مرور بر اساس تاریخ انتشار Athari Nikouravan, Hamidreza