Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3868
Title: تجزیه و تحلیل ریسک های تاثیرگذار در انتخاب پیمانكار با استفاده از روش یكپارچه :AHP_DEAمطالعه موردی بزرگراه طبقاتي صدر شهر تهران
Authors: سعید شهریاری;محمد معهود;شایان حجت پناه;محیا محسني
subject: شناسايي و ارزيابي ريسك، توانمندی پيمانكاران، پروژه های عمراني، بزرگراه طبقااتي دادر، روش تحليل پوششي داده ها ( DEA)، روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
Year: 1397
Abstract: شناسايي و طبقهبندی ريسك در فرآيند آغازين پروژه های عمراني از اهميت زيادی برخوردار است، عدم تناسب ميان پيشرفت پيشبيني شده و پيشرفت واقعي در پروژههای ساخت و ساز ميتواند حاکي از وجود موانع و ريسكهای متعددی باشد. انتخاب يك پيمانكار توانمند و قابل که بتواند يك پروژه را باوجود ريسكها و تهديدها بدون دغدغه به سرانجام برساند چالش بزرگي ميباشد. در اين مقاله با استفاده از روش کتابخانهای و مصاحبه، ريسكهايي که در انتخاب يك پيمانكار تأثيرگذار است را شناسايي نموده و سپس از ترکيب دو روش AHP_DEAبرای تحليل ريسكهای شناسايي شده استفاده ميشود. نتايج به دست آمده از اين پژوهش علاوه بر شناسايي فاکتورهای تأثيرگذار و کاهش اثرات منفي چالشها، ذهنيت طرفهای قرارداد با پيمانكاران را برای پروژه های آتي بازتر ميکند و درنهايت ريسكهای زماني و هزينهای محتمل بر طراحي و اجرا را کنترل ميکند و سطح عملكرد پيمانكاران را برای پذيرفتن پروژه های بزرگ افزايش ميدهد. با تحليل کمي، کيفي و روشهای ترکيبي ريسكهای برتر از بين فاکتورهای تأثيرگذار شناسايي شد. درنتيجه خطا در تستها و آزمايشها و فعاليتهای اقتصادی به عنوان مهمترين ريسكهای مطالعه موردی شناخته شدند که با نتايج بيانشده از تحقيقهای مشابه ديگر در اين زمينه دور از ذهن به نظر نميرسيد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3868
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf567.1 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: تجزیه و تحلیل ریسک های تاثیرگذار در انتخاب پیمانكار با استفاده از روش یكپارچه :AHP_DEAمطالعه موردی بزرگراه طبقاتي صدر شهر تهران
Authors: سعید شهریاری;محمد معهود;شایان حجت پناه;محیا محسني
subject: شناسايي و ارزيابي ريسك، توانمندی پيمانكاران، پروژه های عمراني، بزرگراه طبقااتي دادر، روش تحليل پوششي داده ها ( DEA)، روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
Year: 1397
Abstract: شناسايي و طبقهبندی ريسك در فرآيند آغازين پروژه های عمراني از اهميت زيادی برخوردار است، عدم تناسب ميان پيشرفت پيشبيني شده و پيشرفت واقعي در پروژههای ساخت و ساز ميتواند حاکي از وجود موانع و ريسكهای متعددی باشد. انتخاب يك پيمانكار توانمند و قابل که بتواند يك پروژه را باوجود ريسكها و تهديدها بدون دغدغه به سرانجام برساند چالش بزرگي ميباشد. در اين مقاله با استفاده از روش کتابخانهای و مصاحبه، ريسكهايي که در انتخاب يك پيمانكار تأثيرگذار است را شناسايي نموده و سپس از ترکيب دو روش AHP_DEAبرای تحليل ريسكهای شناسايي شده استفاده ميشود. نتايج به دست آمده از اين پژوهش علاوه بر شناسايي فاکتورهای تأثيرگذار و کاهش اثرات منفي چالشها، ذهنيت طرفهای قرارداد با پيمانكاران را برای پروژه های آتي بازتر ميکند و درنهايت ريسكهای زماني و هزينهای محتمل بر طراحي و اجرا را کنترل ميکند و سطح عملكرد پيمانكاران را برای پذيرفتن پروژه های بزرگ افزايش ميدهد. با تحليل کمي، کيفي و روشهای ترکيبي ريسكهای برتر از بين فاکتورهای تأثيرگذار شناسايي شد. درنتيجه خطا در تستها و آزمايشها و فعاليتهای اقتصادی به عنوان مهمترين ريسكهای مطالعه موردی شناخته شدند که با نتايج بيانشده از تحقيقهای مشابه ديگر در اين زمينه دور از ذهن به نظر نميرسيد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3868
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf567.1 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: تجزیه و تحلیل ریسک های تاثیرگذار در انتخاب پیمانكار با استفاده از روش یكپارچه :AHP_DEAمطالعه موردی بزرگراه طبقاتي صدر شهر تهران
Authors: سعید شهریاری;محمد معهود;شایان حجت پناه;محیا محسني
subject: شناسايي و ارزيابي ريسك، توانمندی پيمانكاران، پروژه های عمراني، بزرگراه طبقااتي دادر، روش تحليل پوششي داده ها ( DEA)، روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
Year: 1397
Abstract: شناسايي و طبقهبندی ريسك در فرآيند آغازين پروژه های عمراني از اهميت زيادی برخوردار است، عدم تناسب ميان پيشرفت پيشبيني شده و پيشرفت واقعي در پروژههای ساخت و ساز ميتواند حاکي از وجود موانع و ريسكهای متعددی باشد. انتخاب يك پيمانكار توانمند و قابل که بتواند يك پروژه را باوجود ريسكها و تهديدها بدون دغدغه به سرانجام برساند چالش بزرگي ميباشد. در اين مقاله با استفاده از روش کتابخانهای و مصاحبه، ريسكهايي که در انتخاب يك پيمانكار تأثيرگذار است را شناسايي نموده و سپس از ترکيب دو روش AHP_DEAبرای تحليل ريسكهای شناسايي شده استفاده ميشود. نتايج به دست آمده از اين پژوهش علاوه بر شناسايي فاکتورهای تأثيرگذار و کاهش اثرات منفي چالشها، ذهنيت طرفهای قرارداد با پيمانكاران را برای پروژه های آتي بازتر ميکند و درنهايت ريسكهای زماني و هزينهای محتمل بر طراحي و اجرا را کنترل ميکند و سطح عملكرد پيمانكاران را برای پذيرفتن پروژه های بزرگ افزايش ميدهد. با تحليل کمي، کيفي و روشهای ترکيبي ريسكهای برتر از بين فاکتورهای تأثيرگذار شناسايي شد. درنتيجه خطا در تستها و آزمايشها و فعاليتهای اقتصادی به عنوان مهمترين ريسكهای مطالعه موردی شناخته شدند که با نتايج بيانشده از تحقيقهای مشابه ديگر در اين زمينه دور از ذهن به نظر نميرسيد
URI: http://localhost/handle/Hannan/3868
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf567.1 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File