Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3890
Title: بررسی تأثیر مدیریت ریسک در احداث ساختمان های اداری با رویکرد استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: ساختمان جدید سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن)
Authors: علی نبی گل;شایان حجت پناه;محمد معهود;خداداد ظهرابی علی آبادی
subject: سازمان هاي پروژه محور، پروژه هاي ساختماني، مديريت ريسك، تجزيه و تحلیل و اولويت بندي ريسك، استاندارد .PMBOK
Year: 1398
Abstract: ريسك جزو ذاتي تمام پروژه ها است و امكان حذف كامل آن وجود ندارد. اگرچه مي توان براي كاهش تأثیر ريسك در دستیابي به اهداف پروژه، آن را به شیوه مؤثري مديريت كرد؛ اما احتمال رخداد آن حداقل دريكي از ابعاد پروژه از قبیل محدوده، زمان، هزينه يا كیفیت وجود دارد. بنابراين شناسايي، تجزيهوتحلیل و اولويتبندي ريسك، مي تواند نقش بسزايي در موفقیت پروژه داشته باشد. در طي سال هاي اخیر، تحقیقات گسترده اي در زمینه مديريت خطر و ريسك پروژه هاي عمراني انجام گرفته است. ازآنجاييكه اينگونه پروژه ها نقش مهمي در دستيابي به اهداف و استراتژي هاي سازمان هاي پروژه محور بازي ميكنند غالباً اين نوع از پروژه ها دربرگیرنده تعداد زيادي ذينفع ميباشد كه مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آنها در اتخاذ تصمیم ها يكي از موارد لازم براي اطمینان از موفقیت پروژه ميباشد. بنابراين با توجه به ماهیت نامطمئن پروژهها و لزوم صرف بهینه منابع، هر پروژه اي با عدم اطمینان هايي مواجه است. اين اعتقاد كه پروژه ها سرشار از عدم اطمینان هايي مانند مهارت هاي فني يا كیفیت مديريت و امثالهم هستند، اين واقعیت را تقويت ميكند كه بسیاري از پروژه ها در دستیابي به اهداف منافع، هزينه، محدوده و زمان مورد انتظار شكست مي خورند. وجود ريسك و عدم قطعیت در پروژه موجب كاهش دقت در تخمین مناسب اهداف شده و از كارايي پروژه ها مي كاهد. بنابراين، نیاز به شناخت و مديريت ريسك در پروژه، كاملاً روشن است. با استفاده از نتايج حاصله اين تحقیق و شناسايي ريسك هايي كه احتمال وقوع آنها در احداث اينگونه پروژه هاي ساختماني زياد مي باشد، مي توان قبل از شروع پروژه، برنامه ريزي مؤثري را جهت پیشگیري از وقوع اين عوامل انجام داد و يا تأثیر آنها را بر اهداف اصلي پروژه به حداقل رساند، اگرچه با بررسي عوامل به وجود آورنده تأخیرات و تعیین تأثیر هر يك از آنها مي توان تا حد زيادي ريسك ها را كنترل و حتي مديريت نمود. در همین راستا، نويسندگان اين مقاله از مطالعات كتابخانه اي خود در اين حوزه بهره برده اند و در محتواي مقاله از رويكرد استانداردي نظیر PMBOKبراي مديريت ريسك پروژه مطالعه موردي بهره گرفته اند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3890
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf405 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تأثیر مدیریت ریسک در احداث ساختمان های اداری با رویکرد استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: ساختمان جدید سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن)
Authors: علی نبی گل;شایان حجت پناه;محمد معهود;خداداد ظهرابی علی آبادی
subject: سازمان هاي پروژه محور، پروژه هاي ساختماني، مديريت ريسك، تجزيه و تحلیل و اولويت بندي ريسك، استاندارد .PMBOK
Year: 1398
Abstract: ريسك جزو ذاتي تمام پروژه ها است و امكان حذف كامل آن وجود ندارد. اگرچه مي توان براي كاهش تأثیر ريسك در دستیابي به اهداف پروژه، آن را به شیوه مؤثري مديريت كرد؛ اما احتمال رخداد آن حداقل دريكي از ابعاد پروژه از قبیل محدوده، زمان، هزينه يا كیفیت وجود دارد. بنابراين شناسايي، تجزيهوتحلیل و اولويتبندي ريسك، مي تواند نقش بسزايي در موفقیت پروژه داشته باشد. در طي سال هاي اخیر، تحقیقات گسترده اي در زمینه مديريت خطر و ريسك پروژه هاي عمراني انجام گرفته است. ازآنجاييكه اينگونه پروژه ها نقش مهمي در دستيابي به اهداف و استراتژي هاي سازمان هاي پروژه محور بازي ميكنند غالباً اين نوع از پروژه ها دربرگیرنده تعداد زيادي ذينفع ميباشد كه مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آنها در اتخاذ تصمیم ها يكي از موارد لازم براي اطمینان از موفقیت پروژه ميباشد. بنابراين با توجه به