Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3894
Title: بررسي مدیریت ریسک و ارزیابي آن جهت احداث خط لوله انتقال گاز (مطالعه موردی: پروژه خط لوله 20اینچ انتقال گاز كهنوج- جيرفت، استان كرمان)
Authors: منصور زارع شریفی;شایان حجت پناه;محمد معهود;مریم غلامی;زهره برزگر خانیکی
subject: مديريت ريسک، مديريت پروژه، عدم قطعیت، بهرهوري هزينه و زمان، پروژههاي بزرگ صنعتی
Year: 1398
Abstract: مديريت ريسک شاخه اي از علم مديريت است كه به سرعت در حال گسترش و رشد بوده و در انواع گرايشها، مورد استقبال متخصصین و مديران قرارگرفته است. مديريت ريسک جايگاه ويژهاي در مباحث مديريت پروژه دارد. ويژگي هايي چون منحصربه فرد بودن پروژه و عدم قطعیت در فرضیات، اهداف و الزامات پروژه و درنتیجه عوامل محیطي حاكم بر پروژه، ريشه هاي عدم قطعیت و منشأ بروز ريسک در پروژه ها است. بسیاري از شکستهاي پروژه ها به دلیل عدم توانايي آنها در شناسايي، ارزيابي و كنترل مؤثر ريسک بوده است؛ درحاليكه با صرف اندكي زمان و هزينه قادر بودند ريسک ها را از ابتدا شناسايي كرده و استراتژي هايي را به منظور كاهش احتمال وقوع حوادث ناخواسته و يا كاهش اندازه و اثر اين حوادث پیاده كنند. با استناد به آمار و ارقام منتشرشده توسط موسسه مديريت پروژه ،PMIدر پروژه هايي كه فرآيند مديريت ريسک مشخص وجود دارد، احتمال موفقیت 15درصد بالاتر از پروژه هاي متداول است. همچنین در اين پروژه ها بهره وري هزينه و زمان به ترتیب 17و 15درصد بالاتر است. درواقع مديريت ريسک موجب افزايش احتمال دستیابي به اهداف و كاهش احتمال وقوع حوادث مخرب ميگردد. در اين مقاله به بررسي ريسک هاي پروژه خط لوله 20اينچ گاز كهنوج/ جیرفت كه يک پروژه با مقیاس بزرگ صنعتي ميباشد و از اهمیت خاصي در منطقه مورداجرا برخوردار است، مي پردازيم. استفاده بهینه از منابع و اتمام به موقع پروژه و همچنین دستیابي به اهداف پروژه ازجمله گازرساني به مناطق موردنظر باكیفیت و رعايت كلیه استانداردهاي فني و زيست محیطي، لزوم استفاده از مديريت ريسک در اين پروژه را ضروري مي نمايد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3894
Appears in Collections:مهندسی صنایع

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf359.15 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي مدیریت ریسک و ارزیابي آن جهت احداث خط لوله انتقال گاز (مطالعه موردی: پروژه خط لوله 20اینچ انتقال گاز كهنوج- جيرفت، استان كرمان)
Authors: منصور زارع شریفی;شایان حجت پناه;محمد معهود;مریم غلامی;زهره برزگر خانیکی
subject: مديريت ريسک، مديريت پروژه، عدم قطعیت، بهرهوري هزينه و زمان، پروژههاي بزرگ صنعتی
Year: 1398
Abstract: مديريت ريسک شاخه اي از علم مديريت است كه به سرعت در حال گسترش و رشد بوده و در انواع گرايشها، مورد استقبال متخصصین و مديران قرارگرفته است. مديريت ريسک جايگاه ويژهاي در مباحث مديريت پروژه دارد. ويژگي هايي چون منحصربه فرد بودن پروژه و عدم قطعیت در فرضیات، اهداف و الزامات پروژه و درنتیجه عوامل محیطي حاكم بر پروژه، ريشه هاي عدم قطعیت و منشأ بروز ريسک در پروژه ها است. بسیاري از شکستهاي پروژه ها به دلیل عدم توانايي آنها در شناسايي، ارزيابي و كنترل مؤثر ريسک بوده است؛ درحاليكه با صرف اندكي زمان و هزينه قادر بودند ريسک ها را از ابتدا شناسايي كرده و استراتژي هايي را به منظور كاهش احتمال وقوع حوادث ناخواسته و يا كاهش اندازه و اثر اين حوادث پیاده كنند. با استناد به آمار و ارقام منتشرشده توسط موسسه مديريت پروژه ،PMIدر پروژه هايي كه فرآيند مديريت ريسک مشخص وجود دارد، احتمال موفقیت 15درصد بالاتر از پروژه هاي متداول است. همچنین در اين پروژه ها بهره وري هزينه و زمان به ترتیب 17و 15درصد بالاتر است. درواقع مديريت ريسک موجب افزايش احتمال دستیابي به اهداف و كاهش احتمال وقوع حوادث مخرب ميگردد. در اين مقاله به بررسي ريسک هاي پروژه خط لوله 20اينچ گاز كهنوج/ جیرفت كه يک پروژه با مقیاس بزرگ صنعتي ميباشد و از اهمیت خاصي در منطقه مورداجرا برخوردار است، مي پردازيم. استفاده بهینه از منابع و اتمام به موقع پروژه و همچنین دستیابي به اهداف پروژه ازجمله گازرساني به مناطق موردنظر باكیفیت و رعايت كلیه استانداردهاي فني و زيست محیطي، لزوم استفاده از مديريت ريسک در اين پروژه را ضروري مي نمايد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3894
Appears in Collections:مهندسی صنایع

