مرور بر اساس تاریخ انتشار Parallel algorithms ; Congresses ;