Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3883
Title: بررسي مدیریت ریسک پروژه های آبیاری و زهکشي (مطالعه موردی: دشتهای مهران– استان ایلام)
Authors: جلال دارابي;شایان حجت پناه;محمد معهود;مهدی ستاری
subject: مديريت ريسک، سازمانهاي پروژه محور، مديريت ذينفعان، ساختار شکست خطر، پروژه هاي آبیاري و زهکشي، صنعت ساخت و ساز
Year: 1398
Abstract: در طي سالهاي اخیر، تحقیقات گسترده اي در زمینه مديريت خطر و ريسک پروژه هاي عمراني انجام گرفته است. ازآنجاييكه اينگونه پروژه ها نقش مهمي در دستيابي به اهداف و استراتژي هاي سازمانهاي پروژه محور بازي ميكنند غالباً اين نوع از پروژه ها دربرگیرنده تعداد زيادي ذينفع ميباشد كه مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آنها در اتخاذ تصمیم ها يکي از موارد لازم براي اطمینان از موفقیت پروژه ميباشد. ساختار شکست خطر كه بازنمودي طبقهبنديشده از ريسکهاي پروژه ارائه مينمايد، متشکل از گروهها و زيرگروههاي سازمانيافته خطر بوده و ابزاري بسیار مؤثر در شناسايي منابع و آثار محتمل ريسکها ميباشد. اين نوع بازنمود ريسکها داراي مزاياي فراواني در مديريت ريسک پروژه هاي عمراني و بالاخص صنعت ساخت و ساز است. بخشي از دلايل اين مدعا عبارتند از: توانايي در تجزيه و تحلیل خطرهاي پروژه و امکان داشتن ديدگاه خاص نسبت به خطر براي هر يک از اعضاي ذينفع پروژه. ساختار شکست خطر داراي چندين ضعف اساسي نیز ميباشد از قبیل: عدم وجود راهنما، روش و اجماع در چگونگي طراحي براي يک پروژه جديد با ويژگيهاي خاص خود، وجود تعاريف مبهم و بعضاً متناقض خطرها، عدم وجود روشي مشترک و مؤثر براي انتقال اطلاعات كمي و كیفي وقايع خطر به منظور محاسبه مقادير ريسک هر گروه ريسک. فلذا در اين پژوهش به بررسي مديريت ريسک نمونه موردي " آبیاري و زهکشي دشتهاي شهرستان مهران " به تفصیل پرداخته ميشود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3883
Appears in Collections:مهندسی صنایع

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf688.84 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي مدیریت ریسک پروژه های آبیاری و زهکشي (مطالعه موردی: دشتهای مهران– استان ایلام)
Authors: جلال دارابي;شایان حجت پناه;محمد معهود;مهدی ستاری
subject: مديريت ريسک، سازمانهاي پروژه محور، مديريت ذينفعان، ساختار شکست خطر، پروژه هاي آبیاري و زهکشي، صنعت ساخت و ساز
Year: 1398
Abstract: در طي سالهاي اخیر، تحقیقات گسترده اي در زمینه مديريت خطر و ريسک پروژه هاي عمراني انجام گرفته است. ازآنجاييكه اينگونه پروژه ها نقش مهمي در دستيابي به اهداف و استراتژي هاي سازمانهاي پروژه محور بازي ميكنند غالباً اين نوع از پروژه ها دربرگیرنده تعداد زيادي ذينفع ميباشد كه مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آنها در اتخاذ تصمیم ها يکي از موارد لازم براي اطمینان از موفقیت پروژه ميباشد. ساختار شکست خطر كه بازنمودي طبقهبنديشده از ريسکهاي پروژه ارائه مينمايد، متشکل از گروهها و زيرگروههاي سازمانيافته خطر بوده و ابزاري بسیار مؤثر در شناسايي منابع و آثار محتمل ريسکها ميباشد. اين نوع بازنمود ريسکها داراي مزاياي فراواني در مديريت ريسک پروژه هاي عمراني و بالاخص صنعت ساخت و ساز است. بخشي از دلايل اين مدعا عبارتند از: توانايي در تجزيه و تحلیل خطرهاي پروژه و امکان داشتن ديدگاه خاص نسبت به خطر براي هر يک از اعضاي ذينفع پروژه. ساختار شکست خطر داراي چندين ضعف اساسي نیز ميباشد از قبیل: عدم وجود راهنما، روش و اجماع در چگونگي طراحي براي يک پروژه جديد با ويژگيهاي خاص خود، وجود تعاريف مبهم و بعضاً متناقض خطرها، عدم وجود روشي مشترک و مؤثر براي انتقال اطلاعات كمي و كیفي وقايع خطر به منظور محاسبه مقادير ريسک هر گروه ريسک. فلذا در اين پژوهش به بررسي مديريت ريسک نمونه موردي " آبیاري و زهکشي دشتهاي شهرستان مهران " به تفصیل پرداخته ميشود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3883
Appears in Collections:مهندسی صنایع

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf688.84 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي مدیریت ریسک پروژه های آبیاری و زهکشي (مطالعه موردی: دشتهای مهران– استان ایلام)
Authors: جلال دارابي;شایان حجت پناه;محمد معهود;مهدی ستاری
subject: مديريت ريسک، سازمانهاي پروژه محور، مديريت ذينفعان، ساختار شکست خطر، پروژه هاي آبیاري و زهکشي، صنعت ساخت و ساز
Year: 1398
Abstract: در طي سالهاي اخیر، تحقیقات گسترده اي در زمینه مديريت خطر و ريسک پروژه هاي عمراني انجام گرفته است. ازآنجاييكه اينگونه پروژه ها نقش مهمي در دستيابي به اهداف و استراتژي هاي سازمانهاي پروژه محور بازي ميكنند غالباً اين نوع از پروژه ها دربرگیرنده تعداد زيادي ذينفع ميباشد كه مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آنها در اتخاذ تصمیم ها يکي از موارد لازم براي اطمینان از موفقیت پروژه ميباشد. ساختار شکست خطر كه بازنمودي طبقهبنديشده از ريسکهاي پروژه ارائه مينمايد، متشکل از گروهها و زيرگروههاي سازمانيافته خطر بوده و ابزاري بسیار مؤثر در شناسايي منابع و آثار محتمل ريسکها ميباشد. اين نوع بازنمود ريسکها داراي مزاياي فراواني در مديريت ريسک پروژه هاي عمراني و بالاخص صنعت ساخت و ساز است. بخشي از دلايل اين مدعا عبارتند از: توانايي در تجزيه و تحلیل خطرهاي پروژه و امکان داشتن ديدگاه خاص نسبت به خطر براي هر يک از اعضاي ذينفع پروژه. ساختار شکست خطر داراي چندين ضعف اساسي نیز ميباشد از قبیل: عدم وجود راهنما، روش و اجماع در چگونگي طراحي براي يک پروژه جديد با ويژگيهاي خاص خود، وجود تعاريف مبهم و بعضاً متناقض خطرها، عدم وجود روشي مشترک و مؤثر براي انتقال اطلاعات كمي و كیفي وقايع خطر به منظور محاسبه مقادير ريسک هر گروه ريسک. فلذا در اين پژوهش به بررسي مديريت ريسک نمونه موردي " آبیاري و زهکشي دشتهاي شهرستان مهران " به تفصیل پرداخته ميشود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3883
Appears in Collections:مهندسی صنایع

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf688.84 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File