مرور بر اساس تاریخ انتشار Pacific Alliance (Organization : Latin America) ;