Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3808
Title: ارائه الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرآیند ادعای قراردادی پیمانکاران ساخت
Authors: دکتر احد نظری;مجید پرچمی جلال;ساسان شهیدی نشرودکلی
subject: ادعا ،دانش سازمانی ،پیمانکاران ساخت ،مدیریت ادعا ، مدیریت دانش
Year: 1398
Abstract: از الزامات حضور در جمع کشورهای توسعه یافته دنیا پرداختن به زیر ساختها و اجرای مناسب پروژه های عمرانی می باشد که پیمانکاران به عنوان بازوان اجرایی این پروژه ها نقشی بسزا در گسترش زیر ساخت ها دارند. از طرفی آمارها بیانگر تعدد اختلافات ناشی از ادعاها در قراردادهای عمرانی و آسیب به پیمانکاران و پروژه ها از این طریق است و بهره گیری از دانش های سازمانی می تواند در زمینه طی نمودن فرآیند ادعا نقش مثبتی داشته باشد، از این رو در پژوهش حاضر هدف اصلی ارائه الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرآیند ادعای قراردادی پیمانکاران ساخت می باشد. برای رسیدن به هدف اصلی، چالش ها و مشکلات درون و برون سازمانی که پیمانکاران در فرآیند ادعا با آنها مواجه هستند و همچنین مهمترین نواقص لوایح ادعایی مطروحه از سوی ایشان در این پژوهش شناسایی می گردد و برای کاهش اثرات منفی این چالش ها، فعالیت های مرتبط با ایجاد و تقویت دانش های سازمانی که می توانند باعث بهبود عملکرد پیمانکاران در زمینه ادعا باشند نیز مشخص می گردد. جهت دستیابی به این اهداف از مرور ادبیات موضوع ، مطالعه موردی چند پروژه ، انجام مصاحبه با ده نفر از خبرگان و جمع آوری نظرات 60 نفر از کارشناسان در قالب پرسشنامه استفاده گردید و یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل کمی شده که بر اساس نتایج بیشترین تعداد چالش ها ناشی از ساختارهای حاکمیتی با 31 درصد و بعد از آن مربوط به کاستی های درون سازمانی پیمانکاران با 29 درصد و عوامل کارفرمایان با 21 درصد می باشد و با توجه به بررسی های کیفی مشکلات اصلی لوایح ادعایی و چالش ها و نتایج تحلیل های کمی ،استفاده از تجارب کارهای قبلی و تقویت و بکارگیری دانش های سازمانی از قبیل مستند سازی می توانند برای پیمانکاران در پیشبرد فرآیند ادعا مثمرثمر باشند که بر مبنای این یافته ها الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرایند ادعا نیز ارائه گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3808
Appears in Collections:پایان نامه های الکترونیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t961153070.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارائه الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرآیند ادعای قراردادی پیمانکاران ساخت
Authors: دکتر احد نظری;مجید پرچمی جلال;ساسان شهیدی نشرودکلی
subject: ادعا ،دانش سازمانی ،پیمانکاران ساخت ،مدیریت ادعا ، مدیریت دانش
Year: 1398
Abstract: از الزامات حضور در جمع کشورهای توسعه یافته دنیا پرداختن به زیر ساختها و اجرای مناسب پروژه های عمرانی می باشد که پیمانکاران به عنوان بازوان اجرایی این پروژه ها نقشی بسزا در گسترش زیر ساخت ها دارند. از طرفی آمارها بیانگر تعدد اختلافات ناشی از ادعاها در قراردادهای عمرانی و آسیب به پیمانکاران و پروژه ها از این طریق است و بهره گیری از دانش های سازمانی می تواند در زمینه طی نمودن فرآیند ادعا نقش مثبتی داشته باشد، از این رو در پژوهش حاضر هدف اصلی ارائه الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرآیند ادعای قراردادی پیمانکاران ساخت می باشد. برای رسیدن به هدف اصلی، چالش ها و مشکلات درون و برون سازمانی که پیمانکاران در فرآیند ادعا با آنها مواجه هستند و همچنین مهمترین نواقص لوایح ادعایی مطروحه از سوی ایشان در این پژوهش شناسایی می گردد و برای کاهش اثرات منفی این چالش ها، فعالیت