ماهیت نامطمئن پروژهها و لزوم صرف بهینه منابع، هر پروژه اي با عدم اطمینان هايي مواجه است. اين اعتقاد كه پروژه ها سرشار از عدم اطمینان هايي مانند مهارت هاي فني يا كیفیت مديريت و امثالهم هستند، اين واقعیت را تقويت ميكند كه بسیاري از پروژه ها در دستیابي به اهداف منافع، هزينه، محدوده و زمان مورد انتظار شكست مي خورند. وجود ريسك و عدم قطعیت در پروژه موجب كاهش دقت در تخمین مناسب اهداف شده و از كارايي پروژه ها مي كاهد. بنابراين، نیاز به شناخت و مديريت ريسك در پروژه، كاملاً روشن است. با استفاده از نتايج حاصله اين تحقیق و شناسايي ريسك هايي كه احتمال وقوع آنها در احداث اينگونه پروژه هاي ساختماني زياد مي باشد، مي توان قبل از شروع پروژه، برنامه ريزي مؤثري را جهت پیشگیري از وقوع اين عوامل انجام داد و يا تأثیر آنها را بر اهداف اصلي پروژه به حداقل رساند، اگرچه با بررسي عوامل به وجود آورنده تأخیرات و تعیین تأثیر هر يك از آنها مي توان تا حد زيادي ريسك ها را كنترل و حتي مديريت نمود. در همین راستا، نويسندگان اين مقاله از مطالعات كتابخانه اي خود در اين حوزه بهره برده اند و در محتواي مقاله از رويكرد استانداردي نظیر PMBOKبراي مديريت ريسك پروژه مطالعه موردي بهره گرفته اند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3890
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf405 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تأثیر مدیریت ریسک در احداث ساختمان های اداری با رویکرد استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: ساختمان جدید سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن)
Authors: علی نبی گل;شایان حجت پناه;محمد معهود;خداداد ظهرابی علی آبادی
subject: سازمان هاي پروژه محور، پروژه هاي ساختماني، مديريت ريسك، تجزيه و تحلیل و اولويت بندي ريسك، استاندارد .PMBOK
Year: 1398
Abstract: ريسك جزو ذاتي تمام پروژه ها است و امكان حذف كامل آن وجود ندارد. اگرچه مي توان براي كاهش تأثیر ريسك در دستیابي به اهداف پروژه، آن را به شیوه مؤثري مديريت كرد؛ اما احتمال رخداد آن حداقل دريكي از ابعاد پروژه از قبیل محدوده، زمان، هزينه يا كیفیت وجود دارد. بنابراين شناسايي، تجزيهوتحلیل و اولويتبندي ريسك، مي تواند نقش بسزايي در موفقیت پروژه داشته باشد. در طي سال هاي اخیر، تحقیقات گسترده اي در زمینه مديريت خطر و ريسك پروژه هاي عمراني انجام گرفته است. ازآنجاييكه اينگونه پروژه ها نقش مهمي در دستيابي به اهداف و استراتژي هاي سازمان هاي پروژه محور بازي ميكنند غالباً اين نوع از پروژه ها دربرگیرنده تعداد زيادي ذينفع ميباشد كه مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آنها در اتخاذ تصمیم ها يكي از موارد لازم براي اطمینان از موفقیت پروژه ميباشد. بنابراين با توجه به ماهیت نامطمئن پروژهها و لزوم صرف بهینه منابع، هر پروژه اي با عدم اطمینان هايي مواجه است. اين اعتقاد كه پروژه ها سرشار از عدم اطمینان هايي مانند مهارت هاي فني يا كیفیت مديريت و امثالهم هستند، اين واقعیت را تقويت ميكند كه بسیاري از پروژه ها در دستیابي به اهداف منافع، هزينه، محدوده و زمان مورد انتظار شكست مي خورند. وجود ريسك و عدم قطعیت در پروژه موجب كاهش دقت در تخمین مناسب اهداف شده و از كارايي پروژه ها مي كاهد. بنابراين، نیاز به شناخت و مديريت ريسك در پروژه، كاملاً روشن است. با استفاده از نتايج حاصله اين تحقیق و شناسايي ريسك هايي كه احتمال وقوع آنها در احداث اينگونه پروژه هاي ساختماني زياد مي باشد، مي توان قبل از شروع پروژه، برنامه ريزي مؤثري را جهت پیشگیري از وقوع اين عوامل انجام داد و يا تأثیر آنها را بر اهداف اصلي پروژه به حداقل رساند، اگرچه با بررسي عوامل به وجود آورنده تأخیرات و تعیین تأثیر هر يك از آنها مي توان تا حد زيادي ريسك ها را كنترل و حتي مديريت نمود. در همین راستا، نويسندگان اين مقاله از مطالعات كتابخانه اي خود در اين حوزه بهره برده اند و در محتواي مقاله از رويكرد استانداردي نظیر PMBOKبراي مديريت ريسك پروژه مطالعه موردي بهره گرفته اند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3890
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf405 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File