Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3885
Title: شناسایی و بررسی ریسکهای پروژه احداث کارخانه آبگیری و بشکه پرکنی کنسانتره مولیبدن با رویکرد استاندارد PMBOKو منطبق بر قراردادهای سه عاملی EP
Authors: فراتی, معصومه;شایان حجت پناه;محمد معهود;فرشته محمدنیا
subject: استاندارد ،PMBOKتجزيهوتحلیل و اولويتبندي ريسک، قرارداد سه عاملي ،EPCمديريت ذينفعان پروژه، مديريت ريسک
Year: 1398
Abstract: موفقیت یا شکست هر پروژه تا حد زیادی بستگی به توانایی ذینفعان آن در تعیین خواسته ها و انتظارات و شناسایی نقشها، ارتباطات و مسئولیتهای خود برای مدیریت ریسکها و متعادل کردن آنها دارد. به طورکلی نکته مهم در توزیع و تخصیص ریسک ها در محیط پروژه، این است که ریسک ها باید به گروهی تخصیص داده شوند که به بهترین شکل ممکن توانایی مدیریت و کنترل آن را در اختیار داشته باشد. دراین ارتباط، روش اجرای پروژه به صورت قرارداد سه عاملی یا مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت ( )EPCبا وجود مز ایایی که در مقایسه با سیستم متعارف دارد، ریسکهای متعددی نیز به همراه خواهد داشت. در این روش پیمانکار ریسکهای بیشتری را متحمل میشود. دلایل عمده و متعددی در بروز تأخیر و وجود ریسک در پروژه مذکور رخداده است که ازجمله آن می توان به این موارد اشاره نمود: تغییر در نقشه های جانمایی اولیه و افزایش احجام سازه کارخانه مولیبدن و شمع ریزی فونداسیون ها به دلیل کم بودن مقاومت زمین، باعث بروز ریسک تأخیر در روند طراحی و تأمین کالا و به تبع تأخیر در روند اجرای پروژه گردید. همچنین تشدید تحریم های بین المللی و مشکلات گمرکی، بارگیری و حم ل تجهیزات اصلی کارخانه یکی دیگر از عوامل بروز ریسک به شمارمی آید. در این مقاله، نویسندگان بروز ریسک ها را از دیدگاه مشاور پروژه مورد تجزیه و تحلیل و اولویتبندی قرار می دهند. بر همین مبنا، نگارندگان این مقاله از مطالعات کتابخانه ای خود در این حوزه بهره برده اند و در محتوای مقاله از رویکرد استانداردی نظیر PMBOKبرای مدیریت ریسک پروژه مطالعه موردی استفاده کرده اند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3885
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf424.06 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و بررسی ریسکهای پروژه احداث کارخانه آبگیری و بشکه پرکنی کنسانتره مولیبدن با رویکرد استاندارد PMBOKو منطبق بر قراردادهای سه عاملی EP
Authors: فراتی, معصومه;شایان حجت پناه;محمد معهود;فرشته محمدنیا
subject: استاندارد ،PMBOKتجزيهوتحلیل و اولويتبندي ريسک، قرارداد سه عاملي ،EPCمديريت ذينفعان پروژه، مديريت ريسک
Year: 1398
Abstract: موفقیت یا شکست هر پروژه تا حد زیادی بستگی به توانایی ذینفعان آن در تعیین خواسته ها و انتظارات و شناسایی نقشها، ارتباطات و مسئولیتهای خود برای مدیریت ریسکها و متعادل کردن آنها دارد. به طورکلی نکته مهم در توزیع و تخصیص ریسک ها در محیط پروژه، این است که ریسک ها باید به گروهی تخصیص داده شوند که به بهترین شکل ممکن توانایی مدیریت و کنترل آن را در اختیار داشته باشد. دراین ارتباط، روش اجرای پروژه به صورت قرارداد سه عاملی یا مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت ( )EPCبا وجود مز ایایی که در مقایسه با سیستم متعارف دارد، ریسکهای متعددی نیز به همراه خواهد داشت. در