Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3889
Title: شناسایی و تحلیل ریسـک در مدیریت پروژه های ساخت و ساز با رویکرد استاندارد ( PMBOKمطالعه موردی: ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد)
Authors: محسن مهدیلو;شایان حجت پناه;محمد معهود
subject: مديريت پروژه، مديريت ريسک، پروژه هاي ساخت و ساز، استاندارد ،PMBOKسازمان هاي پروژه محور
Year: 1398
Abstract: امروزه عدم قطعیت در تخمین زمان و هزينه برآورد شده پروژههاي صنعتي بهعنوان چالش عمدهاي در علم مديريت پروژه در نظر گرفته مي شود .در اين راستا يکي از مهمترين راهكارهاي مؤثر براي حل اين مسئله، تحلیل ريسک ميباشد. درواقع مديريت ريسک، كاربرد سیستماتیک سیاست هاي مديريتي، رويه ها و فرايندهاي مربوط به فعالیت هاي تحلیل، ارزيابي و كنترل ريسک در پروژه هاي ساخت و ساز مي باشد؛ بنابراين، قبل از آغاز پروژه بايستي ريسکهاي پروژه شناسايي، كمي سازي و درنهايت براي جلوگیري از وقوع آنها، استراتژي مناسب براي كم كردن اثرات ريسک اتخاذ شود. از ديگر سو، با توجه به نوع خاص پروژه كه يک نمونه علمي- پژوهشي در سطح بالاي دانشگاه هاي كشور مي باشد و با توجه به اينكه هدف از اجراي اين پروژه، تبديل شدن اين دانشکده به يک قطب علمي در كشور و منطقه و حل معضلات مديريتي و اقتصادي ميباشد، حساسیت در نحوه مديريت ريسک بسیار بالا بوده و ارزيابي و تحلیل ريسک هاي پروژه بااستفاده از رويکرد استاندارد معتبري نظیر PMBOKرا نیز مي طلبد. فلذا با مطالعه ريسکهاي برتر پروژه مطالعه موردي و مباحثه با دستاندركاران پروژه و افراد نخبه و باسابقه در زمینه اين نوع پروژه مي توان به زمان احتمالي وقوع ريسک هاي برتر پروژه دست يافت. همچنین سازمان هاي پروژه محور ايجادكننده ريسک كه عمدتا كارفرما و پیمانکار بوده و همینطور شرايط اقتصادي و سیاسي كشور كه نقش مهمي را در ايجاد و پررنگ نمودن انواع ريسک فراهم مي نمايند، مراكز اصلي ايجادكننده ريسک مي باشند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3889
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf428.4 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و تحلیل ریسـک در مدیریت پروژه های ساخت و ساز با رویکرد استاندارد ( PMBOKمطالعه موردی: ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد)
Authors: محسن مهدیلو;شایان حجت پناه;محمد معهود
subject: مديريت پروژه، مديريت ريسک، پروژه هاي ساخت و ساز، استاندارد ،PMBOKسازمان هاي پروژه محور
Year: 1398
Abstract: امروزه عدم قطعیت در تخمین زمان و هزينه برآورد شده پروژههاي صنعتي بهعنوان چالش عمدهاي در علم مديريت پروژه در نظر گرفته مي شود .در اين راستا يکي از مهمترين راهكارهاي مؤثر براي حل اين مسئله، تحلیل ريسک ميباشد. درواقع مديريت ريسک، كاربرد سیستماتیک سیاست هاي مديريتي، رويه ها و فرايندهاي مربوط به فعالیت هاي تحلیل، ارزيابي و كنترل ريسک در پروژه هاي ساخت و ساز مي باشد؛ بنابراين، قبل از آغاز پروژه بايستي ريسکهاي پروژه شناسايي، كمي سازي و درنهايت براي جلوگیري از وقوع آنها، استراتژي مناسب براي كم كردن اثرات ريسک اتخاذ شود. از ديگر سو، با توجه به نوع خاص پروژه كه يک نمونه علمي- پژوهشي در سطح بالاي دانشگاه هاي كشور مي باشد و با توجه به اينكه هدف از اجراي اين پروژه، تبديل شدن اين دانشکده به يک قطب علمي در كشور و منطقه و حل معضلات مديريتي و اقتصادي ميباشد، حساسیت در نحوه مديريت ريسک بسیار بالا بوده و ارزيابي و تحلیل ريسک هاي پروژه بااستفاده از رويکرد استاندارد معتبري نظیر PMBOKرا نیز مي طلبد. فلذا با مطالعه ريسکهاي برتر پروژه مطالعه موردي و مباحثه با دستاندركاران پروژه و افراد نخبه و باسابقه در زمینه اين نوع پروژه مي توان به زمان احتمالي وقوع ريسک هاي برتر پروژه دست يافت. همچنین سازمان هاي پروژه محور ايجادكننده ريسک كه عمدتا كارفرما و پیمانکار بوده و همینطور شرايط اقتصادي و سیاسي كشور كه نقش مهمي را در ايجاد و پررنگ نمودن انواع ريسک فراهم مي نمايند، مراكز اصلي ايجادكننده ريسک مي باشند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3889
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf428.4 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و تحلیل ریسـک در مدیریت پروژه های ساخت و ساز با رویکرد استاندارد ( PMBOKمطالعه موردی: ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد)
Authors: محسن مهدیلو;شایان حجت پناه;محمد معهود
subject: مديريت پروژه، مديريت ريسک، پروژه هاي ساخت و ساز، استاندارد ،PMBOKسازمان هاي پروژه محور
Year: 1398
Abstract: امروزه عدم قطعیت در تخمین زمان و هزينه برآورد شده پروژههاي صنعتي بهعنوان چالش عمدهاي در علم مديريت پروژه در نظر گرفته مي شود .در اين راستا يکي از مهمترين راهكارهاي مؤثر براي حل اين مسئله، تحلیل ريسک ميباشد. درواقع مديريت ريسک، كاربرد سیستماتیک سیاست هاي مديريتي، رويه ها و فرايندهاي مربوط به فعالیت هاي تحلیل، ارزيابي و كنترل ريسک در پروژه هاي ساخت و ساز مي باشد؛ بنابراين، قبل از آغاز پروژه بايستي ريسکهاي پروژه شناسايي، كمي سازي و درنهايت براي جلوگیري از وقوع آنها، استراتژي مناسب براي كم كردن اثرات ريسک اتخاذ شود. از ديگر سو، با توجه به نوع خاص پروژه كه يک نمونه علمي- پژوهشي در سطح بالاي دانشگاه هاي كشور مي باشد و با توجه به اينكه هدف از اجراي اين پروژه، تبديل شدن اين دانشکده به يک قطب علمي در كشور و منطقه و حل معضلات مديريتي و اقتصادي ميباشد، حساسیت در نحوه مديريت ريسک بسیار بالا بوده و ارزيابي و تحلیل ريسک هاي پروژه بااستفاده از رويکرد استاندارد معتبري نظیر PMBOKرا نیز مي طلبد. فلذا با مطالعه ريسکهاي برتر پروژه مطالعه موردي و مباحثه با دستاندركاران پروژه و افراد نخبه و باسابقه در زمینه اين نوع پروژه مي توان به زمان احتمالي وقوع ريسک هاي برتر پروژه دست يافت. همچنین سازمان هاي پروژه محور ايجادكننده ريسک كه عمدتا كارفرما و پیمانکار بوده و همینطور شرايط اقتصادي و سیاسي كشور كه نقش مهمي را در ايجاد و پررنگ نمودن انواع ريسک فراهم مي نمايند، مراكز اصلي ايجادكننده ريسک مي باشند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3889
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf428.4 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File