس پاسخ مناسب به تاخیراب کلیدی داده شده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3934
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t93113040.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تحلیلی عملكرد پیمانكار در بروز تاخیرات پروژه هاي ساخت تونل (مطالعه ي تونل هاي متروهاي زيرزمینی شهر تهران)
Authors: دکتر احد نظری;افسانه غزنه ای
subject: پیمانکار، تاخیر، تونل های مترو، مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد
Year: 1396
Abstract: با توجه به افزایش جمعیت، نیاز روزافزون به فضاهای حمل و نقل و آلودگی هوا، بررسی آلترناتیو های موجود در ساخت شبکه های حمل و نقل عمومی امری ضروری می باشد. در این میان مترو های زیر زمینی گزینه ای بسیار کار آمد بوده و نسبت به دیگر سامانه ها در اولویت قرار می گیرند، که به منظور ایجاد زیر ساخت های مترو، حفر تونل در تراز های مختلف نیاز می باشد. پروژه های ساخت تونل در زمره ی پرریسک ترین پروژه ها قرار می گیرند، چرا که در اکثر موارد رویارویی با شرایط غیر قابل پیش بینی، منجر به بروز ریسک های فراوان می گردد. به دلیل پیچیدگی بالا و خصوصیاب منحصر بفرد پروژه های تونل، اغلب ریسک ها، در زمان اجرای پروژه رخ می دهند، بنابراین شناسایی و ارزیابی آنها پیش از وقوع و ارائه پاسخ در زمان مناسب، می تواند مانع بروز تاخیراب و جلوگیری از افزایش هزینه ها و زمان پروژه گردد. تحقیقاب فراوانی در زمینه تاخیر پروژه های عمرانی انجام شده ،در این پژوهش به صورب ویژه به بحث تاخیراب در تونل های متروهای زیر زمینی که پروژهایی خاص هستند، پرداخته خواهد شد. نتایج اکثر مقالاب بررسی شده ، شناسایی و یا اولویت بندی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش تاخیراب بوده اما پژوهش حاضر به بررسی عملکرد پیمانکاران در بخش های اجرایی – فنی – مدیریتی در بروز تاخیراب پروژه های ساخت تونل و پاسخ گویی به تاخیراب می پردازد. بدین منظور از روش آمیخته که ترکیب روش کمی و کیفی می باشد استفاده می گردد. جهت جمع آوری داده ها ترکیب پرسش نامه و مطالعاب کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش انواع تاخیراب ناشی از عملکرد پیمانکار از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار بررسی و اولویت بندی شده و سپس پاسخ مناسب به تاخیراب کلیدی داده شده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3934
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t93113040.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File