مرور بر اساس تاریخ انتشار Espinoza, Hueescar. ; editor ;