Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3905
Title: شناسایی و ارزیابی موانع پیاده سازی اصول ساخت پذیری، قابلیت بهره برداری و قابلیت نگهداری در پروژه های زیربنایی با رویکرد فراترکیب
Authors: امید اربابی;احسان سقط فروش;حمید رضا اطهاری نیکو روان;محمد معهود
subject: ساخت پذیری، قابلیت بهره برداری، قابلیت نگهداری، پروژه های زیربنایی، فراترکیب
Year: 1395
Abstract: ساخت پذیری" " ،1قابلیت بهره برداری" 2و " قابلیت نگهداری" 3واژه هایی هستند که مفاهیم آن ها از سال ها پیش در کشور های پیشرو در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفته است و بهره مندی از آن ها مزایای زیادی نیز به همراه داشته است. برای پیاده سازی و اجرای این اصول و مفاهیم در پروژه های زیربنایی صنعت ساخت و ساز، موانع و مشکلاتی وجود دارد که در تحقق این امر تداخل ایجاد می نماید . این تحقیق به دنبال شناسایی، ارزیابی و دسته بندی موانع و مشکلات موجود در پیاده سازی این اصول و مفاهیم در پروژه های زیربنایی ساخت و ساز می باشد. در این تحقیق از روش فراترکیب (متاسنتز) که روشی کیفی می باشد، استفاده شده است. این تحقیق به ارائه موانع و مشکلات موجود به صورت یک دسته بندی منظم منتج شده است. از آن جایی که پیاده سازی و استفاده از این اصول و مفاهیم بسیار حائز اهمیت و سودمند می باشد، بایستی برای تحقق این امر، موانع و مشکلات موجود در این مسیر شناسایی و ارزیابی شده تا روند پیاده سازی آن تسهیل گردد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3905
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf990.99 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و ارزیابی موانع پیاده سازی اصول ساخت پذیری، قابلیت بهره برداری و قابلیت نگهداری در پروژه های زیربنایی با رویکرد فراترکیب
Authors: امید اربابی;احسان سقط فروش;حمید رضا اطهاری نیکو روان;محمد معهود
subject: ساخت پذیری، قابلیت بهره برداری، قابلیت نگهداری، پروژه های زیربنایی، فراترکیب
Year: 1395
Abstract: ساخت پذیری" " ،1قابلیت بهره برداری" 2و " قابلیت نگهداری" 3واژه هایی هستند که مفاهیم آن ها از سال ها پیش در کشور های پیشرو در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفته است و بهره مندی از آن ها مزایای زیادی نیز به همراه داشته است. برای پیاده سازی و اجرای این اصول و مفاهیم در پروژه های زیربنایی صنعت ساخت و ساز، موانع و مشکلاتی وجود دارد که در تحقق این امر تداخل ایجاد می نماید . این تحقیق به دنبال شناسایی، ارزیابی و دسته بندی موانع و مشکلات موجود در پیاده سازی این اصول و مفاهیم در پروژه های زیربنایی ساخت و ساز می باشد. در این تحقیق از روش فراترکیب (متاسنتز) که روشی کیفی می باشد، استفاده شده است. این تحقیق به ارائه موانع و مشکلات موجود به صورت یک دسته بندی منظم منتج شده است. از آن جایی که پیاده سازی و استفاده از این اصول و مفاهیم بسیار حائز اهمیت و سودمند می باشد، بایستی برای تحقق این امر، موانع و مشکلات موجود در این مسیر شناسایی و ارزیابی شده تا روند پیاده سازی آن تسهیل گردد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3905
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf990.99 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و ارزیابی موانع پیاده سازی اصول ساخت پذیری، قابلیت بهره برداری و قابلیت نگهداری در پروژه های زیربنایی با رویکرد فراترکیب
Authors: امید اربابی;احسان سقط فروش;حمید رضا اطهاری نیکو روان;محمد معهود
subject: ساخت پذیری، قابلیت بهره برداری، قابلیت نگهداری، پروژه های زیربنایی، فراترکیب
Year: 1395
Abstract: ساخت پذیری" " ،1قابلیت بهره برداری" 2و " قابلیت نگهداری" 3واژه هایی هستند که مفاهیم آن ها از سال ها پیش در کشور های پیشرو در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفته است و بهره مندی از آن ها مزایای زیادی نیز به همراه داشته است. برای پیاده سازی و اجرای این اصول و مفاهیم در پروژه های زیربنایی صنعت ساخت و ساز، موانع و مشکلاتی وجود دارد که در تحقق این امر تداخل ایجاد می نماید . این تحقیق به دنبال شناسایی، ارزیابی و دسته بندی موانع و مشکلات موجود در پیاده سازی این اصول و مفاهیم در پروژه های زیربنایی ساخت و ساز می باشد. در این تحقیق از روش فراترکیب (متاسنتز) که روشی کیفی می باشد، استفاده شده است. این تحقیق به ارائه موانع و مشکلات موجود به صورت یک دسته بندی منظم منتج شده است. از آن جایی که پیاده سازی و استفاده از این اصول و مفاهیم بسیار حائز اهمیت و سودمند می باشد، بایستی برای تحقق این امر، موانع و مشکلات موجود در این مسیر شناسایی و ارزیابی شده تا روند پیاده سازی آن تسهیل گردد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3905
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf990.99 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File