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf359.15 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي مدیریت ریسک و ارزیابي آن جهت احداث خط لوله انتقال گاز (مطالعه موردی: پروژه خط لوله 20اینچ انتقال گاز كهنوج- جيرفت، استان كرمان)
Authors: منصور زارع شریفی;شایان حجت پناه;محمد معهود;مریم غلامی;زهره برزگر خانیکی
subject: مديريت ريسک، مديريت پروژه، عدم قطعیت، بهرهوري هزينه و زمان، پروژههاي بزرگ صنعتی
Year: 1398
Abstract: مديريت ريسک شاخه اي از علم مديريت است كه به سرعت در حال گسترش و رشد بوده و در انواع گرايشها، مورد استقبال متخصصین و مديران قرارگرفته است. مديريت ريسک جايگاه ويژهاي در مباحث مديريت پروژه دارد. ويژگي هايي چون منحصربه فرد بودن پروژه و عدم قطعیت در فرضیات، اهداف و الزامات پروژه و درنتیجه عوامل محیطي حاكم بر پروژه، ريشه هاي عدم قطعیت و منشأ بروز ريسک در پروژه ها است. بسیاري از شکستهاي پروژه ها به دلیل عدم توانايي آنها در شناسايي، ارزيابي و كنترل مؤثر ريسک بوده است؛ درحاليكه با صرف اندكي زمان و هزينه قادر بودند ريسک ها را از ابتدا شناسايي كرده و استراتژي هايي را به منظور كاهش احتمال وقوع حوادث ناخواسته و يا كاهش اندازه و اثر اين حوادث پیاده كنند. با استناد به آمار و ارقام منتشرشده توسط موسسه مديريت پروژه ،PMIدر پروژه هايي كه فرآيند مديريت ريسک مشخص وجود دارد، احتمال موفقیت 15درصد بالاتر از پروژه هاي متداول است. همچنین در اين پروژه ها بهره وري هزينه و زمان به ترتیب 17و 15درصد بالاتر است. درواقع مديريت ريسک موجب افزايش احتمال دستیابي به اهداف و كاهش احتمال وقوع حوادث مخرب ميگردد. در اين مقاله به بررسي ريسک هاي پروژه خط لوله 20اينچ گاز كهنوج/ جیرفت كه يک پروژه با مقیاس بزرگ صنعتي ميباشد و از اهمیت خاصي در منطقه مورداجرا برخوردار است، مي پردازيم. استفاده بهینه از منابع و اتمام به موقع پروژه و همچنین دستیابي به اهداف پروژه ازجمله گازرساني به مناطق موردنظر باكیفیت و رعايت كلیه استانداردهاي فني و زيست محیطي، لزوم استفاده از مديريت ريسک در اين پروژه را ضروري مي نمايد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3894
Appears in Collections:مهندسی صنایع

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf359.15 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File