مرور بر اساس تاریخ انتشار Parallel programming (Computer science) ; Congresses ;