این روش پیمانکار ریسکهای بیشتری را متحمل میشود. دلایل عمده و متعددی در بروز تأخیر و وجود ریسک در پروژه مذکور رخداده است که ازجمله آن می توان به این موارد اشاره نمود: تغییر در نقشه های جانمایی اولیه و افزایش احجام سازه کارخانه مولیبدن و شمع ریزی فونداسیون ها به دلیل کم بودن مقاومت زمین، باعث بروز ریسک تأخیر در روند طراحی و تأمین کالا و به تبع تأخیر در روند اجرای پروژه گردید. همچنین تشدید تحریم های بین المللی و مشکلات گمرکی، بارگیری و حم ل تجهیزات اصلی کارخانه یکی دیگر از عوامل بروز ریسک به شمارمی آید. در این مقاله، نویسندگان بروز ریسک ها را از دیدگاه مشاور پروژه مورد تجزیه و تحلیل و اولویتبندی قرار می دهند. بر همین مبنا، نگارندگان این مقاله از مطالعات کتابخانه ای خود در این حوزه بهره برده اند و در محتوای مقاله از رویکرد استانداردی نظیر PMBOKبرای مدیریت ریسک پروژه مطالعه موردی استفاده کرده اند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3885
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf424.06 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و بررسی ریسکهای پروژه احداث کارخانه آبگیری و بشکه پرکنی کنسانتره مولیبدن با رویکرد استاندارد PMBOKو منطبق بر قراردادهای سه عاملی EP
Authors: فراتی, معصومه;شایان حجت پناه;محمد معهود;فرشته محمدنیا
subject: استاندارد ،PMBOKتجزيهوتحلیل و اولويتبندي ريسک، قرارداد سه عاملي ،EPCمديريت ذينفعان پروژه، مديريت ريسک
Year: 1398
Abstract: موفقیت یا شکست هر پروژه تا حد زیادی بستگی به توانایی ذینفعان آن در تعیین خواسته ها و انتظارات و شناسایی نقشها، ارتباطات و مسئولیتهای خود برای مدیریت ریسکها و متعادل کردن آنها دارد. به طورکلی نکته مهم در توزیع و تخصیص ریسک ها در محیط پروژه، این است که ریسک ها باید به گروهی تخصیص داده شوند که به بهترین شکل ممکن توانایی مدیریت و کنترل آن را در اختیار داشته باشد. دراین ارتباط، روش اجرای پروژه به صورت قرارداد سه عاملی یا مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت ( )EPCبا وجود مز ایایی که در مقایسه با سیستم متعارف دارد، ریسکهای متعددی نیز به همراه خواهد داشت. در این روش پیمانکار ریسکهای بیشتری را متحمل میشود. دلایل عمده و متعددی در بروز تأخیر و وجود ریسک در پروژه مذکور رخداده است که ازجمله آن می توان به این موارد اشاره نمود: تغییر در نقشه های جانمایی اولیه و افزایش احجام سازه کارخانه مولیبدن و شمع ریزی فونداسیون ها به دلیل کم بودن مقاومت زمین، باعث بروز ریسک تأخیر در روند طراحی و تأمین کالا و به تبع تأخیر در روند اجرای پروژه گردید. همچنین تشدید تحریم های بین المللی و مشکلات گمرکی، بارگیری و حم ل تجهیزات اصلی کارخانه یکی دیگر از عوامل بروز ریسک به شمارمی آید. در این مقاله، نویسندگان بروز ریسک ها را از دیدگاه مشاور پروژه مورد تجزیه و تحلیل و اولویتبندی قرار می دهند. بر همین مبنا، نگارندگان این مقاله از مطالعات کتابخانه ای خود در این حوزه بهره برده اند و در محتوای مقاله از رویکرد استانداردی نظیر PMBOKبرای مدیریت ریسک پروژه مطالعه موردی استفاده کرده اند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3885
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf424.06 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File