های مرتبط با ایجاد و تقویت دانش های سازمانی که می توانند باعث بهبود عملکرد پیمانکاران در زمینه ادعا باشند نیز مشخص می گردد. جهت دستیابی به این اهداف از مرور ادبیات موضوع ، مطالعه موردی چند پروژه ، انجام مصاحبه با ده نفر از خبرگان و جمع آوری نظرات 60 نفر از کارشناسان در قالب پرسشنامه استفاده گردید و یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل کمی شده که بر اساس نتایج بیشترین تعداد چالش ها ناشی از ساختارهای حاکمیتی با 31 درصد و بعد از آن مربوط به کاستی های درون سازمانی پیمانکاران با 29 درصد و عوامل کارفرمایان با 21 درصد می باشد و با توجه به بررسی های کیفی مشکلات اصلی لوایح ادعایی و چالش ها و نتایج تحلیل های کمی ،استفاده از تجارب کارهای قبلی و تقویت و بکارگیری دانش های سازمانی از قبیل مستند سازی می توانند برای پیمانکاران در پیشبرد فرآیند ادعا مثمرثمر باشند که بر مبنای این یافته ها الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرایند ادعا نیز ارائه گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3808
Appears in Collections:پایان نامه های الکترونیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t961153070.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارائه الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرآیند ادعای قراردادی پیمانکاران ساخت
Authors: دکتر احد نظری;مجید پرچمی جلال;ساسان شهیدی نشرودکلی
subject: ادعا ،دانش سازمانی ،پیمانکاران ساخت ،مدیریت ادعا ، مدیریت دانش
Year: 1398
Abstract: از الزامات حضور در جمع کشورهای توسعه یافته دنیا پرداختن به زیر ساختها و اجرای مناسب پروژه های عمرانی می باشد که پیمانکاران به عنوان بازوان اجرایی این پروژه ها نقشی بسزا در گسترش زیر ساخت ها دارند. از طرفی آمارها بیانگر تعدد اختلافات ناشی از ادعاها در قراردادهای عمرانی و آسیب به پیمانکاران و پروژه ها از این طریق است و بهره گیری از دانش های سازمانی می تواند در زمینه طی نمودن فرآیند ادعا نقش مثبتی داشته باشد، از این رو در پژوهش حاضر هدف اصلی ارائه الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرآیند ادعای قراردادی پیمانکاران ساخت می باشد. برای رسیدن به هدف اصلی، چالش ها و مشکلات درون و برون سازمانی که پیمانکاران در فرآیند ادعا با آنها مواجه هستند و همچنین مهمترین نواقص لوایح ادعایی مطروحه از سوی ایشان در این پژوهش شناسایی می گردد و برای کاهش اثرات منفی این چالش ها، فعالیت های مرتبط با ایجاد و تقویت دانش های سازمانی که می توانند باعث بهبود عملکرد پیمانکاران در زمینه ادعا باشند نیز مشخص می گردد. جهت دستیابی به این اهداف از مرور ادبیات موضوع ، مطالعه موردی چند پروژه ، انجام مصاحبه با ده نفر از خبرگان و جمع آوری نظرات 60 نفر از کارشناسان در قالب پرسشنامه استفاده گردید و یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل کمی شده که بر اساس نتایج بیشترین تعداد چالش ها ناشی از ساختارهای حاکمیتی با 31 درصد و بعد از آن مربوط به کاستی های درون سازمانی پیمانکاران با 29 درصد و عوامل کارفرمایان با 21 درصد می باشد و با توجه به بررسی های کیفی مشکلات اصلی لوایح ادعایی و چالش ها و نتایج تحلیل های کمی ،استفاده از تجارب کارهای قبلی و تقویت و بکارگیری دانش های سازمانی از قبیل مستند سازی می توانند برای پیمانکاران در پیشبرد فرآیند ادعا مثمرثمر باشند که بر مبنای این یافته ها الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرایند ادعا نیز ارائه گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3808
Appears in Collections:پایان نامه های الکترونیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t961153070.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File