مرور بر اساس تاریخ انتشار Athari Nikooravan, Hamidreza