مرور بر اساس تاریخ انتشار "ارزیابی عملکرد" ، "مدل کارت امتیازی متوازن" ، "فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی" ، "معیار"