Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3875
Title: بررسی نحوه بهکارگیری فناوری نوین HBIMدر مرمت و احیای ابنیه تاریخی
Authors: بیرا وفائی بانه;شایان حجت پناه;محمد معهود;آرمین منیرعباسی
subject: مستند نگاري، مدلسازي اطلاعات ساختمان) ، (BIMمرمت و بهسازي، بناهاي تاريخي، مدلسازي اطلاعات ابنیه تاريخي)(HBI
Year: 1398
Abstract: میراث فرهنگي بهعنوان گروهي از منابع به ارث رسیده از گذشته تعريفشده است كه مردم، مستقل از مالکیت، آن را بهعنوان بازتاب و بیان ارزشها، اعتقادات، دانش و سنتهاي در حال تکامل خود ميشناسند. ايران بهعنوان يکي از كهنترين تمدنهاي جهان، شاهد پديد آمدن شاهکارهاي معماري و مهندسي بوده است كه بخشي از اين میراث گرانقدر با وجود لرزهخیز بودن فلات ايران و رخداد زمینلرزههاي ويرانگر همچنان پابرجاست. حفاظت از اينگونه آثار ارزشمند امري ضروري است. به دلیل ضعف روشهاي سنتي، امروزه با پیشرفت علم استفاده از فناوريهاي جديد ازجمله مدلسازي اطلاعات ساختمان ( ) BIMدر جهت مرمت و بهسازي ابنیه تاريخي راهکاري نوين تلقي ميشود. تکنولوژي مدلسازي اطلاعات ساختمان به دلیل ارائه اطلاعات غني براي اجزاي ساختمان، منجر به تصمیمگیري بهینه جهت ترمیم و بهسازي ساختمان و كاهش در زمان و هزينه ترمیم و بهسازي ميشود. متأسفانه در ايران از اين فناوري بهطور ناقص استفاده ميشود و درنتیجه نميتواند عملکرد مثبت و مؤثر در مديريت پروژههاي مرمت میراث در كشور داشته باشد؛ اما با اجراي كامل و مرحلهبهمرحله مدلسازي اطلاعات ابنیه تاريخي ( ) HBIMو همچنین با اتخاذ اقدامات مشخصي كه در اين پژوهش پیشنهادشده است، ميتوان در جهت رفع چالشها و مشکلات موجود اقدام كرد و همچون كشورهاي پیشرو از مزاياي متعدد مدلسازي اطلاعات ساختمانهاي میراث ازجمله درک بهتر مداخلات معماري و سازهاي جهت انتخاب بهترين روش حفظ و بازسازي بناي تاريخي بهرهمند گرديد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3875
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf650.21 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی نحوه بهکارگیری فناوری نوین HBIMدر مرمت و احیای ابنیه تاریخی
Authors: بیرا وفائی بانه;شایان حجت پناه;محمد معهود;آرمین منیرعباسی
subject: مستند نگاري، مدلسازي اطلاعات ساختمان) ، (BIMمرمت و بهسازي، بناهاي تاريخي، مدلسازي اطلاعات ابنیه تاريخي)(HBI
Year: 1398
Abstract: میراث فرهنگي بهعنوان گروهي از منابع به ارث رسیده از گذشته تعريفشده است كه مردم، مستقل از مالکیت، آن را بهعنوان بازتاب و بیان ارزشها، اعتقادات، دانش و سنتهاي در حال تکامل خود ميشناسند. ايران بهعنوان يکي از كهنترين تمدنهاي جهان، شاهد پديد آمدن شاهکارهاي معماري و مهندسي بوده است كه بخشي از اين میراث گرانقدر با وجود لرزهخیز بودن فلات ايران و رخداد زمینلرزههاي ويرانگر همچنان پابرجاست. حفاظت از اينگونه آثار ارزشمند امري ضروري است. به دلیل ضعف روشهاي سنتي، امروزه با پیشرفت علم استفاده از فناوريهاي جديد ازجمله مدلسازي اطلاعات ساختمان ( ) BIMدر جهت مرمت و بهسازي ابنیه تاريخي راهکاري نوين تلقي ميشود. تکنولوژي مدلسازي اطلاعات ساختمان به دلیل ارائه اطلاعات غني براي اجزاي ساختمان، منجر به تصمیمگیري بهینه جهت ترمیم و بهسازي ساختمان و كاهش در زمان و هزينه ترمیم و بهسازي ميشود. متأسفانه در ايران از اين فناوري بهطور ناقص استفاده ميشود و درنتیجه نميتواند عملکرد مثبت و مؤثر در مديريت پروژههاي مرمت میراث در كشور داشته باشد؛ اما با اجراي كامل و مرحلهبهمرحله مدلسازي اطلاعات ابنیه تاريخي ( ) HBIMو همچنین با اتخاذ اقدامات مشخصي كه در اين پژوهش پیشنهادشده است، ميتوان در جهت رفع چالشها و مشکلات موجود اقدام كرد و همچون كشورهاي پیشرو از مزاياي متعدد مدلسازي اطلاعات ساختمانهاي میراث ازجمله درک بهتر مداخلات معماري و سازهاي جهت انتخاب بهترين روش حفظ و بازسازي بناي تاريخي بهرهمند گرديد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3875
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf650.21 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی نحوه بهکارگیری فناوری نوین HBIMدر مرمت و احیای ابنیه تاریخی
Authors: بیرا وفائی بانه;شایان حجت پناه;محمد معهود;آرمین منیرعباسی
subject: مستند نگاري، مدلسازي اطلاعات ساختمان) ، (BIMمرمت و بهسازي، بناهاي تاريخي، مدلسازي اطلاعات ابنیه تاريخي)(HBI
Year: 1398
Abstract: میراث فرهنگي بهعنوان گروهي از منابع به ارث رسیده از گذشته تعريفشده است كه مردم، مستقل از مالکیت، آن را بهعنوان بازتاب و بیان ارزشها، اعتقادات، دانش و سنتهاي در حال تکامل خود ميشناسند. ايران بهعنوان يکي از كهنترين تمدنهاي جهان، شاهد پديد آمدن شاهکارهاي معماري و مهندسي بوده است كه بخشي از اين میراث گرانقدر با وجود لرزهخیز بودن فلات ايران و رخداد زمینلرزههاي ويرانگر همچنان پابرجاست. حفاظت از اينگونه آثار ارزشمند امري ضروري است. به دلیل ضعف روشهاي سنتي، امروزه با پیشرفت علم استفاده از فناوريهاي جديد ازجمله مدلسازي اطلاعات ساختمان ( ) BIMدر جهت مرمت و بهسازي ابنیه تاريخي راهکاري نوين تلقي ميشود. تکنولوژي مدلسازي اطلاعات ساختمان به دلیل ارائه اطلاعات غني براي اجزاي ساختمان، منجر به تصمیمگیري بهینه جهت ترمیم و بهسازي ساختمان و كاهش در زمان و هزينه ترمیم و بهسازي ميشود. متأسفانه در ايران از اين فناوري بهطور ناقص استفاده ميشود و درنتیجه نميتواند عملکرد مثبت و مؤثر در مديريت پروژههاي مرمت میراث در كشور داشته باشد؛ اما با اجراي كامل و مرحلهبهمرحله مدلسازي اطلاعات ابنیه تاريخي ( ) HBIMو همچنین با اتخاذ اقدامات مشخصي كه در اين پژوهش پیشنهادشده است، ميتوان در جهت رفع چالشها و مشکلات موجود اقدام كرد و همچون كشورهاي پیشرو از مزاياي متعدد مدلسازي اطلاعات ساختمانهاي میراث ازجمله درک بهتر مداخلات معماري و سازهاي جهت انتخاب بهترين روش حفظ و بازسازي بناي تاريخي بهرهمند گرديد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3875
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf650.